Herontwikkeling voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst

Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. Momenteel is deze locatie nog verhuurd ten behoeve van (gesloten) jeugdzorg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil De Lindenhorst verkopen. Het is nog onduidelijk wanneer de verkoop plaatsvindt, maar de voorbereidingen voor de verkoop zullen starten begin 2019.

Een nieuwe eigenaar zal de locatie waarschijnlijk willen herontwikkelen. Zij zullen daarvoor dan een plan gaan maken. De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen; onze voorkeur gaat uit naar woningbouw. Wij willen buurtbewoners en andere belanghebbenden graag hierbij betrekken door met ons mee te denken en aan te geven welke kansen en knelpunten u ziet. Dit kon tijdens de startbijeenkomst van 9 januari en dit gebeurt in de werkgroep.

De werkgroep gaat in februari en maart aan de slag. Het resultaat van de werkgroep is een participatierapport. Tijdens de slotbijeenkomst op 10 april kunt u reageren op de uitkomsten en adviezen van de werkgroep.

Proces

Terugblik informatieavond 9 januari

Op 9 januari hield het RVB samen met ons een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van De Lindenhorst.

Na een toelichting op het proces en beantwoordeling van vragen was er gelegenheid om de werkgroep van input te voorzien, zoals wensen, suggesties en zorgen.

Vervolg in werkgroep

De werkgroep bespreekt de input uit de informatiebijeenkomst van 9 januari tijdens haar werkgroepbijeenkomsten. De resultaten van de werkgroep worden vastgelegd in een participatierapport.

Doel werkgroep

Het RVB en wij willen graag vooraf bij een toekomstige koper de juiste verwachtingen scheppen over de mogelijkheden en begrenzingen van een eventuele herontwikkeling. Dit geeft de beste kansen op een invulling waar iedereen het meest bij gebaat is. Onze voorkeur gaat uit naar een wijziging van de bestemming van 'maatschappelijk' naar ‘woningbouw’. Met dit als vertrekpunt kijken we graag samen met u naar zaken zoals:

 • bouwhoogten;
 • aansluiting van de nieuwe buurt op de omgeving;
 • verkeer en parkeren;
 • groen.

We kunnen niet alles tot in detail vastleggen, maar wel uw belangrijkste wensen inventariseren. Het eindresultaat van de werkgroep is een 'participatierapport', dat we voorleggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestaat uit 15 personen. Bij de samenstelling van de werkgroep is geselecteerd op een goede verdeling tussen de verschillende belangen:

 • direct omwonenden (iets meer dan de helft van de werkgroepleden);
 • andere inwoners van het Lyceumkwartier;
 • organisaties die het Zeister belang vertegenwoordigen.

Verslagen werkgroepbijeenkomst

Planning

 • 9 januari 2019: informatiebijeenkomst
 • tot 13 januari: aanmelden voor werkgroep
 • medio januari: selectie samenstelling werkgroep
 • 4 februari en 11 maart: bijeenkomsten werkgroep (alléén voor werkgroepleden)
 • 10 april: slotbijeenkomst omwonenden met presentatie concept Participatierapport
 • medio 2019: vaststelling Participatierapport door gemeenteraad

Mogelijk vervolg:

 • 2019-2022: verkoop De Lindenhorst door RVB
 • onbekend: plan voor herontwikkeling door koper
 • onbekend: uitvoering herontwikkeling De Lindenhorst

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanleiding

Eigenaar Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst met bijbehorende gronden verkopen. Een nieuwe eigenaar zal de locatie waarschijnlijk willen herontwikkelen. Het is voor de potentiële kopers belangrijk om een beeld hebben van de mogelijkheden op dit terrein. Dat is in het belang van iedereen.

De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen; onze voorkeur gaat uit naar woningbouw. Wij willen buurtbewoners en andere belanghebbenden graag hierbij betrekken. U kunt met ons meedenken en aangeven welke kansen èn knelpunten u ziet. Uiteraard betrekken we daarbij ook de wijkvisie van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist. Zo werken we samen aan een invulling waar de directe omgeving en Zeist als geheel het best bij gebaat zijn.

Met de uitkomsten kan het RVB de koper duidelijkheid bieden. Na de verkoop zal de nieuwe eigenaar dan een plan maken voor de herontwikkeling.

Meer informatie

Op de hoogte blijven

Wilt u de vorderingen van de werkgroep en het proces volgen? Geef dan uw e-mailadres door via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over het proces van de herontwikkeling van De Lindenhorst. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Wilt u zich op een later moment toch weer afmelden? Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'afmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.


Heeft u uw mailadres tijdens de startbijeenkomst Lindenhorst schriftelijk hebben aan ons doorgegeven? En heeft u nog geen voortgangsnieuwsmail ontvangen? Dan bieden wij daarvoor onze excuses aan. Als u uw mailadres nogmaals aan ons doorgeeft, dan zorgen wij ervoor dat u de voortgangsmail alsnog gaat ontvangen. Dit kan via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.


Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'project herontwikkeling De Lindenhorst'.