Gemeenteraad stelt begroting 2023 vast

Categorieën

  • Bestuur

De gemeenteraad heeft dinsdag 8 november de begroting van 2023 vastgesteld. In de begroting is rekening gehouden met inwoners die het door verschillende omstandigheden moeilijk hebben. Daarnaast heeft een voorstel van de VVD voor extra aandacht voor veiligheid steun van de raad gekregen. 

Begroting 2023

De begroting 2023 laat een positief resultaat zien. De basis hiervoor is de afgelopen jaren gelegd waarin er voor bijna 9 miljoen euro aan besparingsmaatregelen zijn getroffen. Dat is inclusief de voorstellen van de Inwoners Advies Commissie (IAC). Dat geeft de gemeente de mogelijkheid om geld te reserveren om inwoners die door de hoge energielasten en inflatie in problemen komen te ondersteunen, en te werken aan ambities uit het coalitieakkoord.

Hulp voor inwoners die in de knel komen

De stijgende inflatie en hoge energierekeningen zorgen ervoor dat een toenemend aantal mensen in de knel komt. Daarom wil de gemeente de komende jaren nog meer doen dan nu al het geval is voor inwoners die financieel in de problemen komen. In de begroting is daarvoor geld gereserveerd. In januari 2023 volgt een voorstel hoe dit geld wordt besteed.

Coalitieakkoord

Het college wil de komende jaren samen met de gemeenteraad en de samenleving verder bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist. Voor de komende 4 jaar is 16,5 miljoen euro aanvullend gereserveerd om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Zo wil het college de komende jaren 4.000 extra woningen realiseren om de huizenmarkt in Zeist voor iedereen toegankelijk te houden. Daarnaast wordt er verder ingezet op het verduurzamen van de gemeente en geïnvesteerd in gezondheid en zorg. Ook worden er extra gelden vrijgemaakt om de burgerparticipatie te bevorderen en de inwoners nog meer bij de lokale democratie te betrekken.

Moties      

Een motie borgen ecologische kennis ingediend door Groen Links en VVD werd in de vergadering gewijzigd en aanvaard. De motie roept het college op in beeld te brengen hoeveel mensuren ecologische kennis nodig zijn om de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken. 

De VVD diende een motie investeren in veiligheid in. Het voorstel is om op de lange en korte termijn de wijk en veiligheidsdriehoek te verstevigen. Aanleiding is een toenemende mate van overlast, onveiligheid en criminaliteit in onze gemeente. Om deze ontwikkeling met succes te bestrijden, moet volgens de VVD meer gehandhaafd en gezocht worden naar een lange termijnoplossing om deze problemen onder controle te krijgen en te voorkomen. De motie is unaniem aanvaard. 

Het in de gemeente Zeist gevestigde Veteranen Search Team speelt een onmisbare rol bij de professionele opsporing van vermiste personen. De indieners van de motie, VVD, PvdA, GroenLinks en het CDA, vroegen het college van burgemeester en wethouders om bij de verschillende betrokken ministeries aan te dringen op structurele (financiële) ondersteuning van het Veteranen Search Team voor duurzame huisvesting en de uitvoering van hun activiteiten. De motie is aanvaard.

Nieuw buitengewoon raadslid en nieuwe gezichten in Rekenkamer Zeist 

In de Raad is Marloes Adema geïnstalleerd als buitengewoon raadslid voor D66.

Raadslid Bar Bakker (VVD) is benoemd als lid van de Rekenkamercommissie Zeist. Zij volgt Tjarda Struik (VVD) op. Voor de Rekenkamer is Roeland van Straten benoemd als tijdelijk burger wisselspeler en Laurence Verbree als jeugdlid wisselspeler voor het onderzoek naar energietransitie.