Gebiedsvisie WA-Hoeve in Den Dolder

De gebiedsvisie voor de Willem Arntsz Hoeve (WA-Hoeve) in Den Dolder is eind januari 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Zeist.
Einddoel: de WA-Hoeve als een levendig gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Leegstaande monumentale panden krijgen weer een toekomst. Altrecht is van plan de locatie aan projectontwikkelaar BPD te verkopen, zodat BPD binnen de kaders van de gebiedsvisie (pdf; 3.7MB) tot herontwikkeling van het terrein kan komen. Naar verwachting wordt de koop in mei vastgelegd.

plattegrond
Flexibele begrenzing betekent dat de grens nog 10 meter op kan schuiven. Dit om zo veel mogelijk rekening met de natuur te houden.

Onzekerheden, zoals de ontwikkeling op de woningmarkt en de lange ontwikkelperiode van het terrein (10-15 jaar), maken het lastig om vooraf precies het aantal en het soort woningen te bepalen. Belangrijk is dat het passend is bij het dorpse karakter van Den Dolder.

Er is een planbegeleidingsgroep (PBG) samengesteld - met vertegenwoordigers uit de Dolderse samenleving - die nauw betrokken is bij de planuitwerking. Doel is om samen met de ontwikkelaar tot een mooie invulling van het gebied te komen.

In lijn met de gebiedsvisie is voor de gemeenteraad een mix van huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen een belangrijk punt. Daarmee wil de raad met name starters de komende jaren meer kans op woonruimte bieden. Dit staat ook in de gemeentelijke Woonvisie (pdf; 6,5MB).

De raad heeft daarom een amendement aangenomen, waardoor de gemeentelijke Woonvisie als uitgangspunt is toegevoegd aan de Gebiedsvisie. Concreet betekent dat, dat bij de verdere uitwerking van de Gebiedsvisie, ernaar gestreefd moet worden om deze mix van woningen zoveel mogelijk te realiseren.

Om de kwaliteit te borgen worden de afspraken uit de gebiedsvisie vastgelegd in bestemmingsplan(nen) en overeenkomst(en).

Bestemmingsplan

De projectontwikkelaar aan wie Altrecht de locatie verkoopt, werkt de gebiedsvisie uit in bestemmingsplannen. Hierin komen onder meer afspraken in te staan over het uitvoeren van de gebiedsvisie en het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit.

Overeenkomst

Ook legt de gemeente afspraken, die niet in het bestemmingsplan opgenomen kunnen worden, met de projectontwikkelaar en Altrecht vast in een overeenkomsten. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn kostenverhaal en planschade, maar ook afspraken over de rolverdeling en verantwoordelijkheden bij het vervolgproces.
Bijvoorbeeld:

  • hoe we omgaan met het woningbouwprogramma;
  • de intentie om de openbare ruimte over te nemen door de gemeente en betrokkenheid van gemeente en omgeving in het vervolgproces;
  • afspraken over het instellen van de planbegeleidingsgroep en haar rol en mandaat bij de verdere uitwerking van de plannen.

De gebiedsvisie wordt uitgewerkt in een of meerdere plannen. In samenwerking met Altrecht en een vertegenwoordiger van de voormalige werkgroep WA Hoeve / belangenvereniging is het afsprakenkader voor de planbegeleidingsgroep (PBG) opgesteld:

Uitleg taken en procedures PBG(pdf; 197kB)

In het najaar van 2018 heeft de gemeente de leden voor de PBG geworven. Op basis van deze werving zijn 6 kandidaten voor de PBG geselecteerd. Het college heeft deze kandidaten op 18 december 2018 benoemd als lid van de PBG WA-Hoeve.

De eerste overleggen met de PBG hebben inmiddels plaatsgevonden. De PBG heeft geen rol in het selecteren van een projectontwikkelaar, maar is hierover wel geïnformeerd door Altrecht.

De leden van de planbegeleidingsgroep zijn:

  • Reiner Klasens
  • Maarten Pullen
  • Jan- Martijn Rap
  • Martine Scholte
  • Henk Troost
  • Rob Zee (voorzitter)

De PBG is bereikbaar via Rob Zee op r.j.zee@wxs.nl

BPD is in april geselecteerd als kopende en ontwikkelende partij voor de realisatie van de gebiedsvisie.

Altrecht is begin 2018 gestart met deze tenderprocedure waarin een projectontwikkelaar wordt geselecteerd, die het terrein koopt en ontwikkelt. Sindsdien hebben projectontwikkelaars een eerste visie gegeven op de opgave. Op basis hiervan hebben gemeente en Altrecht samen gesprekken gevoerd met die ontwikkelaars. Hierbij hebben we goed inzicht gekregen in de wijze waarop ze de gestelde opgave willen invullen ten aanzien van onder meer de woningbouwopgave, herbestemming monumentale panden en realisatie van voorzieningen. De verkregen informatie is verwerkt in een definitieve uitvraag van Altrecht aan de nog betrokken projectontwikkelaars en BPD had hierbij het beste plan.

De zorg in Nederland is steeds meer gericht op zorg bij mensen thuis, in plaats van opnames in instellingen zoals Altrecht die heeft in het gebied WA-hoeve. Als gevolg van die ontwikkeling, verlaat Altrecht de komende tien jaar in fases het gebied.

Een werkgroep van ruim 30 mensen en vertegenwoordigers van Altrecht hebben voor dit mooie gebied in 10 bijeenkomsten gekeken wat de mogelijkheden zijn, die passen bij het dorp Den Dolder. De WA-Hoeve blijft een unieke historische plek in de natuur, waar een ruimtelijke mix van wonen, werken, zorg, cultuur en recreatie in een dorpse setting aan wordt toegevoegd. In de Gebiedsvisie is met vlekken aangegeven waar nieuwe bebouwing mogelijk is, waar de natuur juist ruimte krijgt en hoe het verkeer binnen het gebied gaat lopen. 

De gemeente zat niet in de werkgroep maar was verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief

Hier vindt u alle verzonden nieuwsbrieven over de WA-hoeve.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via zeist@zeist.nl of telefonisch via 14 030.