Jaarrekening 2022: geld over, maar onzekerheid op langere termijn

Categorieën

  • Bestuur

De gemeente Zeist kent al jaren een gezonde financiële huishouding – een belangrijke basis voor een goed leven in onze gemeente. Dat is ook terug te zien in de jaarresultaten van 2022. Wel zijn er in de nabije toekomst uitdagingen om uitgaven en inkomsten in balans te houden.

Onder de streep houdt de gemeente geld over: ruim 14 miljoen euro. Dit blijkt uit de financiële stand van zaken. Op vaste momenten in het jaar presenteert het college van burgemeester en wethouders deze aan de gemeenteraad.

Veel ontwikkelingen

In 2022 waren er veel ontwikkelingen in de maatschappij. Deze hadden ook effect op het huishoudboekje van de gemeente.

Begin 2022 hadden we nog volop te maken met de corona-epidemie. Daarna volgde de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook heeft de hoge inflatie iedereen geraakt. Juist door deze uitdagingen startte de gemeente nieuwe samenwerkingen. Met inwoners, ondernemers en organisaties.

Op deze en andere gebieden heeft de gemeente veel maatschappelijke impact gemaakt. Maar ook bleven sommige geplande werkzaamheden liggen. En dus bleven bijbehorende budgetten onbenut.

Komende jaren

Het beeld voor de toekomst ziet er minder rooskleurig uit. In de Kadernota 2024 kijkt de gemeente vooruit: verwachten we de komende jaren (2024-2027) voldoende geld om al onze taken uit te voeren?

Op dit moment zijn er tekorten te verwachten. De prijsstijgingen hebben gevolgen voor de financiën van de gemeente. Ook lopen de kosten op in het sociaal domein, onder meer bij de jeugdzorg en de Wmo-vergoedingen. Verder zorgen tegenvallende parkeerinkomsten en extra personeelslasten voor tekorten.

Oplossingen in onzekere tijden

Veel is bovendien onzeker. Dat heeft te maken de bijdragen van de Rijksoverheid. Dit is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Bijdragen zijn tegenwoordig vaker eenmalig of tijdelijk in plaats van blijvend. Daardoor zijn ze minder voorspelbaar. Sommige inkomsten dekken de kosten niet. Voor veel gemeenten is de meerjarenbegroting voor 2024-2027 daardoor lastig sluitend te maken.

Wethouder financiën Walter van Dijk: ‘Het is belangrijk om niet af te wachten, maar op zoek te gaan naar oplossingen. Na de zomer doen wij de raad een aantal voorstellen om tóch tot een sluitende meerjarenbegroting voor 2024-2027 te komen. Wij blijven in Zeist kritisch op onze uitgaven. Daarnaast werken wij samen met andere gemeenten aan een beter financieel perspectief, onder meer door in gesprek met het Rijk te gaan. De afgelopen jaren was al te zien dat juist als er grote uitdagingen liggen, wij in samenwerking veel kunnen bereiken.’

Besluiten over geld

In de jaarstukken legt het college verantwoording af voor haar financiële beleid in het jaar ervoor. In de Kadernota staat wat er voor de vier jaren daarna in het verschiet ligt. Dit wordt verder uitgewerkt in de Begroting.

De gemeenteraad behandelde op 29 juni de Jaarstukken 2022. En ook de eerste Bestuursrapportage van 2023 en de Kadernota 2024. In oktober en november bespreekt de gemeenteraad de Begroting 2024.

Zie ook de begrotingen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren.