Cornelis Vlotlaan

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist wil 24 sociale huurappartementen voor senioren bouwen in de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan en de Leendert Edelmanlaan in Zeist. Begin 2018 heeft het College besloten om mee te werken aan dit verzoek in het kader van de versnellingsopgave huisvesting.

Meer informatie over de woningen en het ontwerp van de woningen is te vinden op de website van RK Woningbouwvereniging.

Het openbaar gebied willen we herinrichten op een manier die past bij het nieuwe woongebouw én die meerwaarde heeft voor de natuur. Enkele goede bomen blijven staan. Nieuwe, inheemse bomen gaan we planten om de routes voor vleermuizen goed te begeleiden. Ook komt er nieuwe, lage beplanting. Dit is te zien op onderstaande tekening.

We hebben gekozen voor mooie beplanting voor het uitzicht en tegelijkertijd ook voor planten en struiken die goed zijn voor vlinders, bijen, andere insecten en andere dieren. Op die manier kan de nieuwe inrichting een bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van de omgeving.

Op 14 december 2018 heeft de R.K. Woningbouwvereniging een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van de appartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om deze vergunning te verlenen en heeft daarom een ontwerpbesluit genomen.

Van 24 april tot en met 4 juni 2019 heeft de ontwerpvergunning en de hogere waardeprocedure (zie de toelichting op deze pagina onder ‘Geluid’) met de daarbij behorende stukken digitaal ter inzage gelegen op deze website en in de Publiekshal van het gemeentehuis. De stukken zijn ook in te zien via de webpagina bestemmingsplan Cornelis Vlotlaan.

De locatie van de appartementen ligt relatief dicht bij de A28. Daarom is een procedure voor het toestaan van een hogere geluidswaarde onderdeel van het verlenen van de omgevingsvergunning.

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft onderzocht of het geluid van de A28 bezwaarlijk is voor de bouw van de appartementen. De ODRU heeft geconcludeerd dat het geluid onder de maximaal toegestane waarden blijft en daarom geen belemmering vormt voor de bouw van de woningen.

Het perceel heeft in het huidige bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’. In dit bestemmingsplan is al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bouw van 10 woningen mogelijk te maken.

Om de bouw van de 24 appartementen mogelijk te maken heeft de R.K. Woningbouwvereniging op 14 december 2018 een aanvraag ingediend om af te wijken van het bestemmingsplan. De beoordeling van die aanvraag is onderdeel van de omgevingsvergunning.

Om de bouw van de appartementen en de nieuwe inrichting van het gebiedje mogelijk te maken, is het nodig om bomen te kappen. Hiervoor gaat RK Woningbouwvereniging een kapvergunning aanvragen.

Op onderstaande bomentekening is te zien om welke bomen het gaat. In de bijbehorende bomenlijst staat welke boomsoorten het betreft en wat de stamdoorsnede is (op een hoogte van 1,3 meter boven de grond). De nummers op de bomentekening komen overeen met de nummers in de bomenlijst.

De aanvraag voor het kappen van bomen ter hoogte van de Cornelis Vlotlaan is verleend. Dit besluit hebben we bekend gemaakt in de Nieuwsbode op 15 mei en op de pagina 'Bekendmakingen'.

Wilt u de publicaties over verleende vergunningen in uw buurt volgen? Schrijft u dan in en ontvang de publicaties per e-mail.

  • december 2018: aanvraag omgevingsvergunning
  • 12 maart 2019: informatiebijeenkomst RK Woningbouwvereniging
  • 24 april t/m 4 juni 2019: ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage
  • voorjaar 2019: procedure kapvergunning (loopt)
  • begin 2020 : start bouwwerkzaamheden
  • eind 2020: oplevering woningen en inrichting openbaar gebied

Meer informatie

Heeft u vragen over de bouw van de appartementen? Neemt u dan contact op met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist via telefoonnummer 030 698 50 30 of per e-mail via info@rkwbv.nl. Bekijk de tekeningen van de appartementen.

Heeft u vragen over de wijziging van het bestemmingsplan of over de omgevingsvergunning? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Nieuwsbrief

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist informeert belangstellenden van dit project via een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail via info@rkwbv.nl onder vermelding van 'aanmelden nieuwsbrief Cornelis Vlotlaan' of bel naar 030-6985030.