Geiserlaan

Het gebouw aan de Geiserlaan (de voormalige Gammalocatie) gaat verdwijnen en maakt plaats voor woningbouw.

De uitgangspunten voor deze herontwikkeling zijn opgesteld samen met een klankbordgroep van omwonenden en deskundigen. Ze geven richting aan de nieuwe invulling van het gebied en onder welke voorwaarden deze kan plaatsvinden. Ook bij de selectie van projectontwikkelaars en de definitieve keus voor één van die ontwikkelaars zijn omwonenden actief betrokken.

Bestemmingsplan Geiserlaan

Om de herontwikkeling van het perceel mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan procedure doorlopen. De procedure leidt uiteindelijk tot besluitvorming door de gemeenteraad. In dit geval betreft het een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ zoals bedoeld in de Crisis- en Herstelwet (Chw). Hier is voor gekozen om het type woningen, de duurzaamheid van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte beter in het plan te kunnen waarborgen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Geiserlaan” en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 februari 2019 gedurende 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van de gemeente Zeist, Het Rond 1 te Zeist. U kunt alle stukken ook inzien via onderstaande bijlagen en u kunt het plan interactief raadplegen op de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan iedereen bij de gemeente een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen.

  • Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 030.
  • Ook is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen via www.zeist.nl/zienswijze.

Vervolg

Nadat de gemeente alle zienswijzen heeft ontvangen, worden deze betrokken bij het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan. We streven ernaar dat de gemeenteraad nog voor de zomer van 2019 hierover beslist. Waar wenselijk kan de raad het ontwerpbestemmingsplan aanpassen aan de zienswijzen. Het is gebruikelijk, dat de raad de mensen, die een zienswijze hebben ingediend, uitnodigt voor de beeldvormende vergadering van de raad. Meer informatie hierover wordt tijdig op de website geplaatst.

Omwonenden kiezen voor inzending 'De Geiserhof'

Op 24 september kozen de omwonenden in ruime meerderheid voor inzending 'De Geiserhof' van ontwikkelaar Van Wanrooij.

Inzending 'De Geiserhof' - beschrijving plan

Voor de herontwikkeling van de oude Gammalocatie aan de Geiserlaan heeft Van Wanrooij een plan bedacht: De Geiserhof. Het ontwerp bestaat uit woningen rondom een binnenplein.

De nieuwe wijk 'de Geiserhof' is een plek waar je aangenaam kunt wonen, waar je je veilig voelt, waar je kunt ontmoeten en kinderen lekker kunnen spelen. Een hof waar geen auto’s rijden en waar je kunt ontsnappen aan de drukte van de dag. Het uitgangspunt bij de visievorming was de toegevoegde waarde voor de omgeving. Zo zijn privacy voor omwonenden en een veilige leefomgeving belangrijke factoren die worden meegenomen. Ook worden er meer openbare parkeerplaatsen toegevoegd. Zo geeft de Geiserhof een kwaliteitsimpuls aan de omgeving.

Rondom de Geiserhof worden 40 huurwoningen ontwikkeld. In het Woongebouw aan de Zuidzijde worden 16 sociale huurappartementenen en 2 middeldure huurappartementen gevestigd. Alle appartementen krijgen een eigen berging op de begane grond. De overige 22 huurwoningen worden ruime middeldure gezinswoningen van 3 woonlagen. Deze woningen krijgen tevens een heerlijke tuin. In verband met privacy van omwonenden komen er geen woonkamers en balkons op de 1e en 2e verdieping.

artist impressie
Artist impressie vooraanzicht 'De Geiserhof'
artist impressie
Artist impressie totaalbeeld 'De Geiserhof'

Planning

Op 24 september kozen de omwonenden 'De Geiserhof' als beste plan voor de herontwikkeling van het terrein. De gemeente gaat daarom met ontwikkelaar Van Wanrooij in gesprek om de koopovereenkomst af te ronden. Dit jaar werkt de ontwikkelaar het plan verder uit in samenspraak met de omwonenden.

Bestemmingsplan en sloop

Het terrein aan de Geiserlaan heeft nu de bestemming 'bedrijven'. Woningbouw past daar niet in. Daarom is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Onderdeel van het wijzigen van de bestemming is het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan. Gedurende 6 weken heeft u dan de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Waarschijnlijk kan het gewijzigde bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2019 worden vastgesteld. Daarna kan de bouw starten.

Beschermde natuur

Het is onbekend of er op deze plek beschermde dieren of planten leven, zoals vleermuizen. Dat wordt onderzocht. Als er beschermde planten en/of dieren aanwezig zijn, dan moeten er maatregelen komen om ze te behouden. Voordat de oude panden gesloopt kunnen worden, moet eerst duidelijk zijn of die maatregelen nodig zijn. Het is daarom nog niet bekend wanneer de sloop kan beginnen.

Terugblik op proces

Eind 2017 nodigden we alle omwonenden van het 'Gammaterrein' uit om mee te denken over de uitgangspunten voor herinrichting met woningen. Eerder al had de gemeenteraad op hoofdlijnen een aantal kaders vastgesteld.

Een klankbordgroep, van omwonenden en deskundigen, werkten de uitgangspunten voor herontwikkeling uit. In maart werd die uitwerking door de gemeenteraad vastgesteld.

Een selectiecommissie maakte een zogenaamde 'selectieleidraad': op basis hiervan konden ontwikkelaars inschrijven. In de selectiecommissie zaten ook 2 inwoners uit de klankbordgroep.

Er kwamen 15 inzendingen binnen van ontwikkelaars. De commissie selecteerde de 3 plannen die het meest voldeden aan de uitgangspunten. Tussen deze 3 plannen konden de omwonenden kiezen op 24 september.

Uitgangspunten herontwikkeling Geiserlaan

De nieuwbouw bestaat uit maximaal 3 woonlagen met 40 huurwoningen:

  • minimaal 40% sociale huurwoningen
  • de rest 'middenhuur'

Het bouwen gebeurt volgens de huidige duurzaamheidseisen (nul-op-de-meter) en met aandacht voor innovatieve woonconcepten. De woningen blijven minimaal 15 jaar aangemerkt als huurwoning, waarbij een maximale huurverhoging is toegestaan.