Geiserlaan

Het gebouw aan de Geiserlaan (de voormalige Gammalocatie) gaat verdwijnen en maakt plaats voor woningbouw. De woningen zijn waarschijnlijk eind 2020-begin 2021 klaar.

De uitgangspunten voor deze herontwikkeling zijn opgesteld samen met een klankbordgroep van omwonenden en deskundigen. Ze hebben richting gegeven aan de nieuwe invulling van het gebied en onder welke voorwaarden deze kan plaatsvinden. Ook bij de selectie van projectontwikkelaars en de definitieve keus voor één van die ontwikkelaars waren omwonenden actief betrokken.

Informatiebijeenkomst over sloop oude Gamma-locatie

Op maandag 14 oktober is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de oude Gamma-locatie aan de Geiserlaan. Wij organiseren deze avond voor u om u te informeren over de gevolgen van de werkzaamheden voor u en uw omgeving. Vertegenwoordigers van het aannemersbedrijf zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden over sloop en sanering. Ook de gemeentelijke projectleider, de wijkmanager en de vakinhoudelijk specialist openbare ruimte zijn aanwezig voor uw overige vragen. U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Tijd en locatie

de bijeenkomst start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur; de zaal is open vanaf 19.15 uur

Trouwzaal in het gemeentehuis, 't Rond 1 te Zeist

Inhoud avond

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

 • overlast door werkzaamheden
 • parkeren
 • tijden waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • bereikbaarheid van uw woning of bedrijf
 • bouwkundige vooropname

Ontwikkelaar Van Wanrooij is bezig haar plan 'De Geiserhof' verder uit te werken op basis van eerdere inbreng van een klankbordgroep van omwonenden en technische informatie over hoogtes en riolering. Als de uitwerking klaar is, zal de ontwikkelaar het uitgewerkte plan te presenteren aan de omwonenden.

Planning

 • februari tot en met april: voorbereiding sloop en grondsanering
 • 20 tot 29 mei: verwijdering asbest
 • 11 juni: besluit gemeenteraad over bestemmingsplan
 • 16 september tot en met 11 oktober: asbestverwijdering (kitvoegen kozijnen)
 • 7 oktober: presentatie aangepaste plan aan klankbordgroep Geiserlaan (door ontwikkelaar Van Wanrooij)
 • 14 oktober: informatiebijeenkomst omwonenden over sloop en asbestsanering
 • datum onbekend: presentatie aangepaste plan aan omwonenden (door ontwikkelaar Van Wanrooij)
 • 21 oktober: start sloop
 • november: bodemsanering
 • eind 2019-begin 2020: start bouw
 • eind 2020-begin 2021: oplevering woningen

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Bodemsanering

Op de projectlocatie heeft een gasfabriek gestaan. Die fabriek heeft gezorgd voor vervuiling van de grond. Door middel van de bodemsanering maken we die grond weer schoon. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden.

Beschermde natuur

Er leven in het projectgebied geen beschermde dieren of planten. Ook zitten er geen vleermuizen in het oude Gammagebouw. Dit betekent dat het pand zonder extra maatregelen gesloopt mag worden.

Monument 'De Naald'

In de omgeving van de Geiserlaan heeft voorheen het monument 'De Naald' gestaan. Op ons verzoek onderzoekt de projectontwikkelaar of dat monument een nieuwe plek kan krijgen in de openbare ruimte van het projectgebied.

Om de herontwikkeling van het perceel mogelijk te maken is een bestemmingsplan procedure doorlopen. In dit geval betreft het een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ zoals bedoeld in de Crisis- en Herstelwet (Chw). Hier is voor gekozen om het type woningen, de duurzaamheid van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte beter in het plan te kunnen waarborgen.

Besluit gemeenteraad

Op 11 juni besloot de Zeister gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. Hierbij stelde zij ook een scherpere definitie vast voor het begrip 'geliberaliseerde woning voor middenhuur'. Voor de rest is het plan niet veranderd ten opzichte van het plan zoals dat ter inzage lag in maart.

