Inspiratie voor toekomst Emmaplein, Voorheuvel en Markt

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal mogelijkheden in beeld gebracht voor een nieuwe toekomst van het gebied Emmaplein, Voorheuvel en Markt. De geschetste beelden dienen als inspiratie om na te denken over de mogelijke en gewenste toekomst van dit gebied. In dit gebied is sprake van winkelleegstand, worden winkels verbouwd tot woningen en er wordt nagedacht over de toekomst van de bibliotheek-muziekschool in De Klinker. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de uitgangspunten, om vervolgens de plannen verder te kunnen uitwerken.

Om alle ontwikkelingen in samenhang te bekijken, heeft stedenbouwkundigbureau SVP in opdracht van de gemeente vier scenario’s ter inspiratie uitgewerkt. Op basis van de studie van SVP heeft het college de belangrijkste uitgangspunten voor dit gebied geformuleerd en heeft deze aan de gemeenteraad voorgelegd. De behandeling in de gemeenteraad staat gepland op 28 oktober (Ronde Tafel) en 4 november (Debat). Besluitvorming in de gemeenteraad staat gepland op 14 december.

Meespreken bij de Ronde Tafel is mogelijk, belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden bij de raadsgriffie of telefoonnummer 14 030.

Wethouder Marcel Fluitman: “Levendigheid en ruimte voor ontmoeting is voor dit gedeelte van het centrum belangrijk. Culturele functies, een mooi plein en groen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Daarbij kunnen op rustiger plekken juist ook mooie stadswoningen worden gerealiseerd, waar ook veel behoefte aan is.”

Al enkele jaren is sprake van winkelleegstand in dit gedeelte van het centrum, waarbij het leeggekomen V&D-pand het meest in het oog springt. De gemeente heeft met vastgoedeigenaren in het centrum gesproken over nieuwe bestemmingen voor winkelpanden. Voor de V&D-locatie is de eigenaar van plan het pand om te vormen naar vooral woningen. Ook met kleinere winkeleigenaren in het gebied heeft overleg plaatsgevonden om te kijken of winkels veranderd kunnen worden in woningen. De resultaten daarvan zullen in de komende jaren steeds meer zichtbaar worden.

Kansen benutten

Speciale aandacht gaat uit naar het gebied Emmaplein, Voorheuvel en Markt. Naast de lopende plannen voor nieuwe functies in dit gebied, is het zinvol om ook de andere mogelijkheden en kansen die dit gebied met zich meebrengt volledig te benutten. Door de Inwoners Advies Commissie zijn hier ook mooie ideeën voor aangedragen.

Centraal in het gebied ligt de Klinker, met de bibliotheek en muziekschool. Samen met de bibliotheek en muziekschool denkt de gemeente al na over een nieuwe toekomst van hun organisaties. De bibliotheek en muziekschool gaan per 1 januari 2022 als één organisatie verder. Al enkele jaren speelt daarbij de vraag hoe verder om te gaan met de Klinker. Het gebouw is verouderd en vraagt om behoorlijke investeringen om voor de langere termijn goed te kunnen functioneren. De vraag is of het nog de moeite waard is om in dit gebouw te investeren of uit te gaan van sloop en nieuwbouw. In beide gevallen is extra geld vanuit de gemeente nodig, maar er wordt ook naar mogelijke subsidies gekeken.

Sloop en nieuwbouw biedt extra mogelijkheden voor een andere inrichting van het gebied Markt-Voorheuvel. Welke kansen biedt dat? En hoe kan het verdere centrum daarvan profiteren? Wat zijn de kosten van dergelijke ingrepen?

Vier scenario’s

Deze en andere vraagstukken zijn door SVP in vier scenario’s uitgewerkt. Bekijk de scenario’s

De scenario’s dienen als inspiratie voor de verdere uitwerking van de plannen. Het college heeft op basis van de scenario’s de belangrijkste uitgangspunten geformuleerd, waarbij ‘levendigheid’ de leidraad vormt.  Bij het verder uitwerken van de plannen zorgt het college voor het verder betrekken van en communiceren met alle betrokkenen die in dit deel van het centrum van Zeist actief zijn.

Naar overzicht nieuwsberichten