Gebiedsvisie Dijnselburg

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 ligt het gebied Dijnselburg. We willen de kwaliteit van van dit gebied verbeteren voor zowel wonen als recreatie. Hiervoor maken we een gebiedsvisie. Dit doen we samen met de omwonenden en belanghebbenden. Op 27 maart is dit proces gestart met een informatiebijeenkomst.

In november 2018 werd de Kadernotitie voor dit gebied vastgesteld. In deze notitie zijn de kaders vastgelegd, waaraan de gebiedsvisie straks moet voldoen.

1. Woonhuis 2. Benzinepomp 3. Chinees Indisch Restaurant Tong AH 4. Bos/park 5. Landgoed Dijnselburg 6. Camping Dijnselburg 7. Sport

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

 • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
 • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
 • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
 • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Doel van de gebiedsvisie voor het gebied Dijnselburg is het verbeteren van de kwaliteit van het gebied voor zowel wonen als recreëren. Dit willen we doen door:

 • versnippering tegengaan;
 • meer eenheid maken tussen groen en bebouwing;
 • gebied toegankelijker maken;
 • uitstraling verbeteren.

Om belanghebbenden te betrekken bij de gebiedsvisie Dijnselburg volgen we het volgende participatieproces:

 • 27 maart: openbare startbijeenkomst
 • 17 april: excursie in het gebied en 1e werksessie participatiegroep
 • 8 mei: 2e werksessie participatiegroep
 • 5 juni: 3e werksessie participatiegroep
 • 26 juni: openbare eindbijeenkomst

Voor het participatieproces hebben wij spelregels opgesteld.

lees de spelregels (pdf; 87kB)

Startbijeenkomst en participatiegroep

Op 27 maart vond de startbijeenkomst plaats voor het opstellen van de gebiedsvisie. Samen met het advies- en ontwerpbureau BRO hebben wij op deze avond een presentatie (pdf; 2,5MB) gegeven.

Tot en met 28 maart konden belangstellenden zich aanmelden voor een participatiegroep.
Op 2 april is de participatiegroep samengesteld.

De participatiegroep gaat samen met ons - en begeleid door advies- en ontwerpbureau BRO - het toekomstbeeld voor het gebied Dijnselburg maken. Dit gebeurt in 3 werksessies. Eén raadslid zal daarbij als toehoorder aanwezig zijn. Voorafgaand aan deze werksessies bundelen we alle ontvangen ideeën en opmerkingen en verspreiden we die onder de leden van de participatiegroep. Alle ontvangen ideeën en opmerkingen worden in samenhang meegenomen en meegewogen. De inzenders ontvangen dus geen individuele reactie.

Op 17 april vond de eerste werksessie plaats van de participatiegroep. Van deze bijeenkomst is kort verslag (pdf; 124kB) gemaakt.

 • 13 november
  Kadernotitie door gemeenteraad vastgesteld
 • begin 2019 - medio 2019
  opstellen gebiedsvisie Dijnselburg samen met de omgeving en belanghebbenden

  • omwonenden ontvangen begin 2019 een uitnodiging voor een startbijeenkomst
  • 27 maart: openbare startbijeenkomst
  • 2 april: samenstelling participatiegroep bekend
  • 17 april: excursie in het gebied en werksessie 1 participatiegroep
  • 8 mei: werksessie 2 participatiegroep
  • 5 juni: werksessie 3 participatiegroep
  • 26 juni: openbare slotbijeenkomst

 • tweede kwartaal 2019
  vaststelling gebiedsvisie Dijnselburg

Deze planning is onder voorbehoud.

We willen de kwaliteit van het gebied tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 verbeteren. Dit doen we door:

 • meer eenheid te creëren tussen groen en bebouwing,
 • het gebied beter toegankelijk te maken,
 • door het geheel een mooiere, aantrekkelijkere uitstraling te geven.

Met in elk geval ruimte voor wonen en recreatie en met ruime aandacht voor groen en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Samen met u willen we onderzoeken wat de gewenste invulling van het gebied is, met als resultaat: een gebiedsvisie voor het gebied Dijnselburg. Op de kaart van het plangebied is weergegeven om welk gebied het precies gaat.

De gemeenteraad heeft op 13 november 2018 de Kadernotitie Dijnselburg vastgesteld. Daarbij heeft de raad aangegeven dat de gebiedsvisie op een interactieve wijze met de samenleving wordt opgesteld.