Woningbouw Huis ter Heide

Aan de zuidzijde van Huis ter Heide (Huis ter Heide Zuid) wil projectontwikkelaar RV&O ongeveer 80 woningen bouwen. Dit bouwproject draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren (‘versnellingsopgave huisvesting’). Daarom willen wij aan dit plan meewerken onder voorwaarden.

Aan de westzijde van Huis ter Heide West (tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SVZeist) willen wij de bestaande plannen voor woningbouw van 80 woningen nader uitwerken. Ook dit bouwproject draagt bij aan de 'versnellingsopgave huisvesting'.

Om de woningen op beide locaties te kunnen realiseren is de aanleg van een ontsluitingsweg nodig.

Op 16 juli 2019 nam het college van burgemeester en wethouders twee besluiten. (Kijk voor meer informatie onder 'Planning en proces'.) Die werken we uit tot een eerste ontwerp voor de nieuwe wijk. Dat wordt de basis voor het bestemmingsplan en het uitwerkingsplan.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg, naast GlaxoSmithKline.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in.

Plattegrond met locaties Huis ter Heide zuid en west
Nieuwbouwlocaties Huis ter Heide Zuid en West

Planning

De woningbouw in Huis ter Heide Zuid en West en de bedachte verkeersoplossingen hangen allemaal met elkaar samen. Dat betekent dat we dit in fases moeten uitvoeren:

  1. Allereerst moet het uitwerkingsplan voor Huis ter Heide Zuid (van ontwikkelaar RV&O) helder zijn. Als dit uitwerkingsplan (en alle onderbouwingen en onderzoeken) klaar is, wordt dit ingediend bij de gemeente. Dit komt dan ‘ter inzage’, bewoners kunnen hierop reageren. De planning is dat dit zal plaatsvinden eind 2020. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het uitwerkingsplan voor Huis ter Heide Zuid.
  2. Als er meer duidelijkheid is over Huis ter Heide Zuid, kan de gemeente een verkeersbesluit nemen over de nieuwe verkeersstructuur. Ook hierbij is er ruimte voor bewoners en/of belanghebbenden om te reageren. De planning is dat dit begin 2021 is.
  3. In dezelfde periode wordt het bestemmingsplan voor Huis ter Heide West ter inzage gelegd. Maar ook hierover informeren wij u uiteraard graag. De verwachting is dat dit eind 2020 zal plaatsvinden.
  • begin 2021: start grondverkoop Huis ter Heide West aan ontwikkelaar
  • tweede helft 2021: nieuwe grondeigenaar
  • eind 2021: uitwerking en indiening bouwplan door nieuwe eigenaar

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Besluit college van burgemeester en wethouders

Op 16 juli 2019 stemde het college van burgemeester en wethouders in met het uitwerken van de voorkeursvariant voor de verkeersafwikkeling. In deze variant wordt de ontsluiting naar Zeist via het viaduct over de A28 afgesloten voor autoverkeer en komt er een nieuwe ontsluiting via de “Glaxoweg” naar de Blanckenhagenweg en rotonde Zandbergenlaan. Bij de uitwerking kijken we onder andere naar een goede afwikkeling van het busverkeer en fietsers. Daarnaast stemde het college in met het voorstel om het Programma van Eisen uit 2009 te actualiseren. Dit is de basis voor het bestemmingsplan Huis ter Heide West en het uitwerkingsplan Huis ter Heide Zuid wat wordt opgesteld.

Informatiebijeenkomst 3 juli 2019

3 Juli 2019 organiseerden we een informatieavond over de woningbouw Huis ter Heide Zuid en West en de verkeersontsluiting van Huis ter Heide. Op deze avond blikten we kort terug op de twee eerder georganiseerde themabijeenkomsten: 'Verkeer' en 'Actualisatie programma van eisen Huis ter Heide West'. Daarna presenteerden wij ons voorstel voor de verkeersafwikkeling en de actualisatie van het Programma van Eisen voor de woningbouwontwikkeling in Huis ter Heide West.

Meer informatie vindt u onder 'Documenten'.

Bestemmingsplan

Voor Huis ter Heide is een bestemmingsplan vastgesteld in 2005. Voor de gebieden waar geen nieuwe ontwikkelingen zijn, is een zogenaamde 'beheersverordening' gemaakt. Daardoor is een nieuw bestemmingsplan voor die gebieden niet meer nodig. Voor de 2 locaties waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden is voor Huis ter Heide West een ontwerp bestemmingsplan en voor Huis ter Heide Zuid een uitwerkingsplan in voorbereiding. Bij het opstellen van het bestemmingsplan en uitwerkingsplan houden we rekening met:

  1. de resultaten van de themabijeenkomsten van 3 en 19 juni 2019 en
  2. het B&W besluit van 6 juli 2019 over de verkeersvariant.

De verkeerssituatie is voor veel omwonenden van de nieuwbouwlocaties Huis ter Heide Zuid en West een knelpunt. Aanleg van een zogenaamde 'Glaxoweg' is dan ook een belangrijke voorwaarde om de beide woningbouwplannen te kunnen realiseren. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Verkeersplan

In overleg met omwonenden maken we een verkeersplan. Dat plan heeft 2 doelen:

  1. keuzes maken over de bereikbaarheid van Huis ter Heide;
  2. bepalen hoe we omgaan met sluipverkeer.

