Geiserlaan

Het gebouw aan de Geiserlaan (de voormalige Gammalocatie) maakt plaats voor woningbouw. De 40 huurwoningen, 22 woningen en 18 appartementen, zijn waarschijnlijk in de zomer van 2021 klaar.

De uitgangspunten voor deze herontwikkeling zijn opgesteld samen met een klankbordgroep van omwonenden en deskundigen. Ze hebben richting gegeven aan de nieuwe invulling van het gebied en onder welke voorwaarden deze kan plaatsvinden. Ook bij de selectie van projectontwikkelaars en de definitieve keus voor één van die ontwikkelaars waren omwonenden actief betrokken.

 • mei: afronding sloop- en saneringswerkzaamheden
 • 29 mei: overdracht terrein door gemeente aan projectontwikkelaar
 • juni: start bouw

  • begin juni: aansluiting riolering nieuwe woningen

 • zomer 2021: oplevering woningen
 • 2e helft 2021: verplaatsing gedenknaald en restauratie
 • 2e helft 2021: aanleg en inrichting openbare ruimte (pdf; 1,7 MB), inclusief stukje Geiserlaan naar het Wildenberg-terrein
 • eind 2021/begin 2022: herinrichting bestaande parkeerterrein

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Monument 'De Naald'

In de omgeving van de Geiserlaan heeft voorheen het monument 'De Naald' gestaan. De gemetselde gedenknaald staat nu tijdelijk aan de oostzijde van het bouwterrein. Als de woningen klaar zijn, dan krijgt dit monument een nieuwe, prominente plek in de openbare ruimte van het projectgebied.

Eind 2017 nodigden we alle omwonenden van het 'Gammaterrein' uit om mee te denken over de uitgangspunten voor herinrichting met woningen. Eerder al had de gemeenteraad op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld.

Een klankbordgroep, van omwonenden en deskundigen, werkten de uitgangspunten voor herontwikkeling uit. In maart 2018 werd die uitwerking door de gemeenteraad vastgesteld.

Een selectiecommissie maakte een zogenaamde 'selectieleidraad': op basis hiervan konden ontwikkelaars inschrijven. In de selectiecommissie zaten ook 2 inwoners uit de klankbordgroep.

Er kwamen 15 inzendingen binnen van ontwikkelaars. De commissie selecteerde de 3 plannen die het meest voldeden aan de uitgangspunten. Tussen deze 3 plannen konden de omwonenden kiezen op 24 september 2018. De omwonenden kozen toen 'De Geiserhof' (ingezonden door Van Wanrooij Projectontwikkeling) als beste plan voor de herontwikkeling van het terrein.

In oktober 2019 heeft projectontwikkelaar Van Wanrooij het uitgewerkte plan voor 'De Geiserhof' gepresenteerd aan de klankbordgroep.

Uitgangspunten herontwikkeling Geiserlaan

De nieuwbouw bestaat uit maximaal 3 woonlagen met 40 huurwoningen:

 • minimaal 40% sociale huurwoningen
 • de rest 'middenhuur'

Het bouwen gebeurt volgens de huidige duurzaamheidseisen (nul-op-de-meter) en met aandacht voor innovatieve woonconcepten. De woningen blijven minimaal 15 jaar aangemerkt als huurwoning, waarbij een maximale huurverhoging is toegestaan.

Bestemmingsplan Geiserlaan

Het bestemmingsplan heeft van 12 september tot en met 24 oktober 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is er geen beroep ingediend. Daarmee is het bestemmingsplan per 24 oktober 2019 definitief geworden.Via de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u alle informatie over het bestemmingsplan vinden.

Informatiebijeenkomst 14 oktober 2019

Op 14 oktober 2019 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de oude Gamma-locatie aan de Geiserlaan. De aanwezigen konden toen vragen stellen aan Van Avezaat, het bedrijf dat de sloop en sanering uitvoert. Hieronder kort de punten die toen werden besproken:

