Herontwikkeling voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst

Aan de Verlengde Slotlaan 69 in Zeist staat de voormalige jeugdinrichting De Lindenhorst. Deze locatie is nu verhuurd en is in gebruik voor ten behoeve van (gesloten) jeugdzorg. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil De Lindenhorst verkopen. Het is nog onduidelijk wanneer de verkoop precies plaatsvindt, maar de voorbereidingen voor de verkoop zullen naar verwachting starten voor de zomer  2020. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de planning.

Een nieuwe eigenaar kan de locatie gaan herontwikkelen. Zij zullen daarvoor dan een plan gaan maken. De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen; onze voorkeur gaat uit naar woningbouw.

Participatierapport (Pdf, 581kB)

Het participatierapport wordt onderdeel van de verkoopdocumenten. Geïnteresseerden weten dus vooraf wat voor de omgeving en de gemeente Zeist de belangrijkste punten zijn voor de toekomstige invulling van De Lindenhorst. Op 7 april neemt de gemeenteraad een besluit over (de invullingsmogelijkheden in) het rapport.

 • 11 februari: besluit over participatierapport door college van burgemeester en wethouders
 • 12 maart: Ronde Tafel gemeenteraad; bij de Ronde Tafel kunt u zichzelf laten horen aan de gemeenteraad.
 • datum nog onbekend: raadsdebat
 • datum nog onbekend: besluit gemeenteraad

Mogelijk vervolg:

 • 2020: verkoop De Lindenhorst door RVB
 • 2020-medio 2023: plan voor herontwikkeling door koper
 • vanaf medio 2023: uitvoering herontwikkeling De Lindenhorst

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Het RVB heeft in afstemming met de gemeente in 2019 gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden over de toekomstige invulling van de locatie De Lindenhorst. Hieruit kwamen 2 scenario’s voor een nieuwe invulling van De Lindenhorst naar voren.

 1. woningen met een tuin: mengen van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap;
 2. villa-achtige bebouwing voor senioren: drie bouwlagen waarbij elke bouwlaag bestaat uit meerdere wooneenheden.

In beide scenario’s is het belangrijk dat de woningen goed passen in en aansluiten op de groene omgeving.

Scenario woningen met tuin

In het scenario van woningen met een tuin worden enkele twee-onder-één-kapwoningen ingezet als zogenaamde 'gezinshuizen'. Een gezinshuis is een woonvorm waarbij professionele pleegouders, met een aantal pleegkinderen, in een gezinssituatie woont.

Scenario met seniorenwoningen

In het andere scenario worden alle woningen gebouwd voor senioren. Uit onderzoek van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist blijkt dat er behoefte bestaat aan seniorenwoningen in de eigen wijk. Op die manier kan men zoveel mogelijk in de buurt van het eigen netwerk blijven wonen, zonder de zorg voor het onderhoud van een grote woning en een grote tuin. De woningdifferentiatie vraagt dan ook om sociale en middeldure (huur- of koop-)woningen Ook deze woningen kunnen prima een invulling voor senioren krijgen.

Het rapport

Participatierapport (Pdf, 581kB)

Participatieproces in het kort

Buurtbewoners en andere belanghebbenden konden in 2019 meedenken en kansen en knelpunten aangeven. Dit kon tijdens de startbijeenkomst in januari en dit gebeurde in de werkgroep. Tijdens de slotbijeenkomst in mei 2019 was er gelegenheid om te reageren op de uitkomsten en adviezen van de werkgroep: het participatierapport (Pdf, 581kB).

Naar aanleiding van de reacties van de slotavond is een definitieve versie van het participatierapport opgesteld. Hierover zal de gemeenteraad op 7 april 2020 beslissen. Tijdens de Ronde Tafel van de gemeenteraad op 12 maart is er nog een mogelijkheid om in te spreken.

Het participatierapport wordt onderdeel van de verkoopdocumenten. Geïnteresseerden weten dus vooraf wat voor de omgeving en de gemeente Zeist de belangrijkste punten zijn voor de toekomstige invulling van De Lindenhorst.

Werkgroep

Doel werkgroep

Het RVB en wij willen graag vooraf bij een toekomstige koper de juiste verwachtingen scheppen over de mogelijkheden en begrenzingen van een eventuele herontwikkeling. Dit geeft de beste kansen op een invulling waar iedereen het meest bij gebaat is. Onze voorkeur gaat uit naar een wijziging van de bestemming van 'maatschappelijk' naar ‘woningbouw’. Met dit als vertrekpunt hebben we met de werkgroep gekeken naar zaken zoals:

 • bouwhoogten;
 • aansluiting van de nieuwe buurt op de omgeving;
 • verkeer en parkeren;
 • groen.

We hebben niet alles tot in detail vastgelegd, maar wel de belangrijkste wensen geïnventariseerd. Het eindresultaat van de werkgroep is het 'participatierapport'.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep bestond uit 15 personen: omwonenden, andere inwoners van de wijk en belangenverenigingen.

Participatierapport

De werkgroep heeft de inbreng uit de startbijeenkomst besproken in 3 werkgroepbijeenkomsten. Het resultaat van de werkgroep is een concept participatierapport. Dit rapport is tijdens de slotbijeenkomst in mei 2019 aan de buurt gepresenteerd. Het Participatierapport is inhoudelijk niet aangepast; er is alleen een kort stukje procesbeschrijving toegevoegd over de slotavond zelf.

Het concept rapport bestaat uit:

 • een procesbeschrijving;
 • inhoudelijk deel met samenvatting van de adviezen, wensen en zorgen van de werkgroep;
 • korte reactie van het RVB bij elk advies;
 • bijlagen: verslagen van de startbijeenkomst, werkgroepbijeenkomsten en slotbijeenkomst.

Op de hoogte blijven

Wilt u de vorderingen van het proces volgen? Geef dan uw e-mailadres door via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'aanmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te informeren over het proces van de herontwikkeling van De Lindenhorst. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Wilt u zich op een later moment toch weer afmelden? Dat kan per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'afmelding e-mail herontwikkeling De Lindenhorst'.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'project herontwikkeling De Lindenhorst'.

Onderzoeken

In het verleden zijn in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een aantal onderzoeken uitgevoerd (zie hieronder). Heeft u interesse in een van deze rapporten? Stuur u dan een e-mail aan zeist@zeist.nl en dan ontvangt u het rapport per e-mail.

 • Tuinhistorische verkenning en waardeverwachting
 • Ecologische quickscan en bomenadvies
 • Overzicht beleidsmatige aandachtspunten en onderzoeksresultaten
 • Bomeninventarisatie
 • Servituut Schaerweijder Bosschen Zeist