Geiserlaan

Het gebouw aan de Geiserlaan (de voormalige Gammalocatie) gaat verdwijnen en maakt plaats voor woningbouw.

De uitgangspunten voor deze herontwikkeling zijn opgesteld samen met een klankbordgroep van omwonenden en deskundigen. Ze hebben richting gegeven aan de nieuwe invulling van het gebied en onder welke voorwaarden deze kan plaatsvinden. Ook bij de selectie van projectontwikkelaars en de definitieve keus voor één van die ontwikkelaars waren omwonenden actief betrokken.

Proces en planning

Op 24 september kozen de omwonenden 'De Geiserhof' als beste plan voor de herontwikkeling van het terrein. De gemeente gaat daarom met ontwikkelaar Van Wanrooij in gesprek om de koopovereenkomst af te ronden. Dit jaar werkt de ontwikkelaar het plan verder uit in samenspraak met de omwonenden.

Planning

  • februari tot en met april: voorbereiding sloop en grondsanering
  • 20 tot 29 mei: verwijdering asbest
  • juli: besluit gemeenteraad over bestemmingsplan
  • na de zomervakantie: start sloop
  • na de sloop: bodemsanering
  • einde jaar: start bouw
  • eind 2020: oplevering woningen

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verwijdering asbest

In het pand is op 2 plaatsen in de kelder asbest aangetroffen. Ook zit er asbest in de afdichting van de kozijnen en staat er naar het pand een asbesthoudende bloembak. De verwijdering van het asbest vindt plaats van maandag 20 mei tot woensdag 29 mei door een gespecialiseerd bedrijf. Tijdens de werkzaamheden wordt een deel van de openbare weg rond het gebouw afgezet.

Bodemsanering

Op de projectlocatie heeft een gasfabriek gestaan. Die fabriek heeft gezorgd voor vervuiling van de grond. Door middel van de bodemsanering maken we die grond weer schoon. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden.

Beschermde natuur

Er leven in het projectgebied geen beschermde dieren of planten. Ook zitten er geen vleermuizen in het oude Gammagebouw. Dit betekent dat het pand zonder extra maatregelen gesloopt mag worden.

Monument 'De Naald'

In de omgeving van de Geiserlaan heeft voorheen het monument 'De Naald' gestaan. Op ons verzoek onderzoekt de projectontwikkelaar of dat monument een nieuwe plek kan krijgen in de openbare ruimte van het projectgebied.

Om de herontwikkeling van het perceel mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan procedure doorlopen. De procedure leidt uiteindelijk tot besluitvorming door de gemeenteraad. In dit geval betreft het een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ zoals bedoeld in de Crisis- en Herstelwet (Chw). Hier is voor gekozen om het type woningen, de duurzaamheid van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte beter in het plan te kunnen waarborgen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Geiserlaan” en de daarbij behorende stukken lagen met ingang van donderdag 28 februari 2019 gedurende 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist. U kon/kunt alle stukken ook inzien via onderstaande bijlagen en u kon/kunt het plan interactief raadplegen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vervolg

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kon iedereen bij de gemeente een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Dit betekent dat de gemeenteraad in juli het bestemmingsplan kan vaststellen.

Op 24 september kozen de omwonenden in ruime meerderheid voor inzending 'De Geiserhof' van ontwikkelaar Van Wanrooij.

Inzending 'De Geiserhof' - beschrijving plan

Voor de herontwikkeling van de oude Gammalocatie aan de Geiserlaan heeft Van Wanrooij een plan bedacht: De Geiserhof. Het ontwerp bestaat uit woningen rondom een binnenplein.

De nieuwe wijk 'de Geiserhof' is een plek waar je aangenaam kunt wonen, waar je je veilig voelt, waar je kunt ontmoeten en kinderen lekker kunnen spelen. Een hof waar geen auto’s rijden en waar je kunt ontsnappen aan de drukte van de dag. Het uitgangspunt bij de visievorming was de toegevoegde waarde voor de omgeving. Zo zijn privacy voor omwonenden en een veilige leefomgeving belangrijke factoren die worden meegenomen. Ook worden er meer openbare parkeerplaatsen toegevoegd. Zo geeft de Geiserhof een kwaliteitsimpuls aan de omgeving.

Rondom de Geiserhof worden 40 huurwoningen ontwikkeld. In het Woongebouw aan de Zuidzijde worden 16 sociale huurappartementenen en 2 middeldure huurappartementen gevestigd. Alle appartementen krijgen een eigen berging op de begane grond. De overige 22 huurwoningen worden ruime middeldure gezinswoningen van 3 woonlagen. Deze woningen krijgen tevens een heerlijke tuin. In verband met privacy van omwonenden komen er geen woonkamers en balkons op de 1e en 2e verdieping.

artist impressie
Artist impressie vooraanzicht 'De Geiserhof'
artist impressie
Artist impressie totaalbeeld 'De Geiserhof'

Eind 2017 nodigden we alle omwonenden van het 'Gammaterrein' uit om mee te denken over de uitgangspunten voor herinrichting met woningen. Eerder al had de gemeenteraad op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld.

Een klankbordgroep, van omwonenden en deskundigen, werkten de uitgangspunten voor herontwikkeling uit. In maart werd die uitwerking door de gemeenteraad vastgesteld.

Een selectiecommissie maakte een zogenaamde 'selectieleidraad': op basis hiervan konden ontwikkelaars inschrijven. In de selectiecommissie zaten ook 2 inwoners uit de klankbordgroep.

Er kwamen 15 inzendingen binnen van ontwikkelaars. De commissie selecteerde de 3 plannen die het meest voldeden aan de uitgangspunten. Tussen deze 3 plannen konden de omwonenden kiezen op 24 september.

Uitgangspunten herontwikkeling Geiserlaan

De nieuwbouw bestaat uit maximaal 3 woonlagen met 40 huurwoningen:

  • minimaal 40% sociale huurwoningen
  • de rest 'middenhuur'

Het bouwen gebeurt volgens de huidige duurzaamheidseisen (nul-op-de-meter) en met aandacht voor innovatieve woonconcepten. De woningen blijven minimaal 15 jaar aangemerkt als huurwoning, waarbij een maximale huurverhoging is toegestaan.

Heeft u vragen over de sloop of bodemsanering? Neemt u dan contact met ons op: per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.

Heeft u vragen over het bouwplan? Neemt u dan per e-mail contact op met Van Wanrooij Projectontwikkeling.