 • Drempel hoek Antonlaan/Martin Luther Kinglaan; deze drempel wordt tijdelijk verwijderd zodat bouwverkeer er makkelijker overheen kan rijden, waardoor dit minder trillingen geeft.
 • Bouwkundige opnames; deze worden uitgevoerd voordat de sloop start. De betreffende bewoners ontvangen van het bedrijf dat de opnames uitvoert een afschrift van het rapport.
 • Tijden werkzaamheden door Van Avezaat; de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00 en 16.00 uur (uiterlijk 17.00 uur).
 • Hoogteverschil achter De la Reylaan; het hoogteverschil lossen we op met een trap. Afwatering wordt zo geregeld dat de tuinen aan De la Reylaan geen overlast ondervinden.
 • Coniferen ter hoogte van De la Reylaan 4; de coniferen moeten vanwege de sanering ter plaatse gekapt worden. Naar verwachting levert de kap geen schade op voor de naastgelegen bergingen. Dit wordt tijdens de uitvoering goed in de gaten gehouden.
 • Bereikbaarheid garages De la Reylaan 2a,b en c; de bewoners worden tijdig geïnformeerd wanneer er niet geparkeerd kan worden.
 • Afzetting tuinen De la Reylaan; de achterzijde van de la Reylaan wordt tijdens de sanering afgezet met hekken.
 • Schade; in geval van schade kan men contact opnemen met Van Avezaat. Op het terrein van de oude Gamma-locatie komt een directiekeet, waar men terecht kan met vragen of opmerkingen.
 • Milieukundige begeleiding; tijdens de sanering is er een milieukundig  begeleider op het terrein aanwezig die controleert of de sanering goed wordt uitgevoerd. Bij onverwachte vervuiling moet het werk tijdelijk worden gestaakt. Meestal is dan eerst nader onderzoek nodig.
 • Parkeerterrein voorzijde; het parkeerterrein aan de voorzijde van het Gamma-terrein blijft in gebruik. Mogelijk wordt een deel afgesloten.
 • Vergunningparkeren gebied rond Geiserlaan; begin 2018 is door de gemeente een onderzoek uitgevoerd onder bewoners naar wensen omtrent betaald - en vergunningparkeren in het centrum, waaronder het gebied rondom de Gamma-locatie. Over de uitkomst van dit onderzoek worden bewoners nog geïnformeerd. Duidelijk is de wens van omwonenden van het Gamma-terrein om het gebied als vergunninggebied in te richten.

Op 24 september 2018 kozen de omwonenden in ruime meerderheid voor inzending 'De Geiserhof' van ontwikkelaar Van Wanrooij.

Inzending 'De Geiserhof' - beschrijving plan

Voor de herontwikkeling van de oude Gammalocatie aan de Geiserlaan heeft Van Wanrooij een plan bedacht: De Geiserhof. Het ontwerp bestaat uit woningen rondom een binnenplein.

De nieuwe wijk 'de Geiserhof' is een plek waar je aangenaam kunt wonen, waar je je veilig voelt, waar je kunt ontmoeten en kinderen lekker kunnen spelen. Een hof waar geen auto’s rijden en waar je kunt ontsnappen aan de drukte van de dag. Het uitgangspunt bij de visievorming was de toegevoegde waarde voor de omgeving. Zo zijn privacy voor omwonenden en een veilige leefomgeving belangrijke factoren die worden meegenomen. Ook worden er meer openbare parkeerplaatsen toegevoegd. Zo geeft de Geiserhof een kwaliteitsimpuls aan de omgeving.

Rondom de Geiserhof worden 40 huurwoningen ontwikkeld. In het Woongebouw aan de Zuidzijde worden 16 sociale huurappartementenen en 2 middeldure huurappartementen gevestigd. Alle appartementen krijgen een eigen berging op de begane grond. De overige 22 huurwoningen worden ruime middeldure gezinswoningen van 3 woonlagen. Deze woningen krijgen tevens een heerlijke tuin. In verband met privacy van omwonenden komen er geen woonkamers en balkons op de 1e en 2e verdieping.

artist impressie
Artist impressie vooraanzicht 'De Geiserhof'
artist impressie
Artist impressie totaalbeeld 'De Geiserhof'

Bouw woningen

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden of over de nieuwe woningen? Neemt u dan per e-mail contact op met Van Wanrooij Projectontwikkeling. Dat kan telefonisch via 073 53 40 458 of per e-mail. Contactpersoon is mevrouw Schuurmans.

Bent u geïnteresseerd in een huurwoning? Hou dan de website van de projectontwikkelaar in de gaten.

Openbare ruimte

Heeft u vragen over de inrichting van de openbare ruimte? Neemt u dan contact op met ons. Dat kan telefonisch via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.