Snippergroen gebruik van gemeentegrond

Op verschillende plekken in de gemeente Zeist maken bewoners gebruik van gemeentegrond. Denk aan een stukje gemeentegrond dat door een bewoner bij de eigen tuin is getrokken. Gebruikers van gemeentegrond zijn zich er niet altijd van bewust dat zij hiervan gebruik maken en dat dit niet is toegestaan. Soms zijn bewoners ook niet op de hoogte van de ligging van de kadastrale eigendomsgrenzen.

De gemeente heeft een inventarisatie gehouden. Hieruit komt naar voren dat er in Zeist circa 360 stukjes gemeentegrond (snippergroen) door bewoners worden gebruikt. De gebruikers van deze gemeentegrond ontvangen hierover een brief en ze worden uitgenodigd voor een informatieavond met algemene informatie over het onderwerp.

Vervolgens krijgen de gebruikers een brief met informatie over hun situatie. Hierin wordt aangegeven om welke grond het precies gaat, hoeveel vierkante meter het betreft en tegen welke prijs zij de grond eventueel kunnen aankopen.

Het uitgangspunt van de gemeente is om bewoners de mogelijkheid te geven de gemeentegrond te kopen. Daarbij moet  rekening worden gehouden met een koopprijs van ca. € 150,00 per vierkante meter (prijspeil 2017).

Wat als kopen geen optie is?

In sommige situaties is het niet mogelijk om tot verkoop van de grond over te gaan.  Zo’n situatie doet zich voor als er kabels en leidingen liggen of de voorschriften uit een bestemmingsplan aanleiding zijn om verkoop uit te sluiten. Ook is het in bepaalde situaties mogelijk om de gemeentegrond te huren.

Ontruiming

Als verkoop en verhuur beide niet mogelijk is, wordt de grond in het ergste geval ontruimd. Dit is uiteraard een vervelende situatie en we proberen dit samen met u in goed overleg op te lossen.

De gemeente gaat over tot handhaving, omdat ze moet kunnen beschikken over haar eigen grond. Zo kunnen reparaties aan kabels en leidingen nodig zijn, heeft de gemeentegrond onderhoud nodig of kan gemeentegrond onderdeel zijn van een herontwikkelingsgebied. Daarnaast creëert het gebruik van gemeentegrond waarvoor géén vergoeding wordt betaald rechtsongelijkheid ten opzichte van bewoners die hier wél voor betalen.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente heeft onderzocht welke bewoners gemeentegrond in gebruik hebben. Per geval onderzoekt de gemeente vervolgens of de grond gekocht of gehuurd kan worden of teruggegeven. De  bewoners ontvangen een brief, waarin staat om welk stuk grond het gaat en wat er gedaan kan of moet worden om deze situatie te beëindigen.
Bewoners kunnen na ontvangst van de brief, afhankelijk van de geboden mogelijkheden, aan de gemeente doorgeven of ze de grond willen kopen of huren of de grond willen ontruimen. Afhankelijk van de keuze worden hierover nadere afspraken gemaakt.

Om alle gevallen binnen een redelijke termijn te kunnen afwikkelen, heeft de gemeente de ondersteuning ingeschakeld van het bedrijf Metafoor Vastgoed en Software uit Lelystad.

Aanpak per deelgebied

We starten in Zeist-West. Er is een planning gemaakt om in ongeveer 1,5 jaar tijd alle gebruikers van gemeentegrond aan te schrijven. 

De gemeente heeft zich bij de inventarisatie naar het gebruik van gemeentegrond gebaseerd op de informatie uit de openbare registers en gegevens van het Kadaster. Bent u van mening dat u desondanks toch eigenaar bent van de desbetreffende grond?  Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij maken dan een afspraak en nemen samen de mogelijke oplossingen door.