Jongerenraad Zeist

Sinds maart 2016 heeft Zeist een Jongerenraad en het aantal deelnemers aan de jongerenraad groeit nog steeds!

De jongerenraad geeft advies en suggesties over allerlei onderwerpen. Dit kunnen onderwerpen zijn die ambtenaren aan hen voorleggen. Maar de jongeren kunnen ook zelf een onderwerp inbrengen. Op deze wijze horen ambtenaren, de burgemeester en de raad waar volgens jongerenraad het accent op moet liggen.  De Jongerenraad heeft geen politieke insteek, de jongeren hoeven geen politieke binding of ideeën te hebben, wel de maatschappelijke belangstelling om over verschillende vraagstukken na te denken.

Wie zitten er in de Jongerenraad?

Op dit moment kent de Jongerenraad 29 deelnemers. Zij komen van de volgende scholen: De Breul, Montessori Lyceum Herman Jordan en Stichtse Vrije School. Hun leeftijd ligt tussen de 15-18 jaar. De docenten van scholen zijn cruciaal om leerlingen te attenderen op deze jongerenraad en de jongeren enthousiasmeren ook weer anderen.

Waarom vinden we een Jongerenraad waardevol voor Zeist?

In Zeist werken veelvuldig met inwoners in interactieve processen. We merken dat de inbreng van jongeren waarbij zij hun mening of suggesties kunnen geven beperkt is in deze processen ook al wordt getracht hen te benaderen. We vinden het belangrijk om de inbreng van jongeren ruimte te geven over verschillende onderwerpen. Veel van projecten hebben uiteindelijk ook effect voor de jongeren in Zeist en gaan dus ook hen aan. Denk aan het meedenken over maatregelen voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een minimuminkomen.

Hoe vaak komen de jongerenraadsleden bij elkaar?

We zijn gestart met vier bijeenkomsten per jaar. Al gauw bleek dat er tussendoor ook nog onderwerpen werden besproken met een kleine groep. En de jongeren gaven na een jaar aan dat zij wel vaker bijeenkomsten wilden.

Welke onderwerpen zijn besproken?

Jongerenraadbijeenkomsten:

2018

 • 23 januari: Verkiezingsdebat (een debatmiddag over 3 stellingen van de Jongerenraad samen met de gemeenteraad, op initiatief en georganiseerd door de Jongerenraad)
 • 29 maart: Installatie Jongerenraad en Verwarde personen
 • 25 april: Financiële consequenties als je 18 jaar wordt

2017

 • 25 januari: Presentatie model beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming (werking van raad), Bestaanszekersheidsbeleid (minimabeleid)
 • 5 april: Gesprek met burgemeester Koos Janssen
 • 18 mei: Brede Milieu Visie incl. duurzaamheid, Kennismaking met de gemeenteraadsleden
 • 20 september: Integrale kwaliteit openbare ruimte, Kennismaking met College van B&W
 • 25 oktober: Begroting 2018

2016

 • 9 maart: Hoe werken Rijk, provincie en gemeente, Woonvisie
 • 25 mei: Cultuurvisie en Jongerenwerkeloosheid
 • 28 september: Statushouders

Incidenteel overleg met enkele jongeren uit de raad:

2017

 • 13 september: notitie professionalisering Jongerenraad. aankondiging advies over Sounds of the City Festival
 • 22 november: Sounds of the City festival 2018
 • 28 november: Dag van de Democratie 2018

2016

 • 1 november: Intocht van Sinterklaas
 • 16 december: Aandacht voor landelijke verkiezingen 2017 onder jongeren

Uitkomsten en wat wordt er mee gedaan?

Bij onderstaande onderwerpen staat welk besluit/advies de Jongerenraad heeft meegegeven en wat er mee is gedaan:

Incidenteel overleg:

Hoe word ik lid van de Jongerenraad?

Wil je eens meedoen met de jongerenraad, dat kan. Meld je dan aan via jongerenraadzeist@zeist.nl. Ook voor overige vragen kun je hier terecht.