Medewerking aan opvang vluchtelingen op Kamp van Zeist

Categorieën

  • Vluchtelingenopvang

Er is op dit moment dringend behoefte aan extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders van Zeist heeft op 11 januari besloten in te gaan op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het opvangen van maximaal 700 vluchtelingen op het terrein van Kamp van Zeist. Het gaat om een periode van maximaal 5 jaar met een tussentijdse evaluatie na 3 jaar. Op 25 januari behandelt de gemeenteraad het verzoek. 

De komende weken gebruiken we om samen met buurgemeente Soest in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en de samenleving om zorgen en suggesties op te halen. Die informatie vormt belangrijke inbreng om goede afspraken te kunnen maken met het COA.

Verzoek COA

Het COA heeft aangegeven dat de toestroom van vluchtelingen in Nederland op dit moment zo groot is, dat ze niet meer opgevangen kunnen worden in de bestaande opvanglocaties. Hierdoor ontstaan onveilige en onwenselijke situaties.

Op 17 oktober 2021 hebben alle gemeenten vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid het verzoek ontvangen zo snel mogelijk te willen aangeven of er mogelijkheden zijn voor de opvang van vluchtelingen. Zeist en Soest hebben toen aangegeven mee te willen werken aan een eventuele noodopvanglocatie op het Kamp van Zeist. De humanitaire nood is hoog en het past in onze traditie om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit humanitaire vraagstuk. 

Het COA heeft aangegeven dat Kamp van Zeist als opvanglocatie voor langere termijn zeer geschikt zou zijn. Kamp van Zeist ligt op grondgebied van de gemeente Zeist.

Op 9 december 2021 heeft het COA formeel aan onze gemeente gevraagd om mee te werken aan de opvang van vluchtelingen op het terrein van Kamp van Zeist. Het gaat om maximaal 700 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar, met een tussentijdse evaluatie na 3 jaar. Op 11 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen aan de opvanglocatie op Kamp van Zeist. 

De gemeenten Zeist en Soest hebben een gemeenschappelijke geschiedenis in de opvang van vluchtelingen in Kamp van Zeist. Het terrein en de gebouwen zijn tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 ook gebruikt als tijdelijke opvang en als asielzoekerscentrum (AZC). Door de locatie nabij Soesterberg hechten we veel waarde aan een nauwe afstemming tussen beide gemeenten.

Betrekken samenleving gemeentes Zeist en Soest 

De komende tijd gaan beide gemeentes in gesprek met maatschappelijke organisaties en de samenleving in Zeist, Soest en Soesterberg. Op 25 januari behandelen de gemeenteraden van Zeist en Soest het voorstel voor opvang op het terrein van Kamp van Zeist. Er kunnen dan uitgangspunten worden meegegeven aan het college burgemeester en wethouders van Zeist. 

Op basis van het besluit van het college en de meegegeven uitgangspunten vanuit de gemeenteraad, zal het COA in afstemming met de gemeenten uitwerken wat nodig is om de opvang op deze locatie mogelijk te maken. Pas na de raadsvergadering van 25 januari worden deze vervolgstappen gezet.

Een mogelijke eerste ontvangst van vluchtelingen vindt plaats tussen 1 april en 1 mei.

Noodopvang Afghaanse evacués in Huis ter Heide

Het verzoek van het COA voor opvanglocatie Kamp van Zeist staat los van de opvang in het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide. Sinds augustus 2021 worden hier ongeveer 400 mensen uit Afghanistan opgevangen. Zij zijn vanuit hun land geëvacueerd vanwege de zeer onveilige situatie daar. Velen van hen hebben gewerkt met medewerkers aan de VN-missie in Afghanistan. Het ministerie van Defensie is eigenaar van het Walaardt Sacré Kamp; zij bieden een deel van hun terrein aan voor deze tijdelijke noodopvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de opvang. De noodopvang is tijdelijk. Het is nog onzeker hoe lang de evacués er zullen blijven. Naar verwachting is de locatie in elk geval nog enkele maanden in gebruik.