Steniaweg 44 kantoortransformatie

Woongoed Zeist (WZ) gaat het voorste gedeelte van haar kantoor aan Steniaweg 44 ombouwen tot 6 sociale huurappartementen. Deze kleine woningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen van 23 tot 30 jaar.

Voorwaarden

Medio 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe mee te werken aan dit plan, omdat het past binnen de opgave tot versnelde huisvesting.

Het College heeft de volgende voorwaarden gesteld voor medewerking:

  • op het WZ-terrein komen minimaal 6 parkeerplaatsen voor de bewoners;
  • op het WZ-terrein komen minimaal 2 parkeerplaatsen voor bezoekers.

Omgevingsvergunning

Het voorste gedeelte van het kantoorpand van Woongoed Zeist aan de Steniaweg 44 staat al geruime tijd leeg. Woongoed Zeist (eigenaar) wil hier sociale appartementen van maken. Het gebouw blijft even groot en hoog en de benodigde parkeerplekken worden op het terrein van Woongoed Zeist gerealiseerd. Op 21 juni jl. heeft Woongoed Zeist een omgevingsvergunning aanvraag voor zes appartementen ingediend. Om de gedeeltelijk omvorming van het kantoorpand aan de Steniaweg 44 mogelijk te maken, is het noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. De toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning voor 6 appartementen is op 10 december jl. verleend.

Versnelde huisvestingsopgave

De aanvraag van Woongoed Zeist voldoet aan de in 2018 door B&W gestelde voorwaarden in het principe besluit, het voldoet aan het gemeentelijk beleid en draagt bij aan meer woningen voor starters en herstarters in onze gemeente. In onze gemeente is er veel vraag naar huurwoningen voor starters en herstarters. De gemeenteraad heeft daarom in 2017 besloten dat er versneld extra woningen moeten komen, zodat er meer betaalbare woonruimte komt voor deze woningzoekenden. Dit noemen we de ‘Versnellingsopgave huisvesting’. Woongoed Zeist gaat het voorste gedeelte van het kantoorpand verbouwen tot zes sociale huurappartementen. De woningen zijn bedoeld voor jongvolwassenen tussen de 23 en 30 jaar. De appartementen krijgen een oppervlakte variërend tussen de 34 en 65 m2. De appartementen aan de Steniaweg 44 dragen daarmee bij aan meer betaalbare woningen voor starters en herstarters.

Parkeren

De zes appartementen komen in een bestaand kantoorgebouw van Woongoed Zeist met een oppervlakte van 508 m2. Voor de zes appartementen komen 8 parkeerplaatsen. Dat zijn 6 gereserveerde parkeerplaatsen voor de bewoners en 2 parkeerplaatsen voor bezoekers.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de verleende vergunning voor de omvorming van het kantoorpand aan de Steniaweg 44 naar appartementen, kunt u, als u belanghebbende bent binnen zes weken na verzending van de omgevingsvergunning bezwaar maken. Dat doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Digitaal een bezwaarschrift in dienen kan via www.zeist.nl/bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Bezwaar maken tegen het besluit betekent niet automatisch dat de vergunning wordt opgeschort. In afwachting van de behandeling van uw bezwaar mag de eigenaar dus al wel beginnen met het uitvoeren van zijn plannen. Wanneer u vindt dat hierdoor een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U doet dat gelijktijdig met of na het indienen van uw bezwaar. De rechtbank kan dan beslissen om de uitvoering te onderbreken.

Een verzoek om voorlopige voorziening dient u niet in bij de gemeente, maar bij de voorzieningenrechter. Uw verzoek kunt u richten aan Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank brengt griffierechten in rekening voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Meer informatie

Bij vragen over de vergunningen en de bezwaarprocedure kunt u contact opnemen met de heer R. Bosman, bereikbaar op telefoonnummer 14 030.