Hier vindt u de jaarrekening uit 2015 en de begroting 2017.

Documenten begroting en jaarrekeningen

Begroting 2017 in het kort

In januari of februari ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen. We laten u graag zien wat we met dit geld doen. Daarom hebben we onze begroting op deze pagina geplaatst. U ontvangt de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen meerdere gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente. Kijk voor meer informatie op www.bghu.nl.

Begroting 2017 in het kort
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Versie zonder afbeelding: begroting 2017 in het kort

Begroting 2017 in het kort

Prioriteiten gemeente Zeist

 • Burgerkracht: kennis, ervaring en wijsheid samenleving inzetten
 • De nieuwe zorg: vanuit perspectief inwoner ondersteuning vormgeven
 • Financieel gezond en lastenverlichting voor inwoners
 • Veilig zijn en veilig voelen
 • Duurzaamheid: ecologische voetafdruk verkleinen

Inkomsten: 140.500.000

 • Van het Rijk: € 99.500.000
 • Overige inkomsten: € 6.800.000;

  • Verhuur vastgoed (incl. Slot Zeist) € 2.400.000
  • Werkzaamheden voor derden € 1.900.000
  • Rente € 1.600.000
  • Vanuit reserves € 900.000

 • Inkomsten van de inwoners: € 34.200.000;

  • Onroerendzaakbelasting (OZB) € 12.000.000
  • Afvalstoffenheffing € 5.900.000
  • Vergunningen en leges € 4.400.000
  • Rioolheffing € 3.700.000
  • Parkeerinkomsten € 2.600.000
  • Sportaccommodaties en zwembad € 2.000.000
  • Eigen bijdrage (Wmo, leerlingenvervoer) € 1.700.000
  • Graf- en begraafrechten € 800.000
  • Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame) € 700.000
  • Hondenbelasting € 400.000

Uitgaven: 140.500.000

 • Sociaal domein € 67.100.000;

  • Bijstandsverlening € 20.200.000
  • Jeugdwet € 17.800.000
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 15.500.000
  • Participatiewet € 10.500.000
  • Participatie en integratie € 3.100.000

 • Bedrijfsvoering (huisvesting, ICT, facilitair, personeel, financiën) € 14.400.000
 • Sport, cultuur en recreatie € 13.200.000;

  • Sport (incl. zwembad) € 4.400.000
  • Groen € 4.000.000
  • Cultuur (incl. Slot Zeist) € 3.200.000
  • Bibliotheek € 1.600.000

 • Volksgezondheid en milieu € 12.200.000;

  • Afvalverwerking € 4.400.000
  • Riolering € 2.900.000
  • Milieubeheer € 2.400.000
  • Volksgezondheid € 1.900.000

 • Verkeer en vervoer € 7.100.000;

  • Verkeer en wegen € 5.300.000
  • Parkeren € 1.800.000

 • Bestuur € 6.800.000;

  • Bestuurszaken € 4.300.000
  • Burgerzaken € 2.500.000

 • Openbare orde en veiligheid € 6.100.000
 • Onderwijs € 5.100.000;

  • Onderwijshuisvesting € 2.900.000
  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 2.200.000

 • Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting € 4.100.000;

  • Ruimtelijke ordening € 2.400.000
  • Wonen en bouwen € 1.500.000

 • Financiering en algemene dekkingsmiddelen € 3.700.000
 • Economie € 700.000

Hoeveel betaal ik in 2017 aan:

 • OZB: bij WOZ Waarde € 400.000 € 342,00
 • Afvalstoffenheffing: huishouden 3-10 personen € 243,60
 • Rioolheffing € 139,80

Dit is een bericht uit de nieuwsbrief van RondZeist. Nieuwsgierig naar de andere berichten? Klik op de link en bekijk de meest recente nieuwsbrief van RondZeist