Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg Noord is dé entree van Zeist voor het verkeer vanaf de kant van Utrecht. In de komende jaren komt hier een aantal panden leeg te staan en dat biedt mogelijkheden. Het is voor de gemeente én inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Nieuwe gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

Samen met geïnteresseerden en belanghebbenden hebben wij een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord gemaakt. Deze gebiedsvisie is nu klaar. In december zal de gemeenteraad hier een besluit over nemen.

De gebiedsvisie

Planning

Hieronder de globale planning voor het opstellen van de gebiedsvisie voor het gebied Utrechtseweg Noord:

 • 12 december: besluit over gebiedsvisie door gemeenteraad
 • 21 (of 23) november: raadsdebat
 • 9 november: Ronde Tafel
 • 24 oktober: collegebesluit
 • 4 oktober: openbare slotbijeenkomst met terugkoppeling workshopresultaten

Op weg naar de gebiedsvisie: interactief proces

In april ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord te maken. Daarmee gaf de raad het startschot voor het interactieve proces: het gesprek met de samenleving. In een openbare startbijeenkomst werden vervolgens de volgende punten uitgelegd en toegelicht:

 • aanleiding en doel gebiedsvisie;
 • proces;
 • verwachtingen.

Na deze startbijeenkomst is een participatiegroep samengesteld om samen met de gemeente het toekomstbeeld voor de Utrechtseweg Noord te maken.

Participatiegroep

De participatiegroep bestaat uit 45 deelnemers en is samengesteld op basis van een selectie uit de aanmeldingen. Deelname is niet vrijblijvend. De participatiegroep heeft eigen spelregels.

De participatiegroep wordt begeleid door landschapsarchitect OKRA. In 3 workshops verzamelt de participatiegroep samen met OKRA de ideeën, voorstellen, wensen en mogelijkheden. Alle inbreng wordt uiteindelijk gewogen en samengebracht in een gebiedsvisie, die we in december 2017 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorleggen.

Slotbijeenkomst

Op woensdagavond 4 oktober was de slotbijeenkomst van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. Met deze bijeenkomst wilden we alle geïnteresseerden in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de visie.

Landschapsarchitect OKRA lichtte de visie toe, waarna vragen beantwoord werden. Na de presentatie werd de visie door een lid van de participatiegroep overhandigd aan wethouder Jansen. De wethouder sprak zijn waardering uit voor het harde werk en noemde het een prestatie om in 4 maanden een visie te maken. "Met de visie hebben we een concreet instrument in handen om de genoemde kansen en dromen in het gebied mogelijk te maken. Bij een visie denk je vaak aan stenen stapelen en regels voor ruimtelijke ordening, maar dit gaat verder. Hier creëren we de wijk van de toekomst, de gezonde wijk. Niet de stenen staan centraal, maar de inwoner in een gebied met een sterk cultuurhistorische identiteit en uitstraling. Daarmee is de visie uniek."

De visie beschrijft de toekomst van de Utrechtseweg Noord waarin de geschiedenis van het gebied, sterker dan ooit naar voren komt. De visie gaat nu naar de raad voor besluitvorming.

Workshop 4

Op woensdagavond 20 september kwam de participatiegroep voor de vierde en laatste keer bij elkaar. Het doel van deze avond was om met elkaar vast te stellen waarover overeenstemming bestond en op welke punten van de concept gebiedsvisie nog verduidelijking of aanscherping nodig was.

In 3 groepen werd aan de hand van vragen gesproken over een aantal thema’s:

 • infrastructuur en verkeer
 • groen, water en recreatie
 • kwaliteiten van bebouwing
 • dichtheden,  functies  en flexibiliteit

Conclusie van de avond was dat er een breed draagvlak is voor de concept gebiedsvisie. Landschapsarchitect OKRA gaat de uitkomsten van de gesprekken in de groepen in de concept gebiedsvisie verwerken. Dat concept wordt op 4 oktober gepresenteerd.

Workshop 3

Woensdagavond 30 augustus vond de derde workshop met de participatiegroep plaats om te komen tot een gebiedsvisie voor Utrechtseweg Noord. Het doel van deze avond was om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende scenario’s voor het gebied.

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding verliep de avond niet zoals gewenst. Opmerkingen tijdens de avond - over zowel het proces als de inhoud - en de gesprekken na afloop van de avond, waren belangrijke signalen, die in het verdere proces worden meegenomen.
Daarom werd besloten om een extra workshop in te lassen op 20 september. Dit zal gelegenheid bieden om verder met elkaar in gesprek te gaan en te beoordelen of er voldoende draagvlak is voor de concept gebiedsvisie.

Kaders

Bij het opstellen van de gebiedsvisie moeten we rekening houden met het bestaand beleid en regelgeving op allerlei terreinen. Dit staat aangegeven in de notitie 'Kaders Gebiedsvisie Utrechtseweg-Zeist Noord' (Pdf; 1.44MB). Hier vindt u de publieksversie van deze notitie (Pdf; 6.6MB).

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

 • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
 • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
 • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
 • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Het visiegebied

kaart visiegebied
De grenzen van het visiegebied Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zijn met een rode lijn gemarkeerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project 'gebiedsvisie Utrechtseweg'? Neemt u dan contact op met ons, per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnumer 14 030.