Veldheim Stenia Peronnik Van Renesselaan

Utrechtseweg 69, 86 en 119 zijn percelen op het terrein Veldheim, Stenia en Peronnik van de toenmalige Stichting Zonnehuisscholen. Deze percelen zijn in oktober 2018 verkocht. De nieuwe eigenaar (Mooi Zeist B.V.) wil de percelen in de toekomst herontwikkelen.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen via de nieuwsbrief 'Veldheim, Stenia en Peronnik'. Deze nieuwsbrief wordt met een wisselende frequentie verzonden.

aanmelden nieuwsbrief

De eigenaar van de terreinen heeft vergunning aan ons gevraagd voor het tijdelijk laten bewonen van de panden door arbeidsmigranten en studenten. Die vergunning is nodig, omdat de bestemming nu niet toestaat dat er mensen wonen.

Het gaat om vier adressen:

 • Utrechtseweg 69 (Veldheim): tijdelijke bewoning door 139 arbeidsmigranten voor 3 jaar;
 • Utrechtseweg 86 (Stenia): tijdelijke bewoning door 60 studenten voor 3 jaar;
 • Utrechtseweg 119 (Peronnik): tijdelijke bewoning door 4 personen voor 7 jaar;
 • Van Renesselaan 30A 2 (achterzijde Stenia-terrein): tijdelijke bewoning door 40 arbeidsmigranten voor 7 jaar.

De gemeente Zeist was van plan deze aanvragen te weigeren, omdat er geen sprake was van een goede ruimtelijke onderbouwing. In zo'n onderbouwing moet aanvrager duidelijk beschrijven waarom invulling van de bestaande maatschappelijke bestemming niet (meer) haalbaar is. Ook bestond de vrees dat de gevraagde uitbreiding van de bewoning op deze locaties tot overlast zal leiden.

Om een vergunningaanvraag te beoordelen, heeft een gemeente volgens de wet maar beperkt de tijd. Helaas is in dit geval een situatie ontstaan dat we die wettelijke termijn hebben overschreden. Dit betekent dat de vergunningen voor tijdelijke bewoning voor deze vier adressen van rechtswege zijn verleend.

Stand van zaken bezwarenprocedure

Tegen alle vier de vergunningen voor tijdelijk gebruik zijn bezwaren ingediend. Op 13 februari heeft de bezwaarschiftencommissie voor alle procedures hoorzittingen georganiseerd. Deze commissie brengt advies uit, waarna het college van burgemeester en wethouders zo snel mogelijk een besluit neemt over de bezwaren.

Veldheim:

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van het advies van de bezwarencommissie de vergunning opnieuw getoetst en besloten om de vergunningaanvraag alsnog te weigeren. Het voorgenomen tijdelijke gebruik van Veldheim is strijdig met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente staat wel open voor een vorm van tijdelijke bewoning (maximaal 40 bewoners), met een doelgroep die past binnen de Woonvisie. Daarbij stelt de gemeente aanvullende voorwaarden. Zo moet de eigenaar vooraf overeenstemming met omwonenden over tijdelijk gebruik bereiken. Ook wordt aan de eigenaar gevraagd een beheerplan op te stellen en te handhaven. Aan de eigenaar is verzocht om het strijdige gebruik te staken.

Stenia:

Het college heeft een besluit genomen op basis van het advies van de bezwarencommissie en een volledige heroverweging van de vergunningaanvraag. Hierbij is gekeken naar het bestemmingsplan, de structuurvisie, de woonvisie, de parkeersituatie en cultuurhistorie. Conclusie is dat het voorgenomen tijdelijke gebruik van Stenia strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Daarom is de aangevraagde omgevingsvergunning alsnog geweigerd.

Peronnik:

het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de bezwaren op basis van het advies van de bezwarencommissie.

 • De omgevingsvergunning voor tijdelijke bewoning van het hoofdgebouw door vier personen blijft in stand, maar de duur van de vergunning is verkort van 7 jaar naar 3 jaar.
 • De vergunning voor het tijdelijk bewonen van het bijgebouw is ingetrokken.

De eigenaar gaat in beroep.