Ter inzage voor beroepstermijn

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 12 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist. Alle bestanden zijn ook in te zien via onderstaande bijlagen. Het bestemmingsplan is ook te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende genoemde termijn kan iedereen, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijziging ten opzichte van het ontwerpplan.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Geef daarom in het beroepschrift aan welke beroepsgronden u aanvoert. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Eind 2017 nodigden we alle omwonenden van het 'Gammaterrein' uit om mee te denken over de uitgangspunten voor herinrichting met woningen. Eerder al had de gemeenteraad op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld.

Een klankbordgroep, van omwonenden en deskundigen, werkten de uitgangspunten voor herontwikkeling uit. In maart werd die uitwerking door de gemeenteraad vastgesteld.

Een selectiecommissie maakte een zogenaamde 'selectieleidraad': op basis hiervan konden ontwikkelaars inschrijven. In de selectiecommissie zaten ook 2 inwoners uit de klankbordgroep.

Er kwamen 15 inzendingen binnen van ontwikkelaars. De commissie selecteerde de 3 plannen die het meest voldeden aan de uitgangspunten. Tussen deze 3 plannen konden de omwonenden kiezen op 24 september 2018. De omwonenden kozen toen 'De Geiserhof' (ingezonden door Van Wanrooij Projectontwikkeling) als beste plan voor de herontwikkeling van het terrein.

Uitgangspunten herontwikkeling Geiserlaan

De nieuwbouw bestaat uit maximaal 3 woonlagen met 40 huurwoningen:

 • minimaal 40% sociale huurwoningen
 • de rest 'middenhuur'

Het bouwen gebeurt volgens de huidige duurzaamheidseisen (nul-op-de-meter) en met aandacht voor innovatieve woonconcepten. De woningen blijven minimaal 15 jaar aangemerkt als huurwoning, waarbij een maximale huurverhoging is toegestaan.

Op 24 september 2018 kozen de omwonenden in ruime meerderheid voor inzending 'De Geiserhof' van ontwikkelaar Van Wanrooij.

Inzending 'De Geiserhof' - beschrijving plan

Voor de herontwikkeling van de oude Gammalocatie aan de Geiserlaan heeft Van Wanrooij een plan bedacht: De Geiserhof. Het ontwerp bestaat uit woningen rondom een binnenplein.

De nieuwe wijk 'de Geiserhof' is een plek waar je aangenaam kunt wonen, waar je je veilig voelt, waar je kunt ontmoeten en kinderen lekker kunnen spelen. Een hof waar geen auto’s rijden en waar je kunt ontsnappen aan de drukte van de dag. Het uitgangspunt bij de visievorming was de toegevoegde waarde voor de omgeving. Zo zijn privacy voor omwonenden en een veilige leefomgeving belangrijke factoren die worden meegenomen. Ook worden er meer openbare parkeerplaatsen toegevoegd. Zo geeft de Geiserhof een kwaliteitsimpuls aan de omgeving.

Rondom de Geiserhof worden 40 huurwoningen ontwikkeld. In het Woongebouw aan de Zuidzijde worden 16 sociale huurappartementenen en 2 middeldure huurappartementen gevestigd. Alle appartementen krijgen een eigen berging op de begane grond. De overige 22 huurwoningen worden ruime middeldure gezinswoningen van 3 woonlagen. Deze woningen krijgen tevens een heerlijke tuin. In verband met privacy van omwonenden komen er geen woonkamers en balkons op de 1e en 2e verdieping.

artist impressie
Artist impressie vooraanzicht 'De Geiserhof'
artist impressie
Artist impressie totaalbeeld 'De Geiserhof'

Heeft u vragen over de sloop of bodemsanering? Neemt u dan contact met ons op: per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Heeft u vragen over het bouwplan? Neemt u dan per e-mail contact op met Van Wanrooij Projectontwikkeling.