Dijnselburg gebiedsvisie

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 ligt het gebied Dijnselburg. We willen de kwaliteit van van dit gebied verbeteren voor zowel wonen als recreatie. Hiervoor maken we een gebiedsvisie. Dit doen we samen met de omwonenden en belanghebbenden.

Op 15 november werd de Kadernotitie voor dit gebied vastgesteld. In deze notitie zijn de kaders vastgelegd, waaraan de gebiedsvisie straks moet voldoen.

Kaart plangebied

1. Woonhuis 2. Benzinepomp 3. Chinees Indisch Restaurant Tong AH 4. Bos/park 5. Landgoed Dijnselburg 6. Camping Dijnselburg 7. Sport

Wat is een gebiedsvisie?

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

 • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
 • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
 • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
 • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreĆ«ren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Doel gebiedsvisie Dijnselburg

Doel van de gebiedsvisie voor het gebied Dijnselburg is het verbeteren van de kwaliteit van het gebied voor zowel wonen als recreƫren. Dit willen we doen door:

 • versnippering tegen te gaan;
 • meer eenheid te maken tussen groen en bebouwing;
 • gebied toegankelijker maken;
 • uitstraling verbeteren.

Planning

 • 15 november
  Kadernotitie door gemeenteraad vastgesteld
 • begin 2019 - medio 2019
  opstellen gebiedsvisie Dijnselburg samen met de omgeving en belanghebbenden
  omwonenden ontvangen begin 2019 een uitnodiging voor een startbijeenkomst
 • tweede kwartaal 2019
  vaststelling gebiedsvisie Dijnselburg

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

 • kadernotitie Gebiedsvisie Dijnselburg 7,74 MB

  Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 november 2018. De raad heeft nog 2 extra kaders meegegeven voor de gebiedsvisie: 1) zorg dat het landgoed Dijnselburg zo ontwikkeld wordt dat het karakter behouden blijft; 2) zorg dat er op het landgoed geen doorgaande weg komt voor gemotoriseerd verkeer.

Achtergrondinformatie

Ontwikkelingen in het gebied

 1. Het landgoed Dijnselburg heeft lange tijd te koop gestaan. Inmiddels is het landgoed gekocht door projectontwikkelaar Project Stroet BV. Deze heeft plannen voor een nieuwe functie in de bestaande gebouwen. Er zijn nog geen concrete plannen ingediend.
 2. Projectontwikkelaar BAM is in gesprek met de eigenaar van camping Dijnselburg over mogelijke woningbouw. De eigenaar van het Chinees Indisch restaurant Tong AH is hierop aangesloten.
 3. In het gebied Dijnselburg is het oostelijk deel van Camping Dijnselburg in eigendom van de gemeente. Of deze locatie geschikt is voor woningbouw, gaan wij onderzoeken in het kader van de Versnelde Huisvesting.

Deze ontwikkelingen geven de kans om te onderzoeken hoe we in het gebied de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit kunnen verbeteren. Om stedelijke functies buiten de huidige rode contour (grofweg het huidig stedelijk gebied) mogelijk te maken is een gehele gebiedsvisie noodzakelijk. Het doel van het opstellen van de gebiedsvisie voor Dijnselburg is om tot een grotere ruimtelijke kwaliteit te komen voor dit gebied. Deze visie gaan we opstellen met u.

Relatie met andere projecten

Bestemmingsplan Huis ter Heide

Voor heel Huis ter Heide (voorheen Huis ter Heide, Huis ter Heide West, Huis ter Heide Zuid en Oud Zandbergen) wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Momenteel werken wij aan de Nota van Uitgangspunten hiervoor. Deze locatie valt dan ook niet in het plangebied van de visie voor het gebied Dijnselburg.

Sportvelden SV Zeist

Op 7 november 2017 heeft de raad ingestemd met  het masterplan buitensportaccommodaties. Hierin is onder meer opgenomen dat SV Zeist verplaatst wordt naar sportpark Noordweg. Hiermee komen de voetbalvelden van SV Zeist vrij. Hiervoor dient een nieuwe functie gevonden te worden. Voor een definitieve verhuizing dienen echter nog diverse voorbereidende handelingen te worden verricht. Naar verwachting neemt de raad medio/eind 2019 een definitief besluit over deze verhuizing. Pas op dat moment is definitief duidelijk of en wanneer de voetbalvelden van SV Zeist daadwerkelijk vrijkomen. Om deze reden vallen de voetbalvelden van SV Zeist dan ook niet onder het plangebied van de gebiedsvisie Dijnselburg.