Van Renneselaan:

Voor locatie Van Renesselaan was afgesproken dat partijen in een gesprek samen tot een oplossing proberen te komen. Die bijeenkomst heeft niet geleid tot het intrekken van de bezwaren door bezwaarhebbenden. Dit betekent dat aan de bezwaarschriftencommissie is gevraagd om alsnog een advies uit te brengen. Het college heeft een besluit genomen op basis van dit advies en een volledige heroverweging van de vergunningaanvraag. Hierbij is gekeken naar het bestemmingsplan, de structuurvisie, de woonvisie, de parkeersituatie, draagvlak, overlast en cultuurhistorie. Conclusie is dat het voorgenomen tijdelijke gebruik van Van Renesselaan 30A 2 strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Daarom is de aangevraagde omgevingsvergunning alsnog geweigerd.

Geen Bibob-onderzoek

Er loopt geen Bibob-onderzoek naar de eigenaar van de terreinen. Een Bibob-onderzoek kan alleen worden uitgevoerd bij vastgoedtransacties en aanvragen voor omgevingsvergunningen ten behoeve van bouwactiviteiten. Daar is op dit moment geen sprake van.

Stand van zaken

De eigenaar van de percelen wil de terreinen opnieuw gaan ontwikkelen. Dit is op dit moment de status van de verschillende percelen:

 • Stenia: Een zorgpartij heeft interesse getoond in deze locatie. Deze zorgpartij heeft de intentie om binnen het vigerende bestemmingsplan een zorgfunctie voor dementerenden te realiseren. De zorgpartij en de gemeente zijn in overleg getreden. Zodra er een concreet voorstel ligt zal dit met omwonenden worden besproken.
 • Peronnik: De eigenaar is in onderhandeling met een kinderdagverblijf en naschoolse opvang. Om te kijken of deze functie past in het gebouw is een concept vergunningaanvraag bij de gemeente ingediend. Deze is in behandeling.
 • Veldheim: De eigenaar onderzoekt mogelijke maatschappelijke invulling van deze locatie. De gemeente en eigenaar verkennen de ruimtelijke mogelijkheden binnen de cultuurhistorische context. Zodra er een concreet voorstel ligt, wordt dit met omwonenden besproken.
 • Van Renesselaan: er hebben zich partijen gemeld bij de eigenaar, maar er zijn nog geen concrete ontwikkelingen.

Voorwaarden herontwikkeling

De gemeente Zeist stelt voorwaarden (Pdf; 1,2MB) aan herontwikkeling:

 • herontwikkeling van de percelen moet in samenspraak gebeuren met de omgeving;
 • de nieuwe eigenaar moet aantonen dat er geen vraag is naar percelen met een maatschappelijke bestemming;
 • eventuele nieuwbouw moet het monumentale karakter van de percelen versterken;
 • voorafgaand aan eventuele nieuwbouw moet de nieuwe eigenaar een cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren;
 • bij de realisatie van woningen is differentiatie uit de Woonvisie in principe leidend.

De drie percelen aan de Utrechtseweg hebben in het huidige bestemmingsplan een maatschappelijke bestemming. Het hoofdhuis Utrechtseweg 69 is een Rijksmonument en de hoofdhuizen van Utrechtseweg 86 en 119 zijn gemeentelijke monumenten.

Herontwikkeling (bijvoorbeeld nieuwbouw) die afwijkt van de bestemming is niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Bij een concrete wens van de nieuwe eigenaar zal de gemeenteraad de uitgangspunten voor herontwikkeling vaststellen.

Voor de direct omwonenden van de percelen Veldheim en Stenia was er op 28 november 2019 een informatieavond.

verslag (Pdf; 116 kB)

Voor meer informatie over de plannen voor een eventuele, toekomstige herontwikkeling kunt u contact opnemen met de eigenaar Mooi Zeist B.V. via telefoonnummer 026 363 92 55 of per e-mail via mf.kinran@rvgrealestate.nl (contactpersoon is M. Faruk Kinran).

Heeft u vragen aan de gemeente Zeist over de procedure van een eventuele, toekomstige herontwikkeling? Neemt u dan contact met ons op via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.