Cornelis Vlotlaan

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist wil 24 sociale huurappartementen bouwen voor senioren in de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan en de Leendert Edelmanlaan. Begin 2018 heeft het College besloten om mee te werken aan dit verzoek in het kader van de versnellingsopgave huisvesting. Aan de bouw zijn voorwaarden verbonden:

 • het gebouw bevat maximaal 4 bouwlagen;
 • voor eventueel te kappen bomen moeten in het plangebied of directe omgeving nieuwe bomen worden geplant;
 • er worden 32 parkeerplaatsen aangelegd (als binnen 5 jaar blijkt dat dit onvoldoende is, dan komen er nog 9 parkeerplaatsen bij in de directe omgeving).

Nieuwsbrief

Op 10 oktober 2018 heeft de R.K. Woningbouwvereniging Zeist een nieuwsbrief verstuurd aan omwonenden.

Lees de nieuwsbrief (pdf; 96kB)

Voorlopig ontwerp

Op 16 mei was er een informatiebijeenkomst. Toen presenteerde de R.K. Woningbouwvereniging Zeist, samen met ons, de plannen aan u voor het appartementengebouw op de locatie Cornelis Vlotlaan-Leendert Edelmanlaan. Hieronder vindt u het voorlopig ontwerp dat wij toen presenteerden. U kon tot en met 22 mei reageren op het voorlopig ontwerp.

bekijk het voorlopig ontwerp

Na bestudering van de reactie besloot de R.K. Woningbouwvereniging Zeist om de grootte en indeling van het appartementengebouw te handhaven. Het groenplan en de herinrichting van de openbare ruimte werd aangepast.

Openbare ruimte

Er is nog geen uitgewerkt ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte: openbaar gebied en groenvoorziening. Als de gemeente het ontwerp hiervoor heeft uitgewerkt, zal zij dit aan u presenteren.

Procedure om bouw mogelijk te maken

Het perceel heeft in het huidige bestemmingsplan de bestemming ‘maatschappelijk’. In dit bestemmingsplan is al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bouw van 10 woningen mogelijk te maken.

Om de bouw van de 24 appartementen mogelijk te maken, is het nodig om:

 • òf een nieuw bestemmingsplan op te stellen;
 • òf af te wijken van het bestemmingsplan.

De R.K. Woningbouwvereniging dient één van deze twee procedures bij de gemeente in. Voor beide opties geldt de gebruikelijke procedure met een zienswijze en beroepsmogelijkheid.

Realisatieovereenkomst

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist en de gemeente hebben een realisatieovereenkomst opgesteld. Hierin staan onder andere afspraken over de verkoop van de grond (de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan ter hoogte van huisnummers 2-14).

Planning

 • 16 mei: inloopbijeenkomst voor omwonenden
 • medio 2018: afronding onderzoeken en ontwerpen
 • medio oktober 2018: indienen aanvraag omgevingsvergunning door R.K. woningbouwvereniging Zeist
 • begin 2019: bouwrijp maken en herinrichting groenstrook
 • zomer 2019: start bouw
 • voorjaar 2020: oplevering woningen

Meer informatie

Heeft u vragen over de bouw van de appartementen? Neemt u dan contact op met de R.K. Woningbouwvereniging Zeist via telefoonnummer 030 698 50 30 of per e-mail via info@rkwbv.nl.