Spelregels participatiegroep gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

Spelregels voor de participatie voor de gebiedsvisie Zeist Utrechtseweg Noord, mei – september 2017

Wie doen er mee en welke afspraken gelden er?

 • Omwonenden, ondernemers, vastgoedeigenaren, werknemers in het gebied, en belangenorganisaties die geïnteresseerd zijn in of belang hebben bij een inhoudelijk gesprek over wensen ten aanzien van het visiegebied Utrechtseweg Noord kunnen meedoen.
 • Deelnemers van de participatiegroep zijn een brede vertegenwoordiging van de samenleving. We zien graag jong en oud, man en vrouw, adressen verspreid over het gebied, ondernemers en bewoners, mensen met verschillende interessegebieden en een diverse beroepsmatige achtergrond. We streven naar een evenredige vertegenwoordiging van belangen.
 • De groepsgrootte is om praktische redenen beperkt tot 45 personen. Bij meer aanmeldingen stelt de gemeente de groep samen, waarbij ze rekening houdt met het vorige punt. De gemeente koppelt dit beargumenteerd terug aan iedereen die zich heeft aangemeld.
 • Raadsleden kunnen na aanmelding worden toegevoegd aan de participatiegroep. Zij tellen niet mee voor de groepsgrootte en hebben de rol van toehoorder.
 • Om een vlotte voortgang van het proces te garanderen, zijn deelnemers van de participatiegroep in principe aanwezig bij alle geplande avonden. Tussentijds aanschuiven is helaas niet mogelijk, evenmin als vervanging.
 • Deelnemers melden vooraf naam, adres en hun motivatie om deel te nemen.
 • Deelnemers nemen in principe deel aan de participatie op persoonlijke titel. Deelnemers mogen wel aangeven als zij lid zijn van een belangenorganisatie en namens die groep inspreken.
 • In het gesprek gaat het om de kwaliteit van de argumenten en of de inbreng een algemeen belang of individueel belang dient. We gaan uit van onderling en wederzijds respect en een constructieve opstelling.
 • Voor het ontwerpproces heeft de gemeente OKRA landschapsarchitecten aangesteld om samen met de deelnemers en de gemeente te komen tot een gebiedsvisie.

Wat doet de participatiegroep?

 • Rol van de participatiegroep in het proces is meedenken (raadgevend).
 • Er wordt gewerkt binnen de inhoudelijke en procesmatige kaders, die de gemeenteraad op 11 april 2017 heeft vastgesteld en die aan de participatiegroep ter beschikking worden gesteld.
 • De participatiegroep werkt samen met het ontwerpbureau door eerst te bespreken wat de wensen en ideeën zijn, en vervolgens om mee te kijken naar de eventuele vertaling van de wensen en ideeën naar de gebiedsvisie.

Wanneer komt de participatiegroep bij elkaar?

 • De eerste algemene informatiebijeenkomst, op maandag 22 mei, was toegankelijk voor iedereen en gericht op het informeren van belangstellenden over de reikwijdte van de gebiedsvisie en de opzet van het proces.
 • Daaropvolgend werd de participatiegroep samengesteld.
 • De tweede bijeenkomst was alleen voor de participatiegroep en vond plaats op woensdagavond 14 juni en omvatte een excursie in het gebied, gevolgd door een kort workshopdeel.
 • De overige avonden waren workshops onder leiding van OKRA landschapsarchitecten en vonden plaats op de woensdagavonden 5 juli en 30 augustus.
 • De participatiegroep kreeg na elke bijeenkomst door OKRA landschapsarchitecten een korte terugkoppeling van wat die avond was opgehaald en voor elke bijeenkomst een korte samenvatting van het vertrekpunt voor de aankomende bijeenkomst.
 • Op woensdagavond 20 september vindt de terugkoppeling van de uitkomsten van het interactief proces plaats. Deze avond is – net als de eerste avond – weer toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Deze avond is bedoeld om de omgeving te informeren. Inhoudelijke discussies zijn dan niet meer mogelijk.

Vervolgproces

 • Na afronding van het interactief proces gaat de opbrengst van de openbare bijeenkomsten en de workshops met de participatiegroep ter vaststelling via het college naar de raad. Een procesbeschrijving van het interactieve proces maakt deel uit van de eindrapportage. Het staat het college vrij een oplegnotitie met haar bevindingen en overwegingen bij te voegen, maar de interactief opgestelde gebiedsvisie wordt inhoudelijk ongewijzigd aan de raad aangeboden. De planning is dat dit leidt tot vaststelling in de raad van december.
 • Tijdens de bestuurlijke besluitvorming heeft één ieder de gelegenheid om tijdens de Ronde Tafel aan te schuiven bij de raad en zijn mening kenbaar te maken. Via de website en andere media zullen de data van de bestuurlijke besluitvorming bekend worden gemaakt.

Download hier de PDF versie van de spelregels (47 kB)