Gebiedsvisie Emmaplein, Markt en Voorheuvel-Zuid

Voor het gebied met het Emmaplein, de Markt en het zuidelijk deel van de Voorheuvel gaan we een nieuwe gebiedsvisie maken. Dit doen we samen met belanghebbenden in en rond het gebied.

Het gebied met het Emmaplein, de Markt en het zuidelijk deel van de Voorheuvel heeft te maken met een aantal ontwikkelingen:

  • er is veel winkelleegstand, vooral op het Emmaplein;
  • het hele Zeister centrum heeft een overschot aan winkelruimte;
  • het gebouw De Klinker is toe aan grondige renovatie;
  • de eigenaar van het voormalig V&D-pand heeft plannen voor een nieuwe invulling. Als die plannen uitgevoerd worden, dan:

    • verhuizen de bibliotheek en de muziekschool van de Klinker naar het V&D-pand;
    • komt De Klinker grotendeels leeg te staan.

De verhuizing van bibliotheek en de muziekschool naar het voormalige V&D-pand is nog lang niet zeker. Maar ook als deze verhuizing niet doorgaat, vraagt dit gebied om aandacht en een goede samenhangende visie.

De openbare ruimte in het centrum van Zeist heeft al grote veranderingen ondergaan, maar de woon- en leefomgeving in het centrum heeft nog wat extra's nodig. Bovendien is er in Zeist een grote behoefte aan woningen, bijvoorbeeld voor starters en ouderen. Daar biedt dit gebied misschien kansen voor.

Zijn er voldoende mogelijkheden zijn om de leefbaarheid in het gebied Emmaplein-Markt-Voorheuvel-zuid een impuls te geven? Op die vraag wilde het college van burgemeester en wethouders antwoord. Dus: heeft het zin om aan de slag te gaan met een nieuwe visie op het gebied? Daarom heeft het college een verkenning laten uitvoeren door stedenbouwkundig bureau SVP. Die verkenning is nu klaar.

Het college en de gemeenteraad hebben nog geen mening uitgesproken over wat er in de verkenning staat. Wél kwam het college tot de conclusie dat het zinvol is om met belanghebbenden in overleg te gaan over een gebiedsvisie.

De verkenning van SVP is bedoeld als inspiratie voor deze nog op te stellen gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie beschrijft hoe de toekomst van dit gebied eruit komt te zien. Maartje Luisman, stedenbouwkundige van het bureau SVP, heeft in een video (zie alinea hieronder) een toelichting gegeven op de mogelijkheden die SVP ziet voor het gebied.

De provincie Utrecht heeft, via gedeputeerde Mirjam Maasdam, laten weten graag een bijdrage te leveren aan deze gebiedsvisie in de vorm van deskundigheid en geld. Maasdam vertelt: “Uit het Koopstromenonderzoek dat wij onlangs samen met Noord- en Zuid-Holland hebben laten uitvoeren, bleek dat vooral de centra van middelgrote steden het moeilijk hebben. Het is dus een probleem dat de individuele gemeente overstijgt. In Zeist knelt het nu extra zolang het V&D-pand leeg staat. Daarom slaan we nu met de gemeente de handen ineen.” Hierover hebben we met de provincie een intentieverklaring getekend.

Als eerste stap gaan we verkennende gesprekken voeren met de belanghebbenden in het gebied. Daarna zal het college van burgemeester en wethouders besluiten:

  • hoe het proces eruit gaat zien om te komen tot een gebiedsvisie;
  • hoe belanghebbenden daarbij worden betrokken.

Een concrete planning is er nog niet.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.