Groot onderhoud Couwenhoven

We willen aan de slag met het verbeteren van de woonomgeving van de wijk Couwenhoven. Het gaat om de herinrichting van het wijkdeel ten zuiden van de Weteringlaan met huisnummers 4100 tot en met 9000.

Door groot onderhoud willen we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Bijvoorbeeld door het vervangen van de bovengrondse inrichting, zoals bestrating en waar nodig ook van groen en bomen. Het riool is nog goed en wordt niet vervangen.

In 2018 zijn we begonnen met buurtgesprekken en hebben we een enquête uitgezet op het online platform OmZeist.Alle bewoners binnen het plangebied kregen daarvoor een uitnodiging. Hun reacties waren de inbreng voor een schetsvoorstel.

Het schetsvoorstel hebben we op 12 februari gepresenteerd aan de bewoners, waarbij we hen vroegen om hierop te reageren. Reageren kon onder andere via het reactieforum op OmZeist. Veel van deze reacties zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Op 7 mei hebben we het voorlopige ontwerp gepresenteerd aan de inwoners. Met de ontvangen reacties willen we het plan verder gaan uitwerken en verfijnen.

In september en oktober houden we daarom 4 ‘werkbijeenkomsten’ voor de inwoners. Elk van deze bijeenkomsten gaat over een ander deelgebied. Per deelgebied willen we dan samen met de inwoners van dat gebied het ontwerp afmaken. Inwoners hebben per post een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomt over hun deelgebied.

Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de woonwijk Couwenhoven-zuid in Zeist heeft buro SRO samen met ons een participatief plan gemaakt. Tijdens 4 werkbijeenkomsten, zogenaamde 'werkateliers', krijgen de bewoners de mogelijkheid om naar eigen idee hun eigen straat in te richten. Hieraan zijn natuurlijk wel een aantal spelregels verbonden.

De werkateliers bestaan uit 2 onderdelen:

  • een inleidende presentatie:

In de presentatie worden de kwaliteiten en knelpunten in de wijk benoemd. Ook worden mogelijke kansen voor herinrichting besproken.

  • bewoners aan zet in een bordspel om te komen tot een nieuwe inrichting:

Het ‘spel’ bestaat uit een bord van de bestaande situatie en een aantal inrichtingselementen. Ook is er een set spelregels vanuit het gemeentelijke beleid en regelgeving.

Data werkateliers: 17, 24 en 25 september en 1 oktober.

Ervaringen

Door in overleg met elkaar tot een inrichtingsvoorstel te komen ondervonden de deelnemers dat er vele verschillende belangen zijn bij de totstandkoming van een ontwerp. Zo kregen zij te maken te maken met keuzes in dit proces, zoals bij de balans tussen het aantal parkeerplaatsen en de ruimte voor groen.

Voor de gemeente geven deze avonden heel veel locatie specifieke informatie voor het ontwerp. Hierdoor kunnen we maatwerk leveren in een plan dat draagkracht heeft bij de inwoners.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Of wilt u een document inzien uit een eerdere fase? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.