Gebiedsvisie Dijnselburg

Tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 ligt het gebied Dijnselburg. We willen de kwaliteit van van dit gebied verbeteren voor zowel wonen als recreatie. Hiervoor maken we een gebiedsvisie. Dit doen we samen met de omwonenden en belanghebbenden. Op 27 maart is dit proces gestart met een informatiebijeenkomst.

In november 2018 werd de Kadernotitie voor dit gebied vastgesteld. In deze notitie zijn de kaders vastgelegd, waaraan de gebiedsvisie straks moet voldoen.

1. Woonhuis 2. Benzinepomp 3. Chinees Indisch Restaurant Tong AH 4. Bos/park 5. Landgoed Dijnselburg 6. Camping Dijnselburg 7. Sport

Een gebiedsvisie beschrijft het toekomstbeeld van een gebied op hoofdlijnen:

 • Hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten?
 • Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats kunnen vinden?
 • Wat zijn kwaliteiten van het gebied en hoe kunnen we die versterken?
 • Aan welke functies hebben we behoefte en hoe past dat eventueel in dit gebied? Voorbeeldfuncties: wonen, werken, recreëren.

Verdere invulling gebeurt door het vaststellen van een bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.

Doel van de gebiedsvisie voor het gebied Dijnselburg is het verbeteren van de kwaliteit van het gebied voor zowel wonen als recreëren. Dit willen we doen door:

 • versnippering tegengaan;
 • meer eenheid maken tussen groen en bebouwing;
 • gebied toegankelijker maken;
 • uitstraling verbeteren.

Om belanghebbenden te betrekken bij de gebiedsvisie Dijnselburg volgen we het volgende participatieproces:

 • 27 maart: openbare startbijeenkomst
 • 17 april: excursie in het gebied en 1e werksessie participatiegroep
 • 8 mei: 2e werksessie participatiegroep
 • 5 juni: 3e werksessie participatiegroep
 • 26 juni: 4e werksessie participatiegroep
 • na de zomer: mogelijk nog enkele werksessies participatiegroep
 • najaar 2019: openbare eindbijeenkomst

Voor het participatieproces hebben wij spelregels opgesteld.

lees de spelregels (pdf; 87kB)

Participatiegroep

Eind maart vond de startbijeenkomst plaats voor het opstellen van de gebiedsvisie. Samen met het stedenbouwkundig bureau BRO hebben wij op deze avond een presentatie (pdf; 2,5MB) gegeven.

Tot en met eind maart konden belangstellenden zich aanmelden voor een participatiegroep. Begin april is de participatiegroep samengesteld.

De participatiegroep gaat samen met ons - en begeleid door stedenbouwkundig bureau BRO - het toekomstbeeld voor het gebied Dijnselburg maken. Dit gebeurt in meerdere werksessies. Eén raadslid zal daarbij als toehoorder aanwezig zijn. Voorafgaand aan deze werksessies bundelen we alle ontvangen ideeën en opmerkingen en verspreiden we die onder de leden van de participatiegroep. Alle ontvangen ideeën en opmerkingen worden in samenhang meegenomen en meegewogen. De inzenders ontvangen dus geen individuele reactie.

Eindbijeenkomst uitgesteld

De openbare eindbijeenkomst stond gepland op 26 juni. Maar na de tweede werksessie van de participatiegroep werd duidelijk dat er meer tijd nodig is om tot een gebiedsvisie te komen. De gemeente en stedenbouwkundig bureau BRO hechten er veel belang aan om samen met de participatiegroep een zorgvuldig proces te doorlopen. Daarom zijn er meer bijeenkomsten met de participatiegroep nodig.

Naar verwachting zijn we in het najaar van 2019 zo ver dat alle inbreng kan worden gewogen en samengebracht in een gebiedsvisie. U ontvangt dan een uitnodiging met de datum voor de openbare eindbijeenkomst, waarin we de gebiedsvisie aan u presenteren.

Verslag participatiegroep

 • 13 november 2018
  Kadernotitie door gemeenteraad vastgesteld
 • 2019
  opstellen gebiedsvisie Dijnselburg samen met de omgeving en belanghebbenden

  • omwonenden ontvangen begin 2019 een uitnodiging voor de startbijeenkomst
  • 27 maart: openbare startbijeenkomst
  • 2 april: samenstelling participatiegroep bekend
  • 17 april: excursie in het gebied en werksessie 1 participatiegroep
  • 8 mei: werksessie 2 participatiegroep
  • 5 juni: werksessie 3 participatiegroep
  • 26 juni: werksessie 4 participatiegroep
  • na de zomer: mogelijk nog enkele werksessies participatiegroep
  • najaar: openbare slotbijeenkomst

 • vierde kwartaal 2019
  vaststelling gebiedsvisie Dijnselburg

Deze planning is onder voorbehoud.

We willen de kwaliteit van het gebied tussen de Panweg, Amersfoortseweg, Huis ter Heide en de A28 verbeteren. Dit doen we door:

 • meer eenheid te creëren tussen groen en bebouwing,
 • het gebied beter toegankelijk te maken,
 • door het geheel een mooiere, aantrekkelijkere uitstraling te geven.

Met in elk geval ruimte voor wonen en recreatie en met ruime aandacht voor groen en de cultuurhistorische waarde van het gebied. Samen met u willen we onderzoeken wat de gewenste invulling van het gebied is, met als resultaat: een gebiedsvisie voor het gebied Dijnselburg. Op de kaart van het plangebied is weergegeven om welk gebied het precies gaat.

De gemeenteraad heeft op 13 november 2018 de Kadernotitie Dijnselburg vastgesteld. Daarbij heeft de raad aangegeven dat de gebiedsvisie op een interactieve wijze met de samenleving wordt opgesteld.