Woningbouw Huis ter Heide

Aan de zuidzijde van Huis ter Heide (Huis ter Heide Zuid) wil projectontwikkelaar RVO 80 tot 90 woningen gaan bouwen. Dit bouwproject draagt bij aan ons doel om versneld extra woningen te realiseren (‘Versnellingsopgave huisvesting’). Daarom willen wij aan dit plan meewerken onder voorwaarden.

Daarnaast is het onze bedoeling om de bestaande plannen voor woningbouw aan de westzijde van Huis ter Heide (Huis ter Heide West) te actualiseren. Daar willen we 80 woningen gaan bouwen. Ook dit bouwproject draagt bij aan de ‘Versnellingsopgave huisvesting’.

Om de woningen op beide locaties te kunnen realiseren is de aanleg van een ontsluitingsweg noodzakelijk.

Locatie

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide Zuid ligt langs de Prins Alexanderweg, naast GlaxoSmithKline.

De nieuwbouwlocatie Huis ter Heide West ligt tussen de Korte Bergweg en voetbalvereniging SV Zeist in.

plattegrond met impressie nieuwe situatie Huis ter Heide
Stedenbouwkundige schets nieuwe situatie Huis ter Heide Zuid
Plattegrond met locaties Huis ter Heide zuid en west
Nieuwbouwlocaties Huis ter Heide Zuid en West

Uitnodiging informatiebijeenkomst 13 mei

Op maandagavond 13 mei houden we een informatieavond over de ontwikkelingen voor Huis ter Heide. Over de huidige stand van zaken en de stappen die we nog willen zetten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • ontsluitingsweg: belangrijke voorwaarde voor realisatie woningbouw in Huis ter Heide;
  • Huis ter Heide Zuid: toelichting op plannen - door projectontwikkelaar RVO;
  • Huis ter Heide West: toelichting op het actualiseren van het programma van eisen - door gemeente.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Iedereen is van harte welkom. Graag ontmoeten we u op de 13e!

Locatie

Woonzorgcentrum Vredenoord, diamantzaal

Prins Alexanderweg 2 in Huis ter Heide

Tijd

inloop vanaf 19.15 uur

de avond start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur

Ontsluitingsweg en verkeersplan

De verkeerssituatie is voor veel omwonenden van de nieuwbouwlocaties Huis ter Heide Zuid en West een knelpunt. Aanleg van een zogenaamde 'Glaxoweg' is dan ook een belangrijke voorwaarde om de beide woningbouwplannen te kunnen realiseren. De nieuwe weg moet een verbinding worden tussen de Blanckenhagenweg en de Huis ter Heideweg.

Verkeersplan

In overleg met omwonenden maken we een verkeersplan. Dat plan heeft 2 doelen:

  1. keuzes maken over de bereikbaarheid van Huis ter Heide;
  2. bepalen hoe we omgaan met sluipverkeer.

Huis ter Heide Zuid

Projectontwikkelaar Rademaker Vastgoed en Ontwikkeling (RVO) is van plan om 80 tot 90 woningen te gaan bouwen op de locatie Huis ter Heide Zuid. Dit plan heeft RVO eind 2018 gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden.

Het plan voldoet op hoofdlijnen aan onze vereisten voor: woningtypen-doelgroepen, verkeer, parkeren en groen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom onder voorwaarden ingestemd met het principeplan. RVO moet nu het plan gaan uitwerken en ter formele goedkeuring aan ons voorleggen.

voorwaarden (pdf; 60kB)

Huis ter Heide West

Plannen voor de bouw van 80 woningen op de locatie Huis ter Heide West bestaan al langer. In 2009 werd hiervoor al een programma van eisen opgesteld. Destijds konden we de plannen niet verder uitwerken, omdat de aanleg van de noodzakelijke ontsluitingsweg niet mogelijk was. Nu een ontsluitingsweg wèl mogelijk is, pakken we het uitwerken van de plannen weer op. Het programma van eisen vormt ook nu het uitgangspunt, maar we gaan het wel actualiseren.

De gemeenteraad heeft het programma van eisen in 2009 niet vastgesteld. Het uitgangspunt van 80 woningen werd toen wel vastgesteld.

programma van eisen en raadsbesluit 2009

Hart van de Heuvelrug

De bouw van woningen in Huis ter Heide West is onderdeel van het regionale programma Hart van de Heuvelrug. Dit programma heeft tot doel om de natuur tussen Zeist, Soest en Amersfoort meer te verbinden èn om ruimte te creëren voor woningen, bedrijven en zorgprojecten.

Proces en planning

Bijeenkomsten

  • 13 mei: informatiebijeenkomst - start
  • 3 juni: vervolgbijeenkomst 'verkeer'
  • 19 juni: vervolgbijeenkomst 'actualiseren programma van eisen Huis ter Heide West'
  • 3 juli: informatiebijeenkomst

Doorpraten in vervolgbijeenkomsten

Op 13 mei vindt de startbijeenkomst plaats. Daarna gaan we aan de slag met de uitwerking van de plannen. Graag praten we in twee aparte vervolgbijeenkomsten met u door over de thema's: verkeer en het programma van eisen Huis ter Heide West. Deze vervolgbijeenkomsten zijn werksessies en géén informatieavonden.

Wilt u deelnemen aan een of beide vervolgbijeenkomsten op 3 en 19 juni? Dat kan. U kunt zich hiervoor persoonlijk aanmelden tijdens de startbijeenkomst op 13 mei, maar online aanmelden kan ook. De vervolgbijeenkomsten starten steeds om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur; de zaal is open vanaf 19.15 uur.

Online aanmelden vervolgbijeenkomst(en)

Kunt u niet deelnemen, maar wilt u ons wel vertellen wat u vindt? Dat kan. Daarvoor kunt u ook het bovenstaande online 'aanmeld'formulier gebruiken.

De uitwerking van de plannen voor Huis ter Heide Zuid ligt bij projectontwikkelaar RVO, daarom is er over dat onderwerp geen themabijeenkomst.

Bestemmingsplan

Voor Huis ter Heide is een bestemmingsplan vastgesteld in 2005. Voor de gebieden waar geen nieuwe ontwikkelingen zijn, is een zogenaamde 'beheersverordening' gemaakt. Daardoor is een nieuw bestemmingsplan voor die gebieden niet meer nodig. Voor de 2 locaties waar nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden (Huis ter Heide West en Huis ter Heide Zuid) moet nog wèl een apart bestemmingsplan komen. Daarvoor volgt een normale bestemmingsplanprocedure; de planning is nog niet bekend.

Meer informatie

U kunt per e-mail op de hoogte blijven van de woningbouw en de nieuwe weg in Huis ter Heide.

aanmelden e-mailservice

Heeft u vragen over de woningbouwplannen voor Huis ter Heide Zuid? Neemt u dan contact op met projectontwikkelaar RVO via telefoonnummer 035 888 55 69 of per e-mail via info@rv-o.nl

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl onder vermelding van 'Ontwikkelingen Huis ter Heide'.