Begroting en jaarrekening

Hier vindt u de jaarrekening uit 2016 en de begroting 2018 en 2017.

Documenten begroting en jaarrekeningen

Begroting 2018 in het kort

In januari of februari 2018 ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen. We laten u graag zien wat we met dit geld doen. Daarom hebben we onze begroting op deze pagina geplaatst. U ontvangt de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen meerdere gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente. Kijk voor meer informatie op www.bghu.nl.

Begroting 2018 in het kort
Klik op de afbeelding voor een vergroting (pdf)

Versie zonder afbeelding: begroting 2018 in het kort

Begroting 2018 in het kort

Prioriteiten gemeente Zeist

 • De kracht van samen: samen werken aan 'het goede leven'
 • Veilig zijn en veilig voelen: focus op de wijken en buurten
 • De nieuwe zorg: de mens voorop!
 • Duurzaamheid: Zeist in 2030 klimaatneutraal
 • Financieel gezond en lastenverlichting voor inwoners

Inkomsten: 151.900.000

 • Van het Rijk: € 108.800.000
 • Overige inkomsten: € 9.500.000;

  • Verhuur vastgoed (incl. Slot Zeist) € 2.100.000
  • Werkzaamheden voor derden € 1.900.000
  • Rente en beleggingen € 1.100.000
  • Vanuit reserves € 4.400.000

 • Inkomsten van de inwoners: € 33.600.000;

  • Onroerendzaakbelasting (OZB) € 11.000.000
  • Afvalstoffenheffing € 5.700.000
  • Vergunningen en leges € 5.300.000
  • Rioolheffing € 4.300.000
  • Parkeerinkomsten € 2.500.000
  • Sportaccommodaties en zwembad € 1.800.000
  • Eigen bijdrage (Wmo) € 1.000.000
  • Graf- en begraafrechten € 900.000
  • Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame, hond) € 1.100.000

Uitgaven: 150.600.000

 • Sociaal domein € 72.200.000;

  • Bijstandsverlening € 21.300.000
  • Jeugdwet € 20.000.000
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 15.600.000
  • Participatiewet € 12.300.000
  • Participatie en integratie € 3.000.000

 • Bedrijfsvoering (huisvesting, ICT, facilitair, personeel, financiën) € 14.400.000
 • Sport, cultuur en recreatie € 10.700.000;

  • Sport (incl. zwembad) € 5.400.000
  • Cultuur (incl. Slot Zeist) € 3.700.000
  • Bibliotheek € 1.600.000

 • Volksgezondheid en milieu € 12.100.000;

  • Afvalverwerking € 4.400.000
  • Riolering € 2.300.000
  • Milieubeheer € 2.800.000
  • Volksgezondheid € 2.000.000

 • Fysieke leefomgeving € 11.900.000;

  • Groen € 4.400.000
  • Verkeer en wegen € 5.800.000
  • Parkeren € 1.700.000

 • Bestuur € 7.400.000;

  • Bestuurszaken € 4.700.000
  • Burgerzaken € 2.700.000

 • Openbare orde en veiligheid € 6.500.000
 • Onderwijs € 5.700.000;

  • Onderwijshuisvesting € 3.500.000
  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 2.200.000

 • Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting € 4.900.000;

  • Ruimtelijke ordening € 2.900.000
  • Wonen en bouwen € 1.800.000

 • Financiering en algemene dekkingsmiddelen € 3.800.000
 • Economie € 1.000.000

Hoeveel betaal ik in 2018 aan:

 • OZB: bij WOZ Waarde € 400.000 € 308,84
 • Afvalstoffenheffing: huishouden 3-10 personen € 260,64
 • Rioolheffing € 145,20

Vissen in de jaarrekening

De jaarrekening is het verantwoordingsdocument binnen de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Waar de raad via de begroting de kaders vaststelt, stelt de raad via de jaarrekening en het daarin opgenomen jaarverslag de verantwoording vast. In de jaarrekening ziet u precies waar de gemeente geld aan heeft uitgegeven en hoeveel dit was. Maar de jaarrekening is meer dan alleen een financieel verslag, we leggen ook verantwoording af over het uitgevoerde beleid. Dat maakt de jaarrekening een document dat een goed beeld schetst van het werk dat de gemeente doet. In de onderstaande infographic kunt u al enkele voorbeelden zien, we zijn benieuwd wat u uit de jaarrekening vist.

Klik op de afbeelding voor een vergroting (PDF)
Klik op de afbeelding voor een vergroting (PDF)