Portefeuilles wethouders

De bestuurders voor de komende 4 jaar zijn dinsdagavond 22 mei geïnstalleerd. Hier vindt u de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van de wethouders.

5 mensen op een rij, waarvan geheel links de burgemeester en daarnaast de 4 nieuwe college leden die de eed afleggen
Van links naar rechts: Koos Janssen, Sander Jansen, Wouter Catsburg, Laura Hoogstraten en Marcel Fluitman

Sander Jansen: Economie, Ruimte, Financiën en Sport

Sander Jansen is sinds 2015 wethouder van Zeist voor de VVD.

Economie

 • Economische regionale samenwerking (Q4, EBU, U10)
 • Ontwikkeling bedrijventerreinen (inclusief leegstandsbeleid en markt)
 • Toerisme en recreatie (inclusief gebiedscommissie)
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ruimte

 • Bestemmingsplannen en flexibilisering bestemmingsplannen
 • Voorbereiding Omgevingswet
 • Lopende ruimtelijke projecten (bv. Walkartpark, Voorheuvel/Rozenstraat)
 • Welstand (Welstandscommissie) en monumenten
 • Vergunningverlening WABO (inclusief kapvergunningen)
 • Milieuvergunningverlening/handhaving
 • Boswerf
 • OdrU
 • Wonen

Financiën

 • P&C-cyclus
 • Belastingen
 • Tarieven en leges
 • Coördinatie bezuinigingen
 • Coördinatie grondexploitaties
 • Subsidiebeleid
 • Financieel sociaal domein (inclusief risicomanagement)

Sport

 • Sportbeleid (inclusief gebruik sportaccommodaties)
 • Aanpak wachtlijsten sportverenigingen
 • Project wijkgezonder

Coördinatie op de transformatie in het sociaal domein

Wijk

 • de dorpen


Laura Hoogstraten: Participatie, Wonen, Jeugdzorg, Onderwijs en het Centrum

Laura Hoogstraten is sinds 2018 wethouder van Zeist voor GroenLinks.

Participatie

Wonen

Jeugdzorg

 • Implementatie en uitvoering Jeugdwet
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Onderwijs

 • Huisvesting
 • Aanpak wachtlijsten scholen en keuzevrijheid
 • Extra onderwijs < 18 jaar (zwemonderwijs, milieueducatie, verkeersonderwijs)
 • Passend onderwijs
 • Leerplicht

Centrum

Wijk

 • Centrum
 • Lyceumkwartier


Marcel Fluitman: Zorg, Welzijn, Kunst en Cultuur en Dienstverlening

Marcel Fluitman

Marcel Fluitman is sinds 2014 wethouder van Zeist voor het CDA.

Zorg

 • Uitvoering WMO
 • Transitie AWBZ-WMO
 • Zorgaanbod

Welzijn

Kunst en cultuur

 • Cultureel Ondernemerschap (subsidiebeleid K&C sector)
 • Bibliotheek
 • Muziekschool
 • Kunstaanbod
 • Dorpshuizen
 • Culturele podia
 • Slot Zeist
 • Erfgoedpartners (museumkwartier)

Gemeentelijke organisatie

 • Dienstverlening
 • Inkoopbeleid
 • Personeel en organisatie
 • Facilitaire zaken

Wijk

 • Oost
 • Noord


Wouter Catsburg: Duurzaamheid, Verkeer en Vervoer, Openbare ruimte en ICT

Wouter Catsburg is sinds 2018 wethouder van Zeist voor ChristenUnie-SGP.

Duurzaamheid

 • Duurzaamheidsfonds (inclusief maatschappelijke initiatieven)
 • Duurzame gemeente
 • Milieuvisie
 • Energie
 • Bomenfonds (inclusief vervangingsvraagstuk) met bomenbeheerplan

Verkeer en vervoer

 • Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
 • Verkeersveiligheid
 • Aanpak verkeersknelpunten/doorstroming
 • Parkeerbeleid
 • Openbaar vervoer (inclusief tramdossier)
 • Fietsmobiliteit

Openbare ruimte

 • RMN/AVU
 • Groen/grijs onderhoud (schoon en heel)
 • Afvalketen (inclusief zwerfvuil)

ICT

 

Wijk

 • West

 

 

Nevenfuncties wethouders

Sander Jansen

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied;
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Welstand en Monumentcommissie Mooi Sticht
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen
 • Lid comité van aanbeveling Ronde van Zeist

Overige nevenfuncties

 • Geen

Laura Hoogstraten

Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Marcel Fluitman

Wethouder Marcel Fluitman

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Voorzitter A+O fonds Gemeenten 
 • Lid College voor Arbeidszaken (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Regionale Dienst Werk & Inkomen
 • Lid Bestuur Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch

Overige nevenfuncties

 • Vrijwilligerswerk R.K. Parochie Sint Maarten in Zeist

Wouter Catsburg

Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.