Portefeuilles wethouders

Hier vindt u de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van de wethouders.

Sander Jansen: Ruimtelijke Economische Ontwikkeling, Sport en Financiën

Portretfoto van wethouder Sander Jansen

Sander Jansen is sinds 2015 wethouder van Zeist voor de VVD.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: (Regionale) economie als versneller & maatschappelijk bewust financieel beleid.

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Omgevingswet / Welstand
 • Economie en toerisme en recreatie (waaronder: detailhandel, centrumorganisatie Stichting Hart voor Zeist, bedrijfsterreinen, regionale samenwerking in Q4, EBU en U10, O-gen, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Route Bureau)
 • Financiën (waaronder P&C instrumenten, belastingen, investeringen, garanties en verzekeringen, subsidiebeleid, risicomanagement)
 • Sport (inclusief project masterplan Buitensportaccommodaties)
 • Transformatie in het sociaal domein (ontschotting / kosten beheersing)
 • Grondzaken en vastgoed
 • Wijkvisies
 • Regionale mobiliteit (U-Ned)
 • Project: Stationsgebied Driebergen-Zeist
 • Project: Utrechtseweg Noord
 • Project: Chillplek Den Dolder

Wijkwethouder

Den Dolder, Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide inclusief:

 • Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg
 • Drieluik Den Dolder
 • Willem Arntsz Hoeve
 • Hart van Austerlitz / Austerlitz-Noord

Vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen/nevenfuncties:

 • Lid bestuur ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht)
 • Lid bestuur RDWI (Regionale Dienst Werk & Inkomen)
 • Lid bestuur BgHU (Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap)
 • Lid bestuur van UHVK (recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn is in opheffing en lidmaatschap geldt nog voor 2018)
 • Deelnemer aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de WOM (Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch), van SRO Zeist BV (Zwembad Dijnselburg), van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en van waterleidingbedrijf Vitens NV.
 • Deelnemer aan de bestuurstafels / thema tafels Economische positionering en Duurzame bereikbaarheid van de netwerk samenwerking U10
 • Deelnemer aan de pijlers Financiën en Economie en Fysieke Leefomgeving van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)
 • Deelnemer aan de algemene ledