Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg Noord vormt de entree van Zeist vanuit de richting Utrecht. De komende jaren komt een aantal panden leeg te staan in dit gebied. Een goede aanleiding om te onderzoeken hoe deze historisch belangrijke toegangspoort van Zeist en het gebied erom heen een betere uitstraling kan krijgen. Hoe kunnen we dit gebied mooier maken?

Start interactief traject

Op 11 april 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het proces om tot een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord te komen. Daarmee is een start gegeven voor het interactieve proces: het gesprek met de samenleving.

U kunt zich niet meer opgeven voor deelname aan de bijeenkomsten.

Vertel uw droom of visie aan ons

Met onderstaand formulier kunt u uw wens of droom voor het gebied aan ons doorgeven.

reactieformulier gebied Utrechtseweg Noord

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie is een visie op een bepaald gebied:

  • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
  • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
  • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
  • Aan welke functies, zoals wonen, werken en recreëren, hebben we als gemeente nu en in de toekomst behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied?

De visie beschrijft het toekomstbeeld van het gebied op hoofdlijnen. Verdere concrete invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Uitnodiging startbijeenkomst 22 mei

Voor het maken van de gebiedsvisie maken we graag gebruik van de kennis en kunde die er in de samenleving aanwezig is. We nodigen u dan ook graag uit om deel te nemen aan het interactieve proces. U bent welkom op de startbijeenkomst op maandag 22 mei om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) tot 22.00 uur in de Sionskerk, Jacob Catslaan 73 te Zeist.

Proces en participatiegroep

We starten met een openbare bijeenkomst waar we de aanleiding en het doel van de visie, het proces en de verwachtingen uitleggen en toelichten. Kort na deze bijeenkomst gaan we een participatiegroep samenstellen.

Participatiegroep

U kunt zich aanmelden voor een participatiegroep. Deze groep gaat samen met de gemeente en begeleid door landschapsarchitect OKRA het toekomstbeeld van de Utrechtseweg-Noord maken. Met de participatiegroep gaan we voor de zomer op excursie in het gebied om een beeld te krijgen van de omgeving, de belangen en de al bestaande ideeën. Na de zomer volgt voor de participatiegroep een aantal workshops met landschapsarchitect OKRA en worden de ideeën, voorstellen, wensen en mogelijkheden verzameld.

Alle inbreng wordt uiteindelijk gewogen en samengebracht in een gebiedsvisie die ter besluitvorming in december 2017 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Deelname aan de participatiegroep is niet vrijblijvend. De participatiegroep heeft eigen spelregels en het maximaal aantal deelnemers is 45. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan stelt de gemeente op basis van de aanmeldingen de participatiegroep samen.

Doel gebiedsvisie

Doel van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord is om een gewenst toekomstbeeld te schetsen voor de invulling van het gebied. Een beeld dat past bij de cultuurhistorische waarde van de monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. Het uitgangspunt bij het opstellen van de gebiedsvisie is: een gebied dat aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren.

Visiegebied

plattegrond visiegebied Utrechtseweg noord
De grenzen van het projectgebied Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zijn met een rode lijn gemarkeerd.

Planning

Hieronder de globale planning voor het opstellen van de gebiedsvisie voor het gebied Utrechtseweg Noord:

  • 22 mei: openbare startbijeenkomst met uitleg en toelichting van het proces, het doel en de verwachtingen
  • 14 juni: 1e workshop en excursie in het gebied met de participatiegroep
  • 5 juli: 2e workshop participatiegroep met een landschapsarchitect
  • 30 augustus: 3e workshop participatiegroep met een landschapsarchitect
  • 20 september: openbare slotbijeenkomst met terugkoppeling van de resultaten van de workshops
  • november/december: bestuurlijke besluitvorming

Huisvesting voor (her)starters in gebied Utrechtseweg Noord

De komende jaren komen er in het gebied Utrechtseweg Noord een aantal panden leeg te staan. De gebiedsvisie zal een toekomstperspectief voor de gewenste, definitieve invulling van het gebied geven. Op de korte termijn is echter al een tijdelijke invulling van de leegstaande panden mogelijk.

De gemeente onderzoekt of de gebouwen die leeg komen in het gebied Utrechtseweg Noord tijdelijk gebruikt kunnen worden voor de huisvesting van starters op de woningmarkt. Op deze manier hoopt de gemeente tijdelijk de druk te verlichten op de woningmarkt voor goedkope sociale huurwoningen. De gemeente kijkt voor dit doel in heel Zeist naar de leegstaande en leegkomende gebouwen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project 'gebiedsvisie Utrechtseweg'? Neemt u dan contact op met ons, per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnumer 14 030.