Eikenstein jeugdgevangenis

Aan de Utrechtseweg 37 in Zeist staat de voormalige justitiële inrichting Eikenstein. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), wil het pand verkopen. In 2019 vindt de verkoop waarschijnlijk plaats en zal de nieuwe eigenaar een plan gaan maken voor de herontwikkeling van Eikenstein. De gemeente kan de bestemming wijzigen en daarmee een herontwikkeling sturen.

Planning

 • 17 mei: openbare informatieavond
 • 4 en 21 juni: besloten werkgroepbijeenkomsten om input te leveren aan de nota
 • 9 juli: openbare informatieavond
 • 29 november: Ronde Tafel (meer informatie over inspreken)
 • 15 januari 2019: vaststelling notitie door gemeenteraad
 • 2019: verkoop Eikenstein
 • nog onbekend: plan voor herontwikkeling door nieuwe eigenaar, inclusief participatietraject
 • nog onbekend: aanpassing bestemmingsplan
 • nog onbekend (2021?): bouw woningen

Deze planning is onder voorbehoud.

Toelichting proces

Voorwaarden voor herontwikkeling

Er komt geen nota 'Randvoorwaarden en uitgangspunten voor herontwikkeling Eikenstein'.  In overleg met het RVB is daar van afgezien. Zo lopen er nog onderzoeken naar bijvoorbeeld archeologie en het monument. Deze onderzoeken worden door het RVB afgerond. De resultaten hiervan zijn vanzelfsprekend wel van belang en daarom geeft het RVB die mee aan de koper; wij stemmen nog met het RVB af hoe we dat vorm en inhoud geven. De gemeenteraad moet eerst instemmen met de beoogde invulling, daarna zal het RVB pas overgaan tot verkoop.

Vervolg

Het verkooptraject van Eikenstein door het RVB vindt in de loop van 2019 plaats. Eind 2019 is dan een nieuwe eigenaar bekend. Die nieuwe eigenaar zal een concreet plan moeten gaan maken, dat gebaseerd is op de door de raad vastgestelde voorwaarden voor de herontwikkeling. Bij de uitwerking van het plan omwonenden en andere belanghebbenden weer worden betrokken; dit gaat de nieuwe eigenaar doen.

Nieuwe invulling Eikenstein: ontmoeting centraal

Het gebouw, de locatie en het terrein van Eikenstein kunnen goed een bijzondere invulling krijgen. Een plek waar verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Om te wonen, te werken en te ontspannen. Hoofdaccent zal het ‘wonen’ vormen.

Verschillende woningen

Diverse soorten woningen kunnen een plek krijgen:

 • sociale huur;
 • vrije sector huur;
 • koopwoningen.

Verschillende doelgroepen

Ook is er ruimte voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld:

 • uitstroom vanuit GGZ;
 • vanuit Jeugdzorg;
 • vanuit Maatschappelijke Opvang.

Door het opzetten van een woongroep ontstaat juist voor de bijzondere doelgroepen een geschikte woonomgeving om (weer) zelfstandig te gaan wonen. In zo'n woongroep leeft men als buurtbewoners meer samen en deelt men voorzieningen.

Gemeenschappelijke ruimtes

Het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, versterkt de samenhang. Eikenstein kan een functie voor de omgeving vervullen in de vorm van een ‘eetkamer’.

En in de 'woonkamer voor de buurt' kan sociaal-maatschappelijk werk gecombineerd worden met een plek voor bijvoorbeeld ZZP-ers of kleinschalige bedrijven.

Achtergrond: gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

Het gebouw Eikenstein en het terrein vallen binnen de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord. Binnen de Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord is voor het deelgebied Eikenstein specifiek al het één en ander aangegeven. Voor Eikenstein wordt gedacht aan een flexibele invulling, die bestaat uit een combinatie van wonen, werken, recreatie, educatie, zorg, ontmoetingscentrum, kleinschalige horeca en een gezondheidscentrum. Het monumentale hoofdgebouw zou daarbij een mix van wonen en/of werken en/of maatschappelijke functies kunnen bevatten.

Voor Eikenstein wordt verder onderscheid gemaakt tussen de te handhaven bebouwing, het achter gelegen terrein en een zone aan de Laan van Eikenstein bij de nu aanwezige boerderij. Het is belangrijk te zoeken naar een evenwichtige balans tussen voorgebied met het monument en het achterliggende gebied, waar aan de Laan van Eikenstein de nu aanwezige boerderij op een goede manier onderdeel wordt van het geheel. Op het terrein zelf is het waardevol een groene ruimte op te nemen, die aansluit op de verbindingen in de omgeving.

Verdere informatie vindt u in de documenten van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord.

Documenten

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Belangstelling in een woning?

Het terrein van de voormalige justitiële inrichting Eikenstein is nog niet verkocht. Er is dus ook nog geen nieuwe eigenaar bekend die concrete plannen heeft voor de bouw van nieuwe woningen. U kunt uw interesse in een woning daarom nog niet laten weten aan een toekomstige projectontwikkelaar.

De gemeente houdt geen lijst bij van geïnteresseerden. Zodra de toekomstige projectontwikkelaar wèl bekend is, kunt u bij hen meer informatie krijgen over de geplande woningbouw.