Gebiedsvisie WA-Hoeve in Den Dolder

De gebiedsvisie voor de Willem Arntsz Hoeve (WA-Hoeve) in Den Dolder is 24 januari  2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Zeist.
Einddoel: de WA-Hoeve als een levendig gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Leegstaande monumentale panden krijgen weer een toekomst. Altrecht ontwikkelt op basis van de aangenomen gebiedsvisie, bestemmingsplannen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Gebiedsvisie WA-hoeve (pdf; 3.7MB)

Visiekaart

plattegrond
Flexibele begrenzing betekent dat de grens nog 10 meter op kan schuiven. Dit om zo veel mogelijk rekening met de natuur te houden.

Mix in woningen

Onzekerheden, zoals de ontwikkeling op de woningmarkt en de lange ontwikkelperiode van het terrein (10-15 jaar), maken het lastig om vooraf precies het aantal en het soort woningen te bepalen. Belangrijk is dat het passend is bij het dorpse karakter van Den Dolder.

Er komt  een planbegeleidingsgroep - met onder meer vertegenwoordigers uit de Dolderse samenleving - die nauw betrokken is bij de planuitwerking. Doel is om samen met de ontwikkelaar tot een mooie invulling van het gebied te komen.

In lijn met de gebiedsvisie is voor de gemeenteraad een mix van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen een belangrijk punt. Daarmee wil de raad met name starters de komende jaren meer kans op woonruimte bieden. Dit staat ook in de gemeentelijke Woonvisie (pdf; 6,5MB).

De raad heeft daarom een amendement aangenomen, waardoor de gemeentelijke Woonvisie als uitgangspunt is toegevoegd aan de Gebiedsvisie. Concreet betekent dat, dat bij de verdere uitwerking van de Gebiedsvisie, ernaar gestreefd moet worden om deze mix van woningen zoveel mogelijk te realiseren.

Van gebiedsvisie naar bestemmingsplan

Om de kwaliteit te borgen worden de afspraken uit de gebiedsvisie vastgelegd in een bestemmingsplan en een overeenkomst.

Bestemmingsplan

Altrecht werkt de gebiedsvisie uit in bestemmingsplannen. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. Hierin komen onder meer afspraken in te staan over het uitvoeren van de gebiedsvisie en het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit.

Overeenkomst

Ook legt de gemeente afspraken, die niet in het bestemmingsplan opgenomen kunnen worden, met Altrecht vast in een overeenkomst. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn kostenverhaal en planschade. En afspraken over de rolverdeling en verantwoordelijkheden bij het vervolgproces.
Bijvoorbeeld:

 • hoe we omgaan met het woningbouwprogramma;
 • de intentie om de openbare ruimte over te nemen door de gemeente en betrokkenheid van gemeente en omgeving in het vervolgproces;
 • afspraken over het instellen van de planbegeleidingsgroep en haar rol en mandaat bij de verdere uitwerking van de plannen.

Komst planbegeleidingsgroep

De gebiedsvisie wordt uitgewerkt in een plan of meerdere deelplannen. Gemeente, vertegenwoordigers van Altrecht en een vertegenwoordiger vanuit de voormalige werkgroep en bestuurslid van de belangenvereniging, stellen op dit moment een werkwijze op voor de planbegeleidingsgroep. Vanaf de start moet duidelijk zijn wat ieders rol, mogelijkheid, verantwoordelijkheid en bevoegdheid is. Samen gaan we zorgen voor een mooie en passende invulling van de gebiedsuitwerking van de visie.

Oproep voor deelname aan planbegeleidingsgroep

Binnenkort komt er een oproep aan enthousiastelingen om deel te nemen aan deze planbegeleidingsgroep. We zoeken maximaal 5 mensen die zich voor langere tijd willen inzetten om - samen met de grondeigenaar, projectontwikkelaar, gemeente en met de bevolking van Den Dolder - het veranderingsproces van dit gebied te begeleiden. Lees hier de uitleg over taken en procedures van de planbegeleidingsgroep. 

Ontwikkeling van de Gebiedsvisie

De zorg in Nederland is steeds meer gericht op zorg bij mensen thuis, in plaats van opnames in instellingen zoals Altrecht die heeft in het gebied WA-hoeve. Als gevolg van die ontwikkeling, verlaat Altrecht de komende tien jaar in fases het gebied.

Een werkgroep van ruim 30 mensen en vertegenwoordigers van Altrecht hebben voor dit mooie gebied in 10 bijeenkomsten gekeken wat de mogelijkheden zijn, die passen bij het dorp Den Dolder. De WA-Hoeve blijft een unieke historische plek in de natuur, waar een ruimtelijke mix van wonen, werken, zorg, cultuur en recreatie in een dorpse setting aan wordt toegevoegd. In de Gebiedsvisie is met vlekken aangegeven waar nieuwe bebouwing mogelijk is, waar de natuur juist ruimte krijgt en hoe het verkeer binnen het gebied gaat lopen. 

De gemeente zat niet in de werkgroep maar was verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces.

Interactief proces

In 10 avondbijeenkomsten heeft de werkgroep gewerkt aan het opstellen van een gedeeld beeld over de toekomst van de WA-hoeve en daarbij passende bouwstenen en oplossingen. Dit alles uiteraard binnen de kaders (pdf; 2.5MB) die de gemeenteraad, Altrecht en het programma Hart van de Heuvelrug hebben meegegeven.

Uitkomst bijeenkomsten werkgroep

De droom voor de Willem Arntsz hoeve in Den Dolder:

Een unieke historische plek in de natuur met een ruimtelijke mix van wonen, werken, zorg, cultuur en recreatie in een dorpse setting.

Deze droom wordt door de gehele werkgroep gedragen. Ook over de bouwstenen die samen zijn geformuleerd is op hoofdlijnen overeenstemming. Deze bouwstenen gaan over:

 • natuur
 • cultuurhistorie & monumenten
 • verkeer
 • fasering
 • woonmilieus
 • doelgroepen
 • voorzieningen
 • architectuur

De vele onzekerheden en onbekende variabelen, zoals de ontwikkeling op de woningmarkt, maakt het lastig om een benodigd woningaantal te bepalen. Daarom heeft de werkgroep in de gebiedsvisie een procesvoorstel opgenomen over hoe te sturen op kwaliteit en tegelijkertijd uit te komen op het woningaantal dat nodig is om de opbrengst voor Altrecht te genereren.