Op 16 juli 2019 heeft het college ingestemd om de voorkeursvariant (Pdf, 229 kB) uit te werken, waarbij het sluipverkeer in de toekomst wordt geweerd.

In het kort: het plan is om de aansluiting van Huis ter Heide naar Zeist te veranderen. Er komt een nieuwe aansluiting via de autoboulevard en het viaduct over de A28 wordt afgesloten voor autoverkeer. De aansluiting naar de Amersfoortseweg blijft hetzelfde.

Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren, moet de gemeente eerst een verkeersbesluit nemen. Maar om deze stap te nemen, moeten we eerst meer duidelijkheid hebben over de ontwikkelingen in Huis ter Heide Zuid.

Projectontwikkelaar Rademaker Vastgoed en Ontwikkeling (RV&O) is van plan om 80 tot 90 woningen te gaan bouwen op de locatie Huis ter Heide Zuid. Dit plan heeft RV&O eind 2018 gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden.

Het plan voldoet op hoofdlijnen aan onze vereisten voor: woningtypen-doelgroepen, verkeer, parkeren en groen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom onder voorwaarden ingestemd met het principeplan. RV&O moet nu het plan gaan uitwerken en ter formele goedkeuring aan ons voorleggen.

Om woningbouw mogelijk te maken, stelt de ontwikkelaar een ontwerp uitwerkingsplan op. De projectontwikkelaar heeft hiervoor een voorstel  bij ons ingediend. We toetsen het ontwerp uitwerkingsplan en de onderzoeksrapporten. Naar verwachting leggen wij deze eind 2020 ter inzage. Hier vindt u meer informatie over de woningbouwontwikkeling in Huis ter Heide Zuid.

De projectontwikkelaar organiseert in september een bijeenkomst om hun plannen toe te lichten. De belanghebbenden worden hierover per brief geïnformeerd door de projectontwikkelaar. Voor vragen kunt u terecht bij RV&O per e-mail via info@rv-o.nl.

Binnen dit plan wordt ook de veelbesproken ‘Glaxoweg’ aangelegd. Deze nieuwe weg zal Huis ter Heide verbinden met de autoboulevard en rotonde richting de Zandbergenlaan. Als deze plannen rond zijn, kan ook de rest van de nieuwe verkeersstructuur worden geregeld. Dan wordt ook een verkeersbesluit voorbereid voor de nieuwe verkeersvariant.

plattegrond met impressie nieuwe situatie Huis ter Heide
Stedenbouwkundige schets nieuwe situatie Huis ter Heide Zuid

Plannen voor de bouw van 80 woningen op de locatie Huis ter Heide West bestaan al langer. In 2009 werd hiervoor al een programma van eisen opgesteld. Destijds konden we de plannen niet verder uitwerken, omdat de aanleg van de noodzakelijke ontsluitingsweg niet mogelijk was. Nu een ontsluitingsweg wèl mogelijk is, pakken we het uitwerken van de plannen weer op. Het geactualiseerde programma van eisen vormt ook nu het uitgangspunt.

De gemeenteraad heeft het programma van eisen in 2009 niet vastgesteld. Het uitgangspunt van 80 woningen werd toen wel vastgesteld.

Bestemmingsplan

Wij werken nu aan een bestemmingsplan Huis ter Heide West. De benodigde onderzoeken naar onder andere ecologie, geluid en verkeer worden momenteel uitgevoerd. Het bestemmingsplan leggen wij naar verwachting eind 2020 ter inzage. Na vaststelling van het bestemmingsplan verkopen wij de grond aan een projectontwikkelaar. Deze zal het bouwplan nader uitwerken, een bouwplan indienen en dan de woningen bouwen.

Hart van de Heuvelrug

De bouw van woningen in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma heeft tot doel om de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer te verbinden èn om ruimte te creëren voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

Voor de zomer van 2019 hebben we met bewoners nagedacht over het actualiseren van het Programma van Eisen (PvE) Huis ter Heide West (uit 2009). Op dit moment wordt een bestemmingsplan voorbereid, wat nodig is om straks daadwerkelijk de woningen te kunnen realiseren. Voor dit bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken nodig, zoals geluidsonderzoek, bodemonderzoek en ecologisch onderzoek. Deze worden nu uitgevoerd.

In de naastliggende gebieden zijn ook allerlei ontwikkelingen. De raad is in juli via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken over:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen met de nieuwsbrief over Huis ter Heide West en Zuid.

Aanmelden Nieuwsbrief

Vragen over bouw woningen Huis ter Heide Zuid

Heeft u vragen over de woningbouwplannen voor Huis ter Heide Zuid? Neemt u dan contact op met projectontwikkelaar RVO via telefoonnummer 035 888 55 69 of per e-mail via info@rv-o.nl

Vragen over bouw woningen Huis ter Heide West of over bestemmingsplanprocedures

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'Ontwikkelingen Huis ter Heide'.

Wijkteam

Wilt u iets bespreken over uw wijk? U kunt dan terecht bij uw wijkteam.