Utrechtseweg 62 kantoortransformatie (Lenteleven)

De eigenaar van Utrechtseweg 62 verbouwt haar kantoorpand 'Lenteleven' tot 47 middeldure appartementen en 47 appartementen met een lagere huur.

In 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting. Het plan heeft een maatschappelijke meerwaarde, omdat het plan 94 woningen oplevert voor starters en herstarters.

Het ombouwen van het kantoorpand Utrechtseweg 62 past niet binnen het geldende bestemmingsplan. De huidige bestemming is 'kantoor' en daar moet van worden afgeweken om de appartementen te kunnen realiseren. We hebben daarvoor een zogenaamde ‘kruimelgevallenprocedure’ gevolgd. Dit is een reguliere procedure voor een aanvraag omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning

In mei 2019 hebben wij de omgevingsvergunning verleend. Hierop zijn bezwaren binnengekomen. In oktober 2019 heeft de bezwarencommissie een hoorzitting gehouden en vervolgens advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders. Op basis van dit advies heeft het college in februari besloten de vergunning in stand te laten.

Tegen het verlenen van de vergunning is bij de Rechtbank Midden Nederland beroep aangetekend.Omdat de eigenaar desondanks met de bouw is begonnen is een voorlopige voorziening (schorsing) aangevraagd bij de rechtbank. Deze voorlopige voorziening is op 20 juli door de rechter afgewezen. De bouw kan daarom gewoon doorgaan.

De personen die beroep hebben ingesteld kunnen tot en met 31 augustus hoger beroep aantekenen. Als zij dat niet doen, is de omgevingsvergunning vanaf 1 september onherroepelijk.

Omwonenden ervaren een grote parkeerdruk in de omgeving van Lenteleven. De parkeerplaatsen van Lenteleven werden veel gebruikt door medewerkers van de Triodosbank. Daarom overleggen wij met Triodos over het verminderen van parkeeroverlast.

Voor de nieuwe appartementen in Lenteleven worden extra parkeerplekken gemaakt. In totaal komen er 170 parkeerplekken op eigen terrein.

Een deel van deze parkeerplekken mag tijdens kantooruren door medewerkers van Triodos worden gebruikt. Daardoor vermindert de parkeeroverlast in de omgeving.

Omdat het bestaande gebouw blijft staan, verandert er stedenbouwkundig gezien weinig aan de huidige situatie. Isolatie van de gevels zorgt dat het pand een andere uitstraling krijgt. De commissie Ruimtelijke vindt dat er sprake is van een zorgvuldig bouwplan en een aanvaardbare invoeging in de omgeving.

Het type woningen past in deze omgeving, waar een mix van woningtypen mogelijk is. De appartementen voegen een nieuwe groep toe aan de buurt, waarbij het evenwicht in samenstelling van woningen in deze omgeving behouden blijft.

De aanpassing van het pand zorgt voor verduurzaming. Waar mogelijk wordt circulair verbouwd, gevels en beglazing worden geïsoleerd en de woningen worden aardgasvrij, voorzien van energielabel A. Zonnepanelen gaan de energie leveren voor inpandige warmtepompen. Het hemelwater gaat niet het riool in, maar wordt geïnfiltreerd in de bodem. Streven is om de appartementen als nul-op-de-meter-woningen op te leveren.

Omwonenden hebben ons eerder gevraagd om een gebiedsvisie voor de buurt op te stellen, voorafgaand aan vergunningverlening voor lenteleven. Na onderling overleg hebben we toen besloten om een buurtperspectief op te stellen. De eigenaar van Lenteleven heeft dit mede mogelijk gemaakt door de gemeente extra tijd te geven voor het afhandelen van de vergunningverlening.

We zijn helaas voortijdig gestopt met het maken van een buurtperspectief. Dit was geen aanleiding om de vergunning voor Lenteleven te weigeren of nadere voorwaarden te stellen. De oogst van het buurtperspectief hebben we wel meegewogen in de vergunningverlening voor Lenteleven.

De rechter heeft bevestigd dat het plan voldoet aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening en berust op een zorgvuldige afweging van belangen. Daarvoor is niet van belang of het plan is gebaseerd op afspraken met de buurt.

Kaart projectgebied Lenteleven
Perceel is rood gemarkeerd en object is geel.

Voor vragen over de appartementen en de bouwplannen kunt u per e-mail contact opnemen met de heer Marcel Vermeer van de projectontwikkelaar Green Living Investments.

Heeft u vragen over de vergunning, het bestemmingsplan of over de 'Versnellingsopgave: sneller meer betaalbare huurwoningen'? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.