Cornelis Vlotlaan

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist wil 24 sociale huurappartementen voor senioren bouwen in de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan en de Leendert Edelmanlaan in Zeist. Begin 2018 heeft het College besloten om mee te werken aan dit verzoek in het kader van de versnellingsopgave huisvesting.

Meer informatie over de woningen en het ontwerp van de woningen is te vinden op de website van RK Woningbouwvereniging.

Het openbaar gebied willen we herinrichten op een manier die past bij het nieuwe woongebouw én die meerwaarde heeft voor de natuur. Enkele goede bomen blijven staan. Nieuwe, inheemse bomen gaan we planten om de routes voor vleermuizen goed te begeleiden. Ook komt er nieuwe, lage beplanting. Dit is te zien op onderstaande tekening.

We hebben gekozen voor mooie beplanting voor het uitzicht en tegelijkertijd ook voor planten en struiken die goed zijn voor vlinders, bijen, andere insecten en andere dieren. Op die manier kan de nieuwe inrichting een bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van de omgeving.

Op 14 december 2018 heeft de R.K. Woningbouwvereniging een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van de appartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om deze vergunning te verlenen en heeft daarom een ontwerpbesluit genomen.

Van 24 april tot en met 4 juni 2019 kunt u de ontwerpvergunning en de hogere waardeprocedure (zie de toelichting op deze pagina onder ‘Geluid’) met de daarbij behorende stukken digitaal inzien inzien op deze website en in de Publiekshal van het gemeentehuis. De stukken zijn ook in te zien via de webpagina bestemmingsplan Cornelis Vlotlaan.

Zienswijze indienen

Wilt u reageren op de ontwerpvergunning? Dan kunt u tot en met 4 juni 2019 een zienswijze indienen. Dat kan:

  • via deze website. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
  • per brief naar College van burgemeester en wethouders gemeente Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist
  • mondeling, hiervoor kunt u een afspraak maken via vijfcijferige telefoonnummer 14030

De locatie van de appartementen ligt relatief dicht bij de A28. Daarom is een procedure voor het toestaan van een hogere geluidswaarde onderdeel van het verlenen van de omgevingsvergunning.

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft onderzocht of het geluid van de A28 bezwaarlijk is voor de bouw van de appartementen. De ODRU heeft geconcludeerd dat het geluid onder de maximaal toegestane waarden blijft en daarom geen belemmering vormt voor de bouw van de woningen.

Het perceel heeft in het huidige bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’. In dit bestemmingsplan is al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bouw van 10 woningen mogelijk te maken.

Om de bouw van de 24 appartementen mogelijk te maken heeft de R.K. Woningbouwvereniging op 14 december 2018 een aanvraag ingediend om af te wijken van het bestemmingsplan. De beoordeling van die aanvraag is onderdeel van de omgevingsvergunning.

Om de bouw van de appartementen en de nieuwe inrichting van het gebiedje mogelijk te maken, is het nodig om bomen te kappen. Hiervoor gaat RK Woningbouwvereniging een kapvergunning aanvragen.

Op onderstaande bomentekening is te zien om welke bomen het gaat. In de bijbehorende bomenlijst staat welke boomsoorten het betreft en wat de stamdoorsnede is (op een hoogte van 1,3 meter boven de grond). De nummers op de bomentekening komen overeen met de nummers in de bomenlijst.

Verwachting is dat het college in mei of juni hierover een besluit neemt. Zodra de kapvergunningen is verleend, wordt deze gepubliceerd en geldt de gebruikelijke procedure met bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

De aanvraag voor het kappen van bomen ter hoogte van de Cornelis Vlotlaan is verleend. Hiervan zijn 35 bomen verleend en 15 zijn niet vergunningsplichtig. Dit besluit hebben we bekend gemaakt in de Nieuwsbode op 15 mei en op de pagina 'Bekendmakingen'.

Wilt u de publicaties over verleende vergunningen in uw buurt volgen? Schrijft u dan in en ontvang de publicaties per e-mail.

  • december 2018: aanvraag omgevingsvergunning
  • 12 maart 2019: informatiebijeenkomst RK Woningbouwvereniging
  • 24 april t/m 4 juni 2019: ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage
  • voorjaar 2019: procedure kapvergunning
  • september 2019: start bouwwerkzaamheden
  • zomer 2020: oplevering woningen en inrichting openbaar gebied

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist en de gemeente hebben een realisatieovereenkomst opgesteld. Hierin staan onder andere afspraken over de verkoop van de grond (de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan ter hoogte van huisnummers 2-14).

Meer informatie

Heeft u vragen over de bouw van de appartementen? Neemt u dan contact op met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist via telefoonnummer 030 698 50 30 of per e-mail via info@rkwbv.nl. Bekijk de tekeningen van de appartementen.

Heeft u vragen over de wijziging van het bestemmingsplan of over de omgevingsvergunning? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Nieuwsbrief

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist informeert belangstellenden van dit project via een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail via info@rkwbv.nl onder vermelding van 'aanmelden nieuwsbrief Cornelis Vlotlaan' of bel naar 030-6985030.