Veiligheid

De gemeente werkt samen met de politie, brandweer en het Openbaar Ministerie aan uw veiligheid.
Hieronder leest u wat u in een bepaalde situatie kunt doen en met wie u contact kunt opnemen.

Burgernet

Burgernet is een landelijk systeem waarbij deelnemers een bericht ontvangen als de politie ‘extra oren en ogen’ in de buurt nodig heeft. U krijgt dan de vraag om uit te kijken naar een persoon of voertuig en eventuele informatie door te geven aan de meldkamer. Alleen bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is, wordt Burgernet ingezet.

U kunt zich voor Burgernet aanmelden via www.burgernet.nl, Facebook Messenger, of de Burgernet-app op uw smartphone installeren. Hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de kans dat een vermist of verdacht persoon wordt opgespoord.

Waaks!

Waaks! is een samenwerkingsproject tussen de politie, de gemeente en inwoners om woninginbraken tegen te gaan. Het (landelijke) project is aanvankelijk gericht op hondenbezitters, omdat zij vaak in de buurt te vinden zijn tijdens het uitlaten van hun hond. Deelname is in de gemeente Zeist ook mogelijk voor mensen zonder hond, want hoe meer mensen alert zijn, hoe veiliger het wordt.

Als deelnemer van Waaks! ontvangt u gemiddeld 6 keer per jaar informatie van gemeente en politie. De informatie bevat vooral waarschuwingen en verzoeken om uit te kijken naar verdachte personen, bijvoorbeeld na veel woninginbraken, maar ook andere vormen van criminaliteit zoals inbraak uit auto, fietsendiefstal en dergelijke.
Aanmelden Waaks!

Aanmelden kan ook via het aanmeldingsformulier voor Waaks (pdf 800 kB)

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan gerust een e-mail naar waaks@zeist.nl.

WhatsApp - Veiligheid

Steeds meer inwoners maken gebruik van een WhatsApp - Veiligheid om hun buurt of wijk veiliger te maken. Via WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar attent maken op zaken die spelen in de buurt. U kunt samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Een WhatsAppgroep opzetten is een initiatief van de burger.

Groepsbeheerder

Per wijk/buurt worden er één of meer groepsbeheerder(s) door de bewoners zelf aangesteld. De beheerder van de WhatsAppgroep in de eigen wijk is tevens deelnemer. Via contacten in de eigen wijk ontvangt de beheerder de  mobiele nummers van de deelnemers en voert deze in de groep in. Soms zit de beheerder ook in een bovenliggende groep en onderhoudt het berichtenverkeer met de buurtgroep. Hij/Zij bewaakt de WhatsAppgroep, zodat deze alleen gaat over buurtpreventie en niet over andere zaken. Haar/Zijn telefoonnummer kan doorgegeven worden aan de wijkmanager en/of de wijkagenten. Zonodig kan de gemeente faciliteren in het plaatsen van WhatsAppborden in de wijk, advies voor WhatsAppbeheerder(s) en het verstrekken van de WhatsApp informatie.

Aanmelden WhatsApp-beheerder

Aanmelden kan ook schriftelijk via het aanmeldingsformulier WhatsApp beheerder (pdf 825 kB)

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan gerust een e-mail naar waaks@zeist.nl

Buurtpreventie

In sommige wijken is er ook buurtpreventie, waarbij buurtbewoners geregeld in de wijk aanwezig zijn om overlast, vandalisme en misdrijven te voorkomen. Een buurtpreventieteam heeft nauw contact met de gemeente en politie. Wilt u buurtpreventie opstarten? Neem dan contact op met de wijkmanager van uw wijk via 14 030 of zeist@zeist.nl.

Bij spoedeisende en verdachte situaties belt u 112. Wilt u iets doorgeven of bespreken met de politie en heeft het geen haast? Bel dan 0900-8844. U kunt, indien wenselijk, naar de wijkagent(en) vragen.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren

De gemeente heeft BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) in dienst die toezicht houden op het gebied van verkeer, milieu, de drank- en horecawet en de algemene plaatselijke verordening. De BOA’s werken zowel ‘in burger’ als in uniform en bij het constateren van strafbare feiten hebben zij dezelfde bevoegdheden als de politie.

Bouwinspecteurs bij illegale bouw of illegaal gebruik

De gemeente Zeist treedt handhavend op tegen overtredingen als hiervoor een handhavingsverzoek is ontvangen of als deze aan de beurt is in het eigen handhavingsprogramma. Hierin is bepaald in welke volgorde we overtredingen aanpakken. Het kan daarom gebeuren dat we een illegaal bouwwerk al hebben gezien, maar dat we hiertegen nog niet handhavend optreden.

Verzoek tot handhaving indienen

U kunt bij de gemeente een ‘verzoek om handhaving’ indienen. Dan vraagt u de gemeente om handhavend op te treden tegen een overtreding. Alleen belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen. Gaat het bijvoorbeeld om een bouwwerk dat gebouwd is zonder bouwvergunning, dan kunnen de buren belanghebbenden zijn.

De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Als u overgaat tot het indienen van een handhavingsverzoek, bedenkt u zich dan wel dat wij behoren te vermelden van wie het verzoek afkomstig is.

Uw verzoek bevat:

  • uw naam, adresgegevens en handtekening
  • uw e-mail adres en telefoonnummer
  • een omschrijving van de klacht en wat u van de gemeente verwacht

Een handhavingsverzoek dient u schriftelijk in en stuurt u naar: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

De brandweer in de gemeente Zeist is onderdeel van Veiligheidsregio Utrecht

Heeft u een vraag aan de brandweer in de gemeente Zeist? Neem dan contact op met de Veiligheidsregio Utrecht via 088 878 10 00 of info@vru.nl. Of kijk op de website  www.brandweerzeist.nl

De gemeente en politie zetten zich gezamenlijk in om het aantal woninginbraken te verminderen. Kijk op www.politie.nl/mijn-buurt waar en hoe vaak er de laatste bij u in de buurt is ingebroken. Tips ter voorkoming van inbraken vindt u op de website van de politie.

Voor het vliegen met drones gelden regels. Ook met een klein speelgoed drone bent u ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Algemene regels vliegen met een drone

  • Niet hoger vliegen dan 120 meter boven de grond of water
  • Niet vliegen binnen de bebouwde kom
  • Niet vliegen boven mensen(menigten), (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken
  • Vlieg alleen bij daglicht (dus niet in het donker)
  • Houd de drone altijd goed in zicht
  • Houd afstand en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen
  • Blijf uit de buurt van alle luchthavens en andere no fly zones 

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones heeft u een vergunning (ROC) nodig. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de rijksoverheid.

De crisisorganisatie in de regio Utrecht is de wettelijke taak van de Veiligheidsregio Utrecht; een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht, waarbij ook de gemeente Zeist aangesloten is.

De provincie Utrecht heeft de risico´s in de provincie gepresenteerd op een risicokaart.

Luister als de sirene gaat naar Radio M Utrecht. De zender is te ontvangen via etherfrequentie FM 93.5. U kunt bij grote rampen ook www.crisis.nl raadplegen.

De stichting Hartslag Zeist zet zich in voor het verhogen van de overlevingskansen van mensen die worden getroffen door een hartstilstand. Hierbij is de inzet van burgerhulpverleners en het snel ter plaatse zijn van een automatische externe defibrillator (AED) van groot belang, zodat een reanimatie binnen 6 minuten kan worden opgestart.

Voor vragen, wijkinitiatieven en ondersteuning kan er contact opgenomen via info@hartslagzeist.nl of kijk op Stichting Hartslag Zeist.