Nieuwe invulling voormalig V&D-pand

Sinds eind 2015 staat het voormalige V&D-pand grotendeels leeg. En dat draagt niet bij aan de levendigheid in het centrum van Zeist. De eigenaar van het pand (Accres) wil nu graag nader onderzoeken of het V&D-pand onderdak kan bieden aan maatschappelijke organisaties, aangevuld met appartementen in diverse typen en prijsklassen.

Begin 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om dit initiatief nader te onderzoeken en uit te werken met de eigenaar, de bibliotheek (Idea) en het Kunstenhuis. Het doel is om te komen tot een plan:

  1. waarin de wensen van alle partijen zoveel mogelijk een plek kunnen vinden;
  2. èn dat ook nog betaalbaar is.

Twee van de betrokken partijen, de bibliotheek (Idea) en het Kunstenhuis, hebben de visie ‘Cultuurgebouw V&D’ opgesteld. Daarin beschrijven ze hoe ze een toekomst van bibliotheek en Kunstenhuis in het oude V&D-pand voor zich zien.

Naast de mogelijkheid van hun vestiging in het V&D-pand, is ook gekeken of ze samen zouden kunnen worden gehuisvest in een fors te verbouwen Klinker. Die variant is nog niet diepgaand onderzocht. De partijen gaan die variant daarom nog verder uitwerken.

De eigenaar heeft een eerste, verkennend ontwerp laten maken. Daarbij worden de bovenste verdiepingen gesloopt en worden er nieuwe, lagere verdiepingen op geplaatst. In het midden van het pand komt een open ruimte, zodat daglicht vrij spel heeft. Het totaal wordt iets hoger dan het pand nu is.

Het ontwerp is nog in ontwikkeling. De impressie toont de eerste ideeën. Ook ziet u drie varianten van hoe de voorgevel eruit kan komen te zien.

Het project van het voormalige V&D-pand is nog in een pril stadium. Er moeten nog verschillende dingen worden onderzocht en uitgewerkt.

Haalbaarheidsstudie

De betrokken partijen gaan onderzoek doen naar de haalbaarheid van de plannen, een zogenaamde 'haalbaarheidsstudie', voor:

  1. verhuizing van bibliotheek en Kunstenhuis naar het voormalige V&D-pand;
  2. huisvesting van bibliotheek en Kunstenhuis in een fors te verbouwen De Klinker.

In de haalbaarheidsstudie komen de volgende onderwerpen te staan: de benodigde tijd, investering, de aanpak en de risico’s.

Onderzoek naar invulling pand

De eigenaar van het oude V&D-pand (Accres) gaat verder onderzoek doen naar de invulling van het pand. Financiële haalbaarheid speelt daarbij voor de eigenaar uiteraard een rol. Tijdens dat onderzoek is er nauw overleg met de beoogde maatschappelijke organisaties en met de gemeente.

Wij brengen daarbij onder meer in wat de kaders zijn die gelden voor een dergelijke vernieuwing van het pand. Denk bijvoorbeeld aan maximale hoogte, geluidsnormen, parkeren voor bezoekers en bewoners, wat is er mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan, en dergelijke.

Wettelijke procedure

Bij een kansrijk plan zal dat plan een wettelijke procedure moeten volgen in het kader van de ruimtelijke ordening. Welke procedure precies, is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de inhoud van het uiteindelijke plan. In ieder geval zal in die wettelijke procedure er ruimte zijn voor belanghebbenden om zienswijzen of bezwaren in te dienen. En men kan in beroep bij de rechter.

De betrokken partijen maken een keuze op basis van hun onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen. Als het plan voor het oude V&D-pand doorgaat, en de bibliotheek en muziekschool verhuizen van de Klinker naar het voormalig V&D-pand, dan ontstaat een nieuwe situatie voor de Klinker.

Maar er speelt méér in de directe omgeving. Met name op het Emmaplein staan veel winkels leeg, en het hele centrum van Zeist heeft een overschot aan winkelruimte. Wij gaan daarom een gebiedsvisie voor het Emmaplein, de Markt en de Voorheuvel maken. Het doel van die gebiedsvisie is om de leefbaarheid van dat deel van het centrum te versterken.Waarschijnlijk starten we in de tweede helft van dit jaar met het uitwerken van een gebiedsvisie, afgestemd op de besluiten over het V&D-pand en De Klinker.