Gemeenteraad stemt in met de visie op elektrische laadpalen

Op 12 oktober stemde de Raad in met de Regionale Energie Strategie (RES), nodig om de CO2 uitstoot te beperken. Daarnaast gaat Zeist investeren in nieuwe oplaadpunten voor het toenemende aantal elektrische auto’s. Ook besloot de Raad over het verplaatsen van de gemeentewerf naar de Johannes Postlaan en het volgen van de woonvisie bij de woningbouw op de locatie de Dreef 2.

Duurzame energie-opwek om CO2-uitstoot te beperken

Met de Regionale Energie Strategie (RES) wil Zeist de CO2-uitstoot beperken door het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het opwekken van duurzame elektriciteit. Met de RES 1.0 leggen 16 gemeenten, de provincie Utrecht en 4 waterschappen vast hoe zij de regionale energievoorziening (elektriciteit en warmte) gaan verduurzamen.

Een wijzigingsvoorstel van de fracties van NDZ en ZeisterBelang om een onderzoek naar de mogelijkheid van windmolens in Zeist uit het voorstel te schrappen kreeg geen steun. De Raad stemde in met de RES, alleen NDZ en Zeister Belang stemden tegen. Een motie van Seyst.nu werd unaniem aangenomen. Deze stelt voor om alternatieve scenario’s voor opwek van energie, waaronder die van de werkgroep De Groene Driehoek alsook andere nog niet genoemde alternatieven, mee te nemen in de actualisatie van de routekaart.

Lees meer over de Regionale Energie Strategie

Meer laadpalen nodig in Zeist

De raad stemde unaniem in met de Laadvisie. Het gaat goed met de plaatsing van laadpalen in Zeist, maar het tempo moet omhoog om in 2030 tot de dan benodigde 1.430 palen te komen (nu 280). In de Laadvisie is de integrale visie op laadinfrastructuur voor de gemeente Zeist voor de periode 2021-2030 vastgelegd.

Verplaatsen gemeentewerf naar Johannes Postlaan

De gemeentewerf gaat verhuizen van de Renesselaan naar de Johannes Postlaan. Op de nieuwe plek komt een duurzaam en functioneel gebouw voor de uitvoering van taken vanuit de gemeentewerf door gemeentelijk personeel. Er komt een duurzaam (nul op de meter dan wel energieleverend), compact multifunctioneel gebouw en terrein. De Raad stemde unaniem in met dit voorstel.

Woningbouw op de Dreef 2: motie voor sociale woningen volgens de Woonvisie

Op de Dreef 2 is woningbouw in voorbereiding: 80 – 100 woningen. De ontwikkelaar wil op die plek het liefste alleen middeldure woningen realiseren, in afwijking van de verdeling uit de Woonvisie.  SP en Zeister Belang stellen met de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Sociale huur, ook op de Dreef 2’ voor om ook op deze plek de differentiatievereisten zoals beschreven in de Woonvisie te volgen.

De motie werd met 18 stemmen voor (SP, PvdA, Zeister Belang, D66, Seyst.nu en NDZ) en 12 (CDA, VVD en CU/SGP) tegen aangenomen.

Installatie (buitengewoon) raadsleden

In de vergadering werden 2 nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Rob Besseling (VVD) werd opnieuw als tijdelijk vervanger van het zieke raadslid Peter Paul Greup geïnstalleerd. Bas van der Schild (GroenLinks) werd geïnstalleerd als opvolger van het teruggetreden raadslid Kees Mulder. Tenslotte werd Timo Bakrin (VVD) geïnstalleerd als tijdelijk buitengewoon raadslid.

Vanwege de afwezigheid van burgemeester Koos Janssen werd de raadsvergadering voorgezeten door de plaatsvervangend raadsvoorzitter Aline Pastoor (CDA).

Naar overzicht nieuwsberichten