Kerckebosch

De wijk Kerckebosch in Zeist-Oost wordt op dit moment vernieuwd. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan deze wijkvernieuwing. Er komen nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Natuur en wijk worden meer met elkaar verweven. Een deel van de wijk is al gerealiseerd, maar de komende jaren wordt op verschillende plekken in de wijk nog gebouwd aan verschillende types woningen. Daarnaast is in de wijk een nieuw wijkcentrum geopend en is een brede school gebouwd. Ook is de buitenruimte opnieuw ingericht en zijn er plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum.

Bouw koop- en huurwoningen

In de wijk worden 800 tot 1000 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types ontwikkeld, waaronder ten minste 45 vrije kavels. Voor dit doel worden ruim 700 huurwoningen gesloopt. Het vernieuwde Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor terugkeer van de huidige bewoners en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Winkelcentrum Kerckebosch

Midden in de wijk ligt het winkelcentrum Kerckebosch. Door de openbare ruimte rondom het winkelcentrum te verbeteren, zal de kwaliteit daarvan beter aansluiten bij de rest van de vernieuwde wijk Kerckebosch. De verbeterslag betreft: de bestrating, de parkeervakken, het groen, de fietspaden en het straatmeubilair. De bedoeling is dat de openbare ruimte rondom het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de wijk.

Proces verbetering buitenruimte rond winkelcentrum

De wijk Kerckebosch wordt vernieuwd. Wij willen graag dat de openbare ruimte in en om het winkelcentrum net zo mooi wordt als de rest van de wijk. Dit doen we graag in overleg met de bewoners en winkeliers van Kerckebosch.

Tijdens de eerste  bijeenkomst op 10 oktober 2017 heeft u gereageerd op het voorlopig ontwerp. Deze reacties, maar ook de vragen die gesteld zijn tijdens de gemeenteraads-vergadering van 12 oktober, waren reden om nog twee andere ontwerpen te maken. Er is een extra variant gemaakt die alleen het materiaal vernieuwt en het gebied onveranderd laat. En een variant die met een slinger aansluit door het bosje op de rotonde.

Tijdens een tweede bijeenkomst op 30 november 2017 presenteerden  wij  de drie varianten aan u. U kon ons toen vertellen wat u ervan vond en welke variant uw voorkeur had. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel bezwaren gekomen tegen de aanleg van de ventweg en de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. heeft aandacht gevraagd voor behoud van 2 monumentale bomen en voor de herdenkingsboom uit 1960.

Definitieve keuze voor variant 1

Een kleine meerderheid van de bewoners had tijdens de tweede inloopbijeenkomst een voorkeur uitgebracht voor variant 1 (voorlopig ontwerp met rechtstreekse aansluiting op de rotonde), dit is de variant met herstel van de cultuurhistorische as van Hoog Kanje en groeninplant op het parkeerterrein.

Tevens hebben we ook 2 adviescommissies gevraagd hun advies uit te brengen. Zowel de commissie AML (een adviescommissie van het college van B&W), als het Kwaliteitsteam van Kerckebosch vonden variant 1 de beste.

Het college en de gemeenteraad hebben begin dit jaar ingestemd met het voorlopig ontwerp met rechtstreekse aansluiting op de rotonde. De ventwegen zijn hierbij vervallen. Tevens hebben ze gevraagd om enkele direct omwonenden te betrekken bij de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp. De omwonenden zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd.

Vervolgtraject

Voordat we kunnen starten met de uitvoering, is een kapvergunning en aanlegvergunning aangevraagd. De kapvergunning is op 21 december 2017 verleend. Tegen de kapvergunning zijn bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaren zal de gemeente eerst behandelen. Pas daarna kan een opdracht worden verleend tot het kappen van de bomen.

Na de kap gaan we verder met de voorbereidingen voor de vernieuwing van het openbaar gebied. Het voorlopig ontwerp wordt omgezet naar een definitief ontwerp en het bestek wordt gemaakt. Wanneer we kunnen starten met de voorbereidingen voor de kap en de vernieuwing van het openbaar gebied, is afhankelijk van het verloop van de procedures. We zullen u informeren als de werkzaamheden starten.

Planning

Uitvoering werkzaamheden      na afronden procedures
Bomenkap  na afronden procedures
Afronden procedures    zomer 2018
Keuze college/gemeenteraad voor  variant 1    januari 2018
Inloopbijeenkomst 2    30 november 2017
Besluit gemeenteraad over voorlopig ontwerp  21 november 2017
Gemeenteraadsvergadering     12 oktober 2017
Inloopbijeenkomst 1 10 oktober 2017

Overige verbeteringen winkelcentrum

Supermarkt Albert Heijn is recent grondig verbouwd en uitgebreid. De eigenaar van het andere deel van het winkelcentrum denkt na over het opknappen van zijn deel van het winkelcentrum en het binnenplein.

Documenten

Betaalbare woonruimte voor (her-)starters

De Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) is aan het onderzoeken in hoeverre de nieuwbouw in Kerckebosch een bijdrage kan leveren aan de versnellingsopgave huisvesting van de gemeente.

Hier vindt u meer informatie over het project woonruimte voor (her)starters.

Meer informatie

De meest actuele informatie over alle vernieuwingen in de wijk Kerckebosch vindt u op de website www.kerckeboschzeist.nl.