Buurtperspectief Nieuweroord

Voor de buurt Nieuweroord maken belanghebbenden en de gemeente gezamenlijk een integrale visie over de toekomst van de buurt, een zogenaamd 'buurtperspectief'. Aanleiding hiervoor zijn enkele ontwikkelingen op woongebied in de directe omgeving van Nieuweroord:

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot zorg bij de omwonenden. De buurtvereniging vreest een vermindering van de leefbaarheid van de buurt, onder meer door de gevolgen voor het parkeren en de verkeersveiligheid.

Het buurtperspectief is bedoeld als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen: in hoeverre dragen initiatieven bij aan de doelen zoals geformuleerd in het buurtperspectief? Uiteraard blijft ook het gemeentelijk beleid toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.

Met buurtperspectief wordt bedoeld:

 • een beschrijving van de kracht van de buurt;
 • een overzicht van gewenste ontwikkelingen;
 • een voorstel voor een  actieplan die op kortere of langere termijn worden doorgevoerd door de gemeente en/of andere partijen om de leefbaarheid te verbeteren of te borgen;
 • overzicht van vraagstukken waarvoor de werkgroep geen eenduidig advies kan geven, voorzien van argumenten en overwegingen.

Projectgebied

Het gebied waarvoor we een buurtperspectief gaan opstellen wordt begrensd door: Harmonielaan, Nijenheim, Oirschotlaan, Griftlaan, Kroostweg, Nieuweroordweg en delen van de Utrechtseweg.

Betekenis buurtperspectief

Het college van burgemeester en wethouders is opdrachtgever voor het buurtperspectief en zal dit ook vaststellen. Het vastgestelde buurtperspectief nemen we mee in de beoordeling van de vergunningaanvraag voor Lenteleven. Zo nodig kunnen we bij de beoordeling van de aanvraag aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van de omgeving.

Proces

Het proces om te komen tot het buurtperspectief bestaat afwisselend uit: alle belanghebbenden om input vragen en een werkgroep die deze input verwerkt. Op woensdagavond 6 februari was de startbijeenkomst. Alle aanwezige gaven tijdens deze avond aan wat er goed is aan de buurt en welke zorgen en ideeën er leven.

 • De werkgroep verwerkt deze input tot een beschrijving van de kracht van de buurt en tot te beantwoorden vraagstukken.
 • Dit tussenproduct wordt ter beoordeling aan iedereen voorgelegd die daarvoor zijn of haar mailadres heeft afgegeven.
 • De werkgroep verwerkt de commentaren en gaat aan de slag om de vraagstukken van antwoorden te voorzien. Een antwoord kan ook zijn dat er onverenigbare belangen voor een bepaald vraagstuk zijn. In dat geval worden die expliciet gemaakt en voorzien van argumenten.
 • Ook dit tussenproduct wordt weer per mail voorgelegd aan iedereen die dat wil.
 • De werkgroep maakt vervolgens een concept buurtperspectief en presenteert dit op 1 april aanstaande tijdens een brede bijeenkomst aan alle belanghebbenden.
 • Daarna maakt de werkgroep het concept klaar voor besluitvorming door het college.
 • Op 23 april neemt het college een besluit over dit buurtperspectief.

Een onafhankelijk voorzitter/procesbegeleider begeleidt dit proces.

Documenten

Meedenken met de werkgroep

Inmiddels is de werkgroep samengesteld uit de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld. De werkgroep bestaat uit 12 bewoners uit de buurt, een vertegenwoordiger van de werkgroep Natuurlijk Zeist West, de eigenaar en de architect van Lenteleven, 2 medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente, de projectleider van de gemeente en Ingrid Hovelynck als onafhankelijk procesbegeleider/voorzitter. De Triodosbank en de basisschool sluiten zich hopelijk nog aan!

Op 13 februari kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar. De aanwezige leden van de werkgroep hebben het overzicht zorgen en suggesties aangevuld met onderwerpen en vragen die uitgewerkt moeten worden om te kunnen komen tot een buurtperspectief, zie hieronder het document ‘Eerste terugkoppeling uit het proces buurtperspectief Nieuweroord’.

Belanghebbenden worden  nu uitgenodigd om de onderwerpen en vragen van de werkgroep goed te bekijken en zo nodig aan te vullen. Omdat de werkgroep op 20 februari alweer bij elkaar komt, is de vraag om uiterlijk 18 februari uw aanvulling te mailen naar zeist@zeist.nl Vermeldt u bij het onderwerp buurtperspectief, waar u woont of wat uw belang is bij het buurtperspectief.

Op 20 februari komt de werkgroep voor de tweede keer bij elkaar. Dan bekijken zij de aanvullingen en maken plannen van aanpak voor de onderwerpen die zij als eerste ter hand willen nemen. Deze plannen krijgt u weer ter aanvulling toegezonden.

Vergunningaanvraag Lenteleven

De eigenaar van Lenteleven heeft er mee ingestemd dat de gemeente de behandeling van zijn aanvraag omgevingsvergunning met 10 weken opschort. Hierdoor kunnen de uitkomsten van het buurtperspectief worden meegenomen in de beoordeling van vergunningaanvraag. Zo nodig kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van de omgeving. Hierbij willen wij u er wel nadrukkelijk op wijzen dat het ingediende plan goed is onderbouwd. Het voldoet aan de geldende eisen.

Planning

 • 6 februari: startbijeenkomst
 • 12 februari: samenstelling werkgroep bekend
 • 13 en 20 februari, 6 en 20 maart tussen 19.30 - 21.30 uur: werkgroep bijeenkomsten
 • 1 april: brede bijeenkomst, presentatie en bespreken concept buurtperspectief
 • 23 april: besluit college van burgemeester en wethouders over buurtperspectief

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Meer informatie

U kunt per e-mail informatie ontvangen over de voortgang van het proces en gevraagd worden om reactie op tussenproducten.

Aanmelden (en afmelden) hiervoor kan door een e-mail te sturen aan zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding e-mailnieuws buurtperspectief Nieuweroord'.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.