Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg Noord is dé entree van Zeist voor het verkeer vanaf de kant van Utrecht. In de komende jaren komt hier een aantal panden leeg te staan en dat biedt mogelijkheden. Het is voor de gemeente én inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande.

Samen met geïnteresseerden en belanghebbenden hebben wij daarom een gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord gemaakt. Eind 2017 stemde de gemeenteraad er mee in.

Op maandagavond 24 juni organiseren wij een informatieavond over de concrete invulling van de openbare ruimte (Groene Raamwerk) en het Pestersbosje.

Locatie en tijd

 • 19.15 uur: ontvangst met koffie/thee
 • 19.30 uur: welkom en toelichting op het proces
 • 19.45 - 21.00 uur: informatiemarkt
 • Locatie: Sionskerk, Jacob Catslaan 73, Zeist

Programma

Tijdens de informatieavond kunt u reageren op het concept voorlopig ontwerp van het Groene Raamwerk en het Pesterbosje.

Het Pesterbosje is een rijksmonument en daar is tuinhistorisch onderzoek (pdf, 4,9 MB) naar gedaan. Voor het ontwerp van het Pesterbosje is een werkgroep samengesteld uit Buro Lubbers, omwonenden, de groene groepen en een gemeentelijk ambtenaar. Deze werkgroep maakt het concept voorlopig ontwerp van het Pesterbosje. Voor de overige openbare ruimte maakt Buro Lubbers het concept voorlopig ontwerp.

Reageren

Wij zijn benieuwd naar uw mening over het ontwerp. Ziet u nog kansen of heeft u aanvullende wensen? Laat het ons weten tijdens de informatieavond.

Kunt u niet aanwezig zijn? U kunt ook online reageren van 25 juni t/m 9 juli op het concept ontwerp via het platform OmZeist.nl

Alle reacties worden gewogen, samengebracht en verwerkt in het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt dan weer gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in september. Nadere informatie hierover volgt nog.

Kaart met daarop de locaties van het Groene Raamwerk en het Pesterbosje in het gebied Utrechtseweg Noord

In de gebiedsvisie worden de 3 ambities voor het gebied beschreven:

1. Het versterken van de identiteit en uitstraling van de Stichtse Lustwarande

Het ruimtelijk beeld van de Stichtse Lustwarande is zo waardevol dat de identiteit en uitstraling van het gebied nog sterker wordt gemaakt. De Utrechtseweg is en blijft een kralensnoer van verschillende deelgebieden met een diversiteit aan functies en uitstraling.

2. Een robuust Groen Raamwerk

Het groene raamwerk van de Stichtse Lustwarande wordt ontwikkeld tot een robuust netwerk van groenverbindingen. Waarbij de groene omgeving uitnodigt tot ontmoeten. Het gebied moet een kralensnoer blijven van locaties met verschillende functies. Dat kunnen de voormalige monumentale buitenplaatsen zelf zijn, maar ook nieuwe gebouwen.

3. Een duurzame en gezonde leefomgeving: de Gezonde stad

In het gebied wordt uitgegaan van ontwikkelingen in een duurzame en gezonde leefomgeving: klimaatneutraal, levensloopbestendig en flexibel: of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Daarmee krijgt het gebied een toegevoegde kwaliteit: de wijk van de toekomst.

Uitwerking robuust, groen raamwerk

In april zijn we gestart met het in kaart brengen van kosten voor het robuuste groene raamwerk. Daarbij kijken we ook hoe die kosten betaald kunnen worden en welke bijdrage aan initiatiefnemers wordt gevraagd. De uitkomsten van dit onderzoek verwachten we in juni. Na de zomer zal de raad een besluit nemen over de financiële consequenties.

Regisserende rol gemeente

In het gebied Utrechtseweg Noord gaan de komende jaren diverse ontwikkelingen gelijktijdig plaatsvinden. Bijvoorbeeld:

Het is belangrijk dat al die ontwikkelingen goed op elkaar worden afgestemd en dat er goed wordt gecommuniceerd met betrokkenen en belanghebbenden. Daarom hebben wij als gemeente een regisserende rol.

Evaluatie interactief proces

Het interactieve proces van de gebiedsvisie hebben we geëvalueerd. Het doel was om te onderzoeken hoe de betrokkenen dit proces hebben ervaren. Leermomenten en aanbevelingen kunnen we dan meenemen bij volgende interactieve processen. De resultaten van de evaluatie zijn in februari 2019 door het college vastgesteld en de raad is over de resultaten geïnformeerd. 

evaluatie (pdf; 577kB)

Deelnemers aan de evaluatie waren:

 • leden van de participatiegroep
 • de gemeenteraad
 • betrokken bestuurders
 • betrokken ambtenaren.

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

 • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
 • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
 • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
 • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Aanleiding

Aanleiding voor de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord vormden de veranderingen in de omgeving van dit gebied. Jeugdgevangenis Eikenstein is gesloten en door het toekomstige vertrek van TNO en Rabofacet, komen ook daar gebouwen leeg te staan. De gebouwen staan in een omgeving die deel uitmaakt van de Stichtse Lustwarande, een lint van meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen van De Bilt tot Rhenen. Bij het opstellen van de gebiedsvisie, was het waarborgen van dit cultuurhistorische aspect een belangrijk uitgangspunt.

Kaders

Bij het opstellen van de gebiedsvisie hebben we rekening gehouden met het bestaand beleid en regelgeving op allerlei terreinen. Dit staat aangegeven in de notitie 'Kaders Gebiedsvisie Utrechtseweg-Zeist Noord' (Pdf; 1.44MB). Hier vindt u de publieksversie van deze notitie (Pdf; 6.6MB).

Het visiegebied

kaart visiegebied
De grenzen van het visiegebied Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zijn met een rode lijn gemarkeerd.

In de vastgestelde gebiedsvisie zijn de kaarten op pagina's 53 en 62 van het concept vervangen, zoals eerder door de wethouder werd toegezegd tijdens de Ronde Tafel.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het project 'gebiedsvisie Utrechtseweg'? Neemt u dan contact op met ons, per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via het vijfcijferig telefoonnumer 14 030.