Huishoudboekje in Zeist op orde

De gemeente Zeist kent al jaren een gezonde financiële huishouding: een belangrijke basis voor een goed leven in Zeist. Dat is ook terug te zien in de jaarresultaten van 2023. Ook de financiële vooruitzichten zijn voor de komende jaren gunstig. 

Tijdens de jaarlijkse ‘algemene beschouwingen’ die plaatsvinden op 27 juni wordt teruggeblikt op behaalde resultaten in 2023 én vooruitgekeken naar de komende jaren. Het gesprek over de Kadernota gaat over de taken van de gemeente de komende jaren en over wat dat mag kosten. De afgelopen jaren was het steeds een grote puzzel met veel onzekerheid. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Zeist. Gemeenten hebben te maken met stijgende kosten en soms onzekere inkomsten. Voor gemeente Zeist staan de cijfers in 2025 marginaal in de min, maar voor de jaren 2024 en 2026 t/m 2028 zijn de vooruitzichten gunstig.

Wethouder Walter van Dijk: “Dat we deze gunstige cijfers kunnen presenteren is mede te danken aan onze inwoners. Een paar jaar geleden hebben we samen met een burgerberaad, bestaande uit 150 ingelote inwoners, stevige keuzes gemaakt rond bezuinigingen. Mede daarom komen we nu relatief gunstig uit. Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en sturen we steeds tijdig bij. We ontkomen niet aan keuzes die we bij de bespreking van de Begroting 2025 voorleggen aan de gemeenteraad.” 

Regie in eigen handen

In het toekomstperspectief is zichtbaar dat ook in gemeente Zeist de kosten stijgen. De effecten van een nieuwe cao werken door in de lasten. Ook de kosten van het beheer van de openbare ruimte en het leerlingenvervoer nemen toe. Tegelijkertijd zijn de bijdragen van het Rijk minder voorspelbaar. In het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe landelijke coalitie staan maatregelen die ook de gemeentefinanciën raken. De gemeente wil de regie houden op de lokale uitwerking en afgewogen keuzes maken over de specifieke uitdagingen in gemeente Zeist. Bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving wordt bijvoorbeeld steeds gezocht naar mogelijkheden om het groen en de natuur in onze gemeente te versterken. En het programma ‘Sociaal in Balans’ wordt voortgezet vanuit het doel om meer grip te krijgen op de kosten en tegelijk te borgen dat inwoners waar nodig de juiste ondersteuning en zorg krijgen.

Financiële jaarcyclus

Het college legt op verschillende momenten in het jaar verantwoording af voor haar financiële beleid. De Kadernota bevat het meerjarenperspectief voor de vier komende jaren. Dit perspectief wordt in het najaar verder uitgewerkt in de Begroting. De gemeenteraad praat in november verder over haar financiële koers en keuzes voor 2025. De jaarstukken en de Kadernota zijn terug te vinden in het raadsinformatiesysteem.