Groot onderhoud Couwenhoven

We willen aan de slag met het verbeteren van de woonomgeving van de wijk Couwenhoven. Het gaat om de herinrichting van het wijkdeel ten zuiden van de Weteringlaan met huisnummers 4100 tot en met 9000.

Door groot onderhoud willen we de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Bijvoorbeeld door het vervangen van de bovengrondse inrichting, zoals bestrating en waar nodig ook van groen en bomen. Het riool is nog goed en wordt niet vervangen.

Op 12 december presenteerden wij het concept-ontwerp aan u. De documenten hiervan zijn online beschikbaar:

Heronwikkeling voorlopig ontwerp:

Reageren op het concept-ontwerp

U kunt tot en met 3 januari 2020 reageren op het plan. Dat kan op twee manieren:

 1. via het pdf-formulier (pdf; 111kB)
 2. telefonisch via telefoonnummer 14030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Van concept naar definitief ontwerp

Uw opmerkingen verwerken we in het definitieve ontwerp, mits dat mogelijk is. De definitieve tekening zullen we waarschijnlijk in februari 2020 voor u ter inzage leggen. Bewoners ontvangen daarover dan nog een brief.

Ontstaan van dit plan

In september en oktober zijn er vier werkateliers geweest over ‘Groot Onderhoud
Couwenhoven’. Ruim 140 mensen deden hieraan mee. Veel van de ideeën zijn verwerkt in het concept-plan.

De ontwerpers hebben gezocht naar een inrichting die past bij elkaar en bij het karakter van de wijk, voldoende plek om te parkeren, inrichten van de weg als een 30-km zone,
bomen en groen, en klimaatoplossingen (zoals een goede waterafvoer via de bodem).
De basis van het concept-plan is:

 • de wijk behoudt haar groene karakter;
 • een inrichting die past een 30-km zone;
 • rekening houden met bestaande situatie, óók ondergronds zoals kabels en leidingen;
 • de wensen van bewoners uit de werkateliers meenemen;
 • aan gemeentelijke wensen en eisen voldoen.

Zoeken naar een goed evenwicht

De ruimte in de wijk Couwenhoven is erg beperkt en de belangen zijn soms in strijd met elkaar. We hebben gezocht naar een zo goed mogelijk evenwicht. Dit betekent: zoeken naar de middenweg. We hebben hierbij zoveel als mogelijk rekening gehouden met regelgeving, gemeentelijke uitgangspunten en de wensen van bewoners.

Tijdens elk werkateliers is aan de deelnemers gevraagd om een vragenformulier in te vullen. Hierop konden zij hun vragen en opmerkingen noteren. Al deze vragen en opmerkingen zijn samengevoegd in één document. Ook onze reacties staan in dit document; onze reacties herkent u in de tekst aan de rode kleur en het schuine lettertype.

vragen/opmerkingen werkateliers met gemeentelijke reactie (pdf; 2,65MB)

Heeft u moeite om dit document goed te lezen met uw voorleessoftware? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030.

In september en oktober zijn er 4 ‘werkbijeenkomsten’ geweest voor de inwoners. We zijn bezig om die resultaten uit te werken tot één plan. Daarbij is belangrijk:

 • de inrichting past bij elkaar en bij het karakter van de wijk;
 • voldoende plek om te parkeren;
 • de weg richten we in als een 30-km zone;
 • voldoende bomen (gezonde bomen laten we staan);
 • mooie, bijvriendelijke en praktische inrichting van de groenvakken;
 • klimaatoplossingen, zoals een goede waterafvoer via de bodem.

Waarschijnlijk is er half december weer een informatiebijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst zullen we het conceptplan aan u presenteren en uitleg geven over onze keuzes. We vertellen u dan over de details, zoals de kleur van de tegels en de planten. U kunt dan het hele plan, maar ook de deelgebieden bekijken. Ook kunt u eventueel nog aanvullingen geven. Bewoners krijgen per post een uitnodiging voor deze avond.

Pas na de informatieavond in december maken we een definitieve tekening van de inrichting. Daarna gaat het plan naar het college van burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk komt het plan in februari 2020 ter inzage. Als u wilt, kunt u dan nog een keer op het plan reageren.

Terugblik

In 2018 zijn we begonnen met buurtgesprekken en hebben we een enquête uitgezet op het online platform OmZeist.Alle bewoners binnen het plangebied kregen daarvoor een uitnodiging. Hun reacties waren de inbreng voor een schetsvoorstel.

Het schetsvoorstel hebben we in februari gepresenteerd aan de bewoners, waarbij we hen vroegen om hierop te reageren. Reageren kon onder andere via het reactieforum op OmZeist. Veel van deze reacties zijn verwerkt in het voorlopig ontwerp.

In mei hebben we het voorlopige ontwerp gepresenteerd aan de inwoners. Met de ontvangen reacties wilden we het plan verder gaan uitwerken en verfijnen. In september en oktober hielden we daarom 4 ‘werkbijeenkomsten’ voor de inwoners, zogenaamde 'werkateliers'. Elk van deze bijeenkomsten ging over een ander deelgebied.

Werkateliers: inrichting straat door bewoners

Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de woonwijk Couwenhoven-zuid in Zeist had buro SRO samen met ons een participatief plan gemaakt. Tijdens 4 werkbijeenkomsten, zogenaamde 'werkateliers', kregen de bewoners de mogelijkheid om naar eigen idee hun eigen straat in te richten. Hieraan waren natuurlijk wel een aantal spelregels verbonden.

De werkateliers bestonden uit 2 onderdelen:

 • een inleidende presentatie:

In de presentatie werden de kwaliteiten en knelpunten in de wijk benoemd. Ook werden mogelijke kansen voor herinrichting besproken.

 • bewoners aan zet in een bordspel om te komen tot een nieuwe inrichting:

Het ‘spel’ bestond uit een bord van de bestaande situatie en een aantal inrichtingselementen. Ook was er een set spelregels vanuit het gemeentelijke beleid en regelgeving.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit project? Of wilt u een document inzien uit een eerdere fase? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.