Begroting en jaarrekening

Hier vindt u de jaarrekening uit 2018 (bijlagen 1 en 2), 2017 en 2016 en de begroting van 2019 en 2018.

Begroting 2019 in het kort

In januari of februari 2019 ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen. We laten u graag zien wat we met dit geld doen. Daarom hebben we onze begroting op deze pagina geplaatst. U ontvangt de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen meerdere gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente. Kijk voor meer informatie op www.bghu.nl.

Begroting 2019 in het kort; versie zonder afbeelding

Prioriteiten gemeente Zeist

 • De kracht van samen: samen werken aan 'het goede leven'
 • Veilig zijn en veilig voelen: focus op de wijken en buurten
 • De nieuwe zorg: de mens voorop!
 • Duurzaamheid: Zeist in 2030 klimaatneutraal
 • Financieel gezond en lastenverlichting voor inwoners

Inkomsten: 153.700.000

 • Van het Rijk: € 112.600.000
 • Overige inkomsten: € 4.900.000;

  • Verhuur vastgoed (incl. Slot Zeist) € 1.900.000
  • Werkzaamheden voor derden € 1.200.000
  • Rente en beleggingen € 600.000
  • Vanuit reserves € 1.200.000

 • Inkomsten van de inwoners: € 36.200.000;

  • Onroerendzaakbelasting (OZB) € 11.500.000
  • Afvalstoffenheffing € 6.900.000
  • Vergunningen en leges € 7.000.000
  • Rioolheffing € 4.800.000
  • Parkeerinkomsten € 2.800.000
  • Sportaccommodaties en zwembad € 1.200.000
  • Eigen bijdrage (Wmo) € 300.000
  • Graf- en begraafrechten € 800.000
  • Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame, hond) € 900.000

Uitgaven: 151.300.000

 • Sociaal domein € 70.900.000;

  • Bijstandsverlening € 27.900.000
  • Jeugdwet € 17.100.000
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 15.500.000
  • Participatiewet € 7.100.000
  • Participatie en integratie € 3.300.000

 • Bedrijfsvoering (huisvesting, ICT, facilitair, personeel, financiën) € 15.100.000
 • Sport, cultuur en recreatie € 10.500.000;

  • Sport (incl. zwembad) € 4.600.000
  • Cultuur (incl. Slot Zeist) € 4.300.000
  • Bibliotheek € 1.600.000

 • Volksgezondheid en milieu € 13.900.000;

  • Afvalverwerking € 5.100.000
  • Riolering € 2.800.000
  • Milieubeheer € 3.200.000
  • Volksgezondheid € 2.200.000

 • Fysieke leefomgeving € 12.700.000;

  • Groen € 4.400.000
  • Verkeer en wegen € 6.600.000
  • Parkeren € 1.700.000

 • Bestuur € 7.000.000;

  • Bestuurszaken € 4.300.000
  • Burgerzaken € 2.700.000

 • Openbare orde en veiligheid € 7.100.000
 • Onderwijs € 5.100.000;

  • Onderwijshuisvesting € 3.200.000
  • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 1.900.000

 • Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting € 4.400.000;

  • Ruimtelijke ordening € 800.000
  • Wonen en bouwen € 3.300.000

 • Financiering en algemene dekkingsmiddelen € 3.700.000
 • Economie € 900.000
Hoeveel betaal ik in 2019 aan
Waarvoor2019was in 2018
OZB bij WOZ waarde € 400.000€ 290,40€ 308,84
AfvalstoffenheffingHuishouden 1 persoon€ 213,60€ 177,84
Huishouden 2 personen€ 247,20€ 206,04
Huishouden 3 - 10 personen€ 312,60€ 260,64
Rioolheffing€ 156,50€ 145,20
HondenbelastingGRATIS€ 102,00