Woningbouw Huis ter Heide

Aan de zuidzijde van Huis ter Heide (Huis ter Heide Zuid) wil projectontwikkelaar RV&O 80 tot 90 woningen gaan bouwen. Dit bouwproject draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren (‘Versnellingsopgave huisvesting’). Daarom willen wij aan dit plan meewerken onder voorwaarden.

Daarnaast is het onze bedoeling om de bestaande plannen voor woningbouw aan de westzijde van Huis ter Heide (Huis ter Heide West) te actualiseren. Daar willen we 80 woningen gaan bouwen. Ook dit bouwproject draagt bij aan de ‘Versnellingsopgave huisvesting’.

Om de woningen op beide locaties te kunnen realiseren is de aanleg van een ontsluitingsweg noodzakelijk.

Op 16 juli nam het college van burgemeester en wethouders twee besluiten. (Meer informatie onder 'Planning en proces'.) Die werken we uit tot een eerste ontwerp voor de nieuwe wijk. Dat wordt de basis voor het bestemmingsplan.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg, naast GlaxoSmithKline.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in.

plattegrond met impressie nieuwe situatie Huis ter Heide
Stedenbouwkundige schets nieuwe situatie Huis ter Heide Zuid
Plattegrond met locaties Huis ter Heide zuid en west
Nieuwbouwlocaties Huis ter Heide Zuid en West

Planning

 • 13 mei: informatiebijeenkomst - start
 • 3 juni: vervolgbijeenkomst 'verkeer'
 • 19 juni: vervolgbijeenkomst 'actualiseren programma van eisen Huis ter Heide West'
 • 3 juli: informatiebijeenkomst
 • 16 juli: besluit
 • najaar 2019: uitwerking verkeersvariant en eerste ontwerp Huis ter Heide West
 • medio 2020: bijeenkomst over concept bestemmingsplan
 • eind 2020: start grondverkoop Huis ter Heide West aan ontwikkelaar
 • na grondverkoop: woningbouw

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Besluit college van burgemeester en wethouders

Op 16 juli stemde het college van burgemeester en wethouders in met het uitwerken van de voorkeursvariant voor de verkeersafwikkeling. In deze variant wordt de ontsluiting naar Zeist via het viaduct over de A28 afgesloten voor autoverkeer en komt er een nieuwe ontsluiting via de “Glaxoweg” naar de Blanckenhagenweg en rotonde Zandbergenlaan. Bij de uitwerking kijken we onder andere naar een goede afwikkeling van het busverkeer en fietsers. Daarnaast stemde het college in met het voorstel om het Programma van Eisen uit 2009 te actualiseren. Ook dit besluit gaan we verder uitwerken tot een eerste ontwerp voor de nieuwe wijk. Dit is de basis voor het bestemmingsplan wat daarna kan worden opgesteld.

Informatiebijeenkomst 3 juli

Begin juli hielden we een informatieavond over de woningbouw Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersontsluiting van Huis ter Heide. Op deze avond blikten we kort terug op de twee themabijeenkomsten: 'Verkeer' en 'Actualisatie progromma van eisen Huis ter Heide West'. Daarna presenteerden wij ons voorstel voor de verkeersafwikkeling en de actualisatie van het Programma van Eisen voor de woningbouwontwikkeling in Huis ter Heide West.

Meer informatie vindt u onder 'Documenten'.

Bestemmingsplan

Voor Huis ter Heide is een bestemmingsplan vastgesteld in 2005. Voor de gebieden waar geen nieuwe ontwikkelingen zijn, is een zogenaamde 'beheersverordening' gemaakt. Daardoor is een nieuw bestemmingsplan voor die gebieden niet meer nodig. Voor de 2 locaties waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden (Huis ter Heide West en Huis ter Heide Zuid) moet nog wèl een apart bestemmingsplan komen. Daarvoor volgt een normale bestemmingsplanprocedure. Bij het opstellen van het bestemmingsplan houden we rekening met de resultaten van de themabijeenkomsten van 3 en 19 juni.

De verkeerssituatie is voor veel omwonenden van de nieuwbouwlocaties Huis ter Heide Zuid en West een knelpunt. Aanleg van een zogenaamde 'Glaxoweg' is dan ook een belangrijke voorwaarde om de beide woningbouwplannen te kunnen realiseren. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Verkeersplan

In overleg met omwonenden maken we een verkeersplan. Dat plan heeft 2 doelen:

 1. keuzes maken over de bereikbaarheid van Huis ter Heide;
 2. bepalen hoe we omgaan met sluipverkeer.

Projectontwikkelaar Rademaker Vastgoed en Ontwikkeling (RV&O) is van plan om 80 tot 90 woningen te gaan bouwen op de locatie Huis ter Heide Zuid. Dit plan heeft RV&O eind 2018 gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden.

Het plan voldoet op hoofdlijnen aan onze vereisten voor: woningtypen-doelgroepen, verkeer, parkeren en groen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom onder voorwaarden ingestemd met het principeplan. RV&O moet nu het plan gaan uitwerken en ter formele goedkeuring aan ons voorleggen.

Plannen voor de bouw van 80 woningen op de locatie Huis ter Heide West bestaan al langer. In 2009 werd hiervoor al een programma van eisen opgesteld. Destijds konden we de plannen niet verder uitwerken, omdat de aanleg van de noodzakelijke ontsluitingsweg niet mogelijk was. Nu een ontsluitingsweg wèl mogelijk is, pakken we het uitwerken van de plannen weer op. Het programma van eisen vormt ook nu het uitgangspunt, maar we gaan het wel actualiseren.

De gemeenteraad heeft het programma van eisen in 2009 niet vastgesteld. Het uitgangspunt van 80 woningen werd toen wel vastgesteld.

Hart van de Heuvelrug

De bouw van woningen in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma heeft tot doel om de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer te verbinden èn om ruimte te creëren voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

U kunt per e-mail op de hoogte blijven van de woningbouw en de nieuwe weg in Huis ter Heide.

aanmelden e-mailservice

Heeft u vragen over de woningbouwplannen voor Huis ter Heide Zuid? Neemt u dan contact op met projectontwikkelaar RVO via telefoonnummer 035 888 55 69 of per e-mail via info@rv-o.nl

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'Ontwikkelingen Huis ter Heide'.