Utrechtseweg 62 kantoortransformatie (Lenteleven)

De eigenaar van het kantoorpand 'Lenteleven' aan Utrechtseweg 62 wil haar pand ombouwen tot 94 sociale en middeldure woonappartementen.

Voorwaarden

In 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting. Ook is er sprake van maatschappelijke meerwaarde, omdat het plan substantieel bijdraagt aan de versnelde huisvestingsopgave:

 • 50% van de woningen minimaal 25 jaar wordt verhuurd aan 1- en 2-persoonshuishoudens binnen de sociale sector. De gemeente kan maximaal 20% van deze woningen toewijzen aan urgent woningzoekenden.
 • 50% van de woningen minimaal 25 jaar wordt verhuurd in de middeldure huursector met huren tussen € 711,- en € 1.000,- per maand.
 • alle bedragen prijspeil 2017 zijn.
 • de woningen snel beschikbaar komen.
 • het gemeentelijke beleid van toepassing is. Enkele belangrijke eisen zijn:

  • Het plan moet duurzaam zijn. Het moet voldoen aan het Zeister duurzaamheidsbeleid en aan de Brede Milieuvisie. Bij herstructurering moet inzichtelijk gemaakt worden dat het plan bijdraagt aan een duurzamer gebruik van de bebouwing, bijvoorbeeld door hergebruik van de parkeergarage, isolatiemaatregelen aan de gevel en zonnepanelen op het dak.
  • Het plan moet voldoen aan de geldende parkeernormen. Hiervan kan worden afgeweken indien wordt aangetoond dat minimaal 25% van de bewoners bij aanvang en in de toekomst gebruik zal maken van deelauto’s. In dat geval moeten ook extra fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd.
  • De eigenaar is mede (financieel) verantwoordelijk voor een herinrichting van de aangrenzende Nieuweroordweg, voor de communicatie in de buurt en voor het verkrijgen van draagvlak voor de plannen.

Bestemmingsplan

Het ombouwen van het kantoorpand Utrechtseweg 62 past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Hiervoor wijken we dus af van het bestemmingsplan. Dat doen we door middel van een zogenaamde ‘kruimelgevallenprocedure’. Dit betekent dat de reguliere procedure voor een aanvraag omgevingsvergunning geldt.

Procedure

In november 2018 is er een omgevingsvergunningaanvraag door de eigenaar ingediend. De eigenaar van Lenteleven stemt ermee in dat de gemeente de behandeling van zijn aanvraag omgevingsvergunning met 10 weken opschort. Daardoor kunnen de uitkomsten van het Buurtperspectief Nieuweroord worden meegenomen in de beoordeling van zijn aanvraag door het college. Zo nodig kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van de omgeving. Daarbij willen wij wel nadrukkelijk opmerken dat het ingediende plan goed is onderbouwd. Het voldoet aan de geldende eisen. Met de eigenaar is afgesproken dat het college uiterlijk 8 mei 2019 besluit over de vergunningsaanvraag.

Bent u geïnteresseerd in deze aanvraag, neemt u dan contact met ons op. Wanneer er een besluit is op de vergunningaanvraag, dan maken wij dat besluit bekend in de Nieuwsbode en op de pagina 'Bekendmakingen'.

Meer informatie

Voor vragen over de plannen kunt u contact opnemen met de heer Marcel Vermeer van Green Living Investments per email via marcel@voorminder.nl.

Heeft u vragen over de vergunningaanvraag, het bestemmingsplan of over de 'Versnellingsopgave: sneller meer betaalbare huurwoningen'? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.