Herontwikkeling voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst

Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. Deze locatie is nu verhuurd en is in gebruik voor ten behoeve van (gesloten) jeugdzorg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil De Lindenhorst verkopen. Het is nog onduidelijk wanneer de verkoop precies plaatsvindt, maar de voorbereidingen voor de verkoop zullen naar verwachting starten voor de zomer  2020. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de planning.

Een nieuwe eigenaar kan  de locatie  herontwikkelen. En daartoe een plan maken. Zij zullen daarvoor dan een plan gaan maken. De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen; onze voorkeur gaat uit naar woningbouw. Buurtbewoners en andere belanghebbenden konden mee denken en kansen en knelpunten aangeven. Dit kon tijdens de startbijeenkomst en dit gebeurde in de werkgroep. Tijdens de slotbijeenkomst op 8 mei kon u reageren op de uitkomsten en adviezen van de werkgroep: het participatierapport.

Slotbijeenkomst 8 mei

Op 8 mei vond de slotbijeenkomst plaats van het participatietraject over De Lindenhorst, met het oog op de voorgenomen verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf. Waarschijnlijk neemt het college van burgemeester en wethouders na de zomervakantie een besluit over het participatierapport. Een exacte datum is nog niet bekend. Eerst krijgen wij van het Rijksvastgoedbedrijf nog aanvullende informatie.

Nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit hebben genomen, informeren wij u over het besluitvormingsproces in de gemeenteraad.

Het participatierapport vindt u onder het kopje ´Proces´.

Informatieavond 9 januari

Op 9 januari hield het RVB samen met ons een informatiebijeenkomst over de herontwikkeling van De Lindenhorst.

Na een toelichting op het proces en beantwoording van vragen was er gelegenheid om de werkgroep van input te voorzien, zoals wensen, suggesties en zorgen.

Werkgroep

De werkgroep heeft de inbreng uit de startbijeenkomst besproken in 3 werkgroepbijeenkomsten. Het resultaat van de werkgroep is een concept participatierapport. Dit rapport is tijdens de slotbijeenkomst op 8 mei aan u gepresenteerd. Het Participatierapport is inhoudelijk niet aangepast, er is alleen een kort stukje procesbeschrijving toegevoegd over de slotavond zelf.

Het concept rapport bestaat uit:

 • een procesbeschrijving;
 • inhoudelijk deel met samenvatting van de adviezen, wensen en zorgen van de werkgroep;
 • korte reactie van het RVB bij elk advies;
 • bijlagen: verslagen van de startbijeenkomst, werkgroepbijeenkomsten en slotbijeenkomst.

Participatierapport (pdf, 581 kB)

Vervolg

Naar aanleiding van de reacties van de slotavond hebben we een definitieve versie van het participatierapport opgesteld. Dat wordt in het eerste kwartaal 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad; die beslist uiteindelijk.

Het participatierapport wordt onderdeel van de verkoopdocumenten. Geïnteresseerden weten dus vooraf wat voor de omgeving en de gemeente Zeist de belangrijkste punten zijn voor de toekomstige invulling van De Lindenhorst.

Doel werkgroep

Het RVB en wij willen graag vooraf bij een toekomstige koper de juiste verwachtingen scheppen over de mogelijkheden en begrenzingen van een eventuele herontwikkeling. Dit geeft de beste kansen op een invulling waar iedereen het meest bij gebaat is. Onze voorkeur gaat uit naar een wijziging van de bestemming van 'maatschappelijk' naar ‘woningbouw’. Met dit als vertrekpunt hebben we met de werkgroep gekeken naar zaken zoals:

 • bouwhoogten;
 • aansluiting van de nieuwe buurt op de omgeving;
 • verkeer en parkeren;
 • groen.

We hebben niet alles tot in detail vastgelegd, maar wel de belangrijkste wensen geïnventariseerd. Het eindresultaat van de werkgroep is het 'participatierapport'.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestond uit 15 personen. Bij de samenstelling van de werkgroep is geselecteerd op een goede verdeling tussen de verschillende belangen:

 • direct omwonenden (iets meer dan de helft van de werkgroepleden);
 • andere inwoners van het Lyceumkwartier;
 • organisaties die het Zeister belang vertegenwoordigen.

Verslagen werkgroepbijeenkomsten

 • 9 januari 2019: informatiebijeenkomst
 • tot 13 januari: aanmelden voor werkgroep
 • medio januari: selectie samenstelling werkgroep
 • 4 februari, 11 maart en 10 april: bijeenkomsten werkgroep (alléén voor werkgroepleden)
 • 8 mei: slotbijeenkomst omwonenden met presentatie concept Participatierapport
 • 3e kwartaal 2019: vaststelling Participatierapport door het college van burgemeester en wethouders
 • 1e kwartaal 2020 vaststelling Participatierapport door de gemeenteraad. De exacte planning en informatie over de inspraakprocedure Ronde Tafel volgt later

Mogelijk vervolg:

 • 2020-2022: verkoop De Lindenhorst door RVB
 • onbekend: plan voor herontwikkeling door koper
 • onbekend: uitvoering herontwikkeling De Lindenhorst

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Eigenaar Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst met bijbehorende gronden verkopen. Een nieuwe eigenaar zal de locatie waarschijnlijk willen herontwikkelen. Het is voor de potentiële kopers belangrijk om een beeld hebben van de mogelijkheden op dit terrein. Dat is in het belang van iedereen.

De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen; onze voorkeur gaat uit naar woningbouw. Wij willen buurtbewoners en andere belanghebbenden graag hierbij betrekken. U kunt met ons meedenken en aangeven welke kansen èn knelpunten u ziet. Uiteraard betrekken we daarbij ook de wijkvisie van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist. Zo werken we samen aan een invulling waar de directe omgeving en Zeist als geheel het best bij gebaat zijn.

Met de uitkomsten kan het RVB de koper duidelijkheid bieden. Na de verkoop zal de nieuwe eigenaar dan een plan maken voor de herontwikkeling.

Op de hoogte blijven

Wilt u de vorderingen van het proces volgen? Geef dan uw e-mailadres door via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over het proces van de herontwikkeling van De Lindenhorst. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Wilt u zich op een later moment toch weer afmelden? Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'afmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'project herontwikkeling De Lindenhorst'.