Begroting en jaarrekening

Hier vindt u de jaarrekening uit 2018 (bijlagen 1 en 2), 2017 en 2016 en de begroting van 2020, 2019 en 2018 (zie onderaan de pagina).

Inkomsten: 165.700.000

 • Van het Rijk: € 118.400.000
 • Overige inkomsten: € 10.600.000;

  • Verhuur vastgoed (incl. Slot Zeist) € 2.200.000
  • Werkzaamheden voor derden € 1.600.000
  • Rente en beleggingen € 400.000
  • Vanuit reserves € 6.400.000

 • Inkomsten van de inwoners: € 36.700.000;

  • Onroerendzaakbelasting (OZB) € 11.900.000
  • Afvalstoffenheffing € 7.100.000
  • Vergunningen en leges € 5.800.000
  • Rioolheffing € 5.300.000
  • Parkeerinkomsten € 2.900.000
  • Sportaccommodaties en zwembad € 1.200.000
  • Eigen bijdrage (Wmo) € 300.000
  • Graf- en begraafrechten € 1.100.000
  • Overige belastingen (precario, toeristen, markt, reclame, hond) € 1.100.000

Uitgaven: 165.700.000

 • Meedoen € 42.800.000;

  • Bijstandsverlening € 28.000.000
  • Participatiewet € 5.400.000
  • Participatie en integratie € 7.300.000
  • Onderwijsbeleid € 2.100.000

 • Merkbaar beter in zorg voor elkaar € 37.900.000

  • Jeugdwet € 17.500.000
  • Wet maatschappelijke ondersteuning € 13.700.000
  • Wijkteams € 6.700.0010

 • Vitale gemeenschappen € 23.300.000;

  • Sport (incl. zwembad) € 5.300.000
  • Cultuur (incl. Slot Zeist) € 5.600.000
  • Groen € 5.200.000
  • Onderwijshuisvesting € 3.700.000
  • Volksgezondheid € 2.400.000

 • Goed bestuur in een betrokken samenleving

  • Bedrijfsvoering (Huisvesting, ICT, Facilitair, P&O, financien) € 22.600.000;
  • Bestuurszaken € 4.300.000
  • Burgerzaken € 2.800.000

 • Samen aan de slag voor het klimaat € 12.800.000;

  • Afvalverwerking € 5.600.000
  • Riolering € 3.400.000
  • Milieubeheer € 3.800.000

 • Mobiliteit in beweging € 8.700.000;

  • Verkeer en wegen € 6.900.000
  • Parkeren € 1.800.000

 • Veiligheid thuis en op straat € 7.300.000
 • Toekomst bestendig wonen € 5.000.000;

  • Ruimtelijke ordening € 800.000
  • Wonen en bouwen € 4.200.000

 • Maatschappelijk bewust financieel beleid € 4.200.000
 • Economie als versneller € 1.100.000
Hoeveel betaal ik in 2020 aan
Waarvoor2020was in 2019
OZB bij WOZ waarde € 400.000€ 278,80€ 290,40
AfvalstoffenheffingHuishouden 3 - 10 personen€ 353,40€ 312,60
Rioolheffing€ 168,60€ 156,50
HondenbelastingGRATIS

Begroting 2020 in het kort

In januari of februari 2020 ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen. We laten u graag zien wat we met dit geld doen. Daarom hebben we onze begroting op deze pagina geplaatst. U ontvangt de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen meerdere gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente. Kijk voor meer informatie op www.bghu.nl.

Infographic van de begroting, voor een toegankelijk exemplaar kijk in de alinea hierboven
Klik op de afbeelding om deze als PDF te openen