Raad actueel

Algemene Beschouwingen 2017

Algemene Beschouwingen 2017

Algemene herdenking Anne Faber

De volgorde van de bijdragen is om en om coalitie en oppositie, van groot naar klein.
VVD
GroenLinks
D66
PvdA
Seyst.nu
NDZ
CDA
CU/SGP
SP

Agenda van de raad

Hieronder staan de onderwerpen waar de gemeenteraad binnenkort over vergadert:

 • Donderdag 9 november 20.00 uur - Ronde Tafel – Bestemmingsplan Kroostweg - Noord
  Aanpassing van het bestemmingsplan om de bouw van vijf woningen mogelijk te maken.
 • Donderdag 9 november ca. 21.00 uur -  Ronde Tafel - Visie Utrechtseweg – Noord
  Voor het gebied rondom de Utrechtseweg-Noord is in samenspraak met omwonenden en betrokken organisaties een visie ontwikkeld. Deze gaat met name over de ontwikkeling van dit gebied na het vertrek van onder andere Eikenstein, RaboFacet en TNO.
  De volledige agenda is te vinden in het raadsinformatiesysteem
 • Dinsdag 21 november 19:30 uur - Voorzetting van de Raad van 7 november
  Aan de orde komen onder meer de voorstellen:

  • Algemene verklaring van geen bedenkingen versnelde huisvestingsopgave
   Dit voorstel heeft tot doel het verkorten van de  procedures voor het ontwikkelen van woningen in het kader van de Versnelde Huisvesting. Dat wordt bereikt door voor projecten die een bijdrage leveren aan de Versnelde Huisvesting, waarvoor een uitgebreide procedure nodig is (Wabo-projectbesluit), een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hiermee kan de proceduretijd met drie tot zes maanden worden verkort. Bij dit voorstel zijn amendementen ingediend. Eén amendement pleit voor een tussen-evaluatie na een jaar (D66, VVD, Seyst.nu,  CU/SGP en PvdA) en het andere amendement wil dat de raad alsnog een week zienswijzen kan indienen over een aanvraag (SP, NieuwDemocratischZeist, GroenLinks en PvdA).
  • Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16
   zie Nieuwsbrief van 26 september
  • Openbare ruimte winkelcentrum Kerckebosch
   Het openbaar gebied rondom het winkelcentrum is verouderd. Het is wenselijk om het openbaar gebied op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau te brengen als de rest van de wijk Kerckebosch. Hierdoor sluit de kwaliteit ook aan bij de vernieuwde wijk. Voorgesteld wordt om hiervoor geld beschikbaar te stellen.

  De volledige agenda is te vinden in het raadsinformatiesysteem

 • Dinsdag 21 november 20:30 uur - Extra raad aansluitend – Implementatie van verzelfstandiging van Zwembad Dijnselburg
  Zwembad Dijnselburg wordt per 1 januari 2018 op afstand geplaatst. De raad wordt gevraagd er mee in te stemmen dat samen met SRO hiervoor een BV wordt opgericht. Hiermee wordt het eerdere raadsbesluit om de exploitatie van het zwembad te op afstand te plaatsen uitgevoerd. Het financiële voordeel dat wordt behaald op de exploitatie zal worden ingezet voor het vraaggericht ontwikkelen van verbeterde en nieuwe producten en activiteiten voor inwoners.
  De volledige agenda is te vinden in het raadsinformatiesysteem
 • Dinsdag 21 november 20:30 uur -  Debat - raadsvoorstel Ontwerp bestemmingsplan Zeister Werf
  Voorgesteld wordt om een bestemmingsplan te maken voor de bouw van woningen op de gemeentewerf. In het kader van de prioritering van de woningbouw vanwege de crisis, is woningbouw op het terrein van de gemeentewerf gepland vanaf 2020. Woongroep Surplus wil op een gedeelte van het terrein een appartementencomplex ontwikkelen voor "jonge senioren", waar zij, door waar nodig voor elkaar te zorgen, langer prettig en zelfstandig kunnen blijven wonen. Omdat het initiatief van Surplus niet concurrerend is met andere projecten, heeft het college in oktober 2014 besloten medewerking te verlenen aan het initiatief en in juni van dit jaar heeft het college het ontwerp ter inzage gelegd.
  De volledige agenda is te vinden in het raadsinformatiesysteem
 • Donderdag 23 november 20:00 uur -  Debat - Gebiedsvisie Utrechtseweg-Noord
  Toekomstbeeld voor de Utrechtseweg Noord, een omgeving waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren.
  De volledige agenda is te vinden in het raadsinformatiesysteem
 • Dinsdag 28 november 19:30 uur - Politiek Spreekuur
  Informeel inloopspreekuur van de gemeenteraad beneden in de hal van het gemeentehuis (witte tafels rechts naast ingang). Deel uw idee, visie of zorgen met de raadsleden. Aanmelden van tevoren is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld: raadsgriffie@zeist.nl of bel 14 030.

Bij de Ronde Tafel kunt u als belanghebbende inspreken. Aanmelden via raadsgriffie@zeist.nl of bel naar 14 030.

Bij alle vergaderingen kunt u als publiek aanwezig zijn. Alle stukken, (audio)verslagen, agenda's en informatie over de raadsleden vindt u op het Raadsinformatiesysteem.

Besluiten van de raad

Een korte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en besluiten in de laatste raadsvergadering. De officiële besluitenlijsten staan hier (na vaststelling door de raad in de volgende vergadering).

Nieuwsbrieven van de raad

Bekijk eerder verschenen edities van de nieuwsbrief in het archief van de nieuwsbrieven.

Abonneren

Infographic Begroting 2017