Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg Noord is dé entree van Zeist voor het verkeer vanaf de kant van Utrecht. In de komende jaren komt hier een aantal panden leeg te staan en dat biedt mogelijkheden. Het is voor de gemeente én inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord vastgesteld

Samen met geïnteresseerden en belanghebbenden hebben wij een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord gemaakt. Op 12 december 2017 stemde de gemeenteraad ermee in. Met de vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad is een einde gekomen aan het participatietraject.

Ambities voor het gebied

In de gebiedsvisie worden de 3 ambities voor het gebied beschreven:
1. Het versterken van de identiteit en uitstraling van de Stichtse Lustwarande
Het ruimtelijk beeld van de Stichtse Lustwarande is zo waardevol dat de identiteit en uitstraling van het gebied nog sterker wordt gemaakt. De Utrechtseweg is en blijft een kralensnoer van verschillende deelgebieden met een diversiteit aan functies en uitstraling.
2. Een robuust Groen Raamwerk
Het groene raamwerk van de Stichtse Lustwarande wordt ontwikkeld tot een robuust netwerk van groenverbindingen. Waarbij de groene omgeving uitnodigt tot ontmoeten. Het gebied moet een kralensnoer blijven van locaties met verschillende functies. Dat kunnen de voormalige monumentale buitenplaatsen zelf zijn, maar ook nieuwe gebouwen.
3. Een duurzame en gezonde leefomgeving: de Gezonde stad
In het gebied wordt uitgegaan van ontwikkelingen in een duurzame en gezonde leefomgeving: klimaatneutraal, levensloopbestendig en flexibel: of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Daarmee krijgt het gebied een toegevoegde kwaliteit: de wijk van de toekomst.

Tekst gebiedsvisie

In de vastgestelde gebiedsvisie zijn de kaarten op pagina's 53 en 62 van het concept vervangen, zoals eerder door de wethouder werd toegezegd tijdens de Ronde Tafel.

En zo gaan we verder

Nu de visie is vastgesteld, gaan we in het eerste kwartaal van 2018 de investerings- en onderhoudskosten voor de ontwikkeling van het robuuste groene raamwerk in kaart brengen. Daarbij kijken we ook hoe de investerings- en onderhoudskosten betaald kunnen worden en welke bijdragen aan initiatiefnemers gevraagd wordt.

We verwachten dat de ontwikkelingen op de verschillende deellocaties de komende jaren gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Het is daarom van belang dat deze plannen ruimtelijk en functioneel goed op elkaar worden afgestemd. Hier ligt een regisserende rol voor ons als gemeente. Gelijktijdig met het onderzoek naar de investerings- en onderhoudskosten van het robuuste raamwerk gaan we bekijken op welke manier we onze regisseursrol het beste kunnen invullen.

Evaluatie interactief proces

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om het interactieve proces te evalueren. Hiermee wil zij onderzoeken of er verbeteringen of aanbevelingen zijn voor onze gemeente. Deze evaluatie zal begin 2018 plaatsvinden.

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

  • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
  • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
  • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
  • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Aanleiding

Aanleiding voor de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord vormden de veranderingen in de omgeving van dit gebied. Jeugdgevangenis Eikenstein is gesloten en door het toekomstige vertrek van TNO en Rabofacet, komen ook daar gebouwen leeg te staan. De gebouwen staan in een omgeving die deel uitmaakt van de Stichtse Lustwarande, een lint van meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen van De Bilt tot Rhenen. Bij het opstellen van de gebiedsvisie, was het waarborgen van dit cultuurhistorische aspect een belangrijk uitgangspunt.

Kaders

Bij het opstellen van de gebiedsvisie hebben we rekening gehouden met het bestaand beleid en regelgeving op allerlei terreinen. Dit staat aangegeven in de notitie 'Kaders Gebiedsvisie Utrechtseweg-Zeist Noord' (Pdf; 1.44MB). Hier vindt u de publieksversie van deze notitie (Pdf; 6.6MB).

Het visiegebied

kaart visiegebied
De grenzen van het visiegebied Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zijn met een rode lijn gemarkeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project 'gebiedsvisie Utrechtseweg'? Neemt u dan contact op met ons, per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnumer 14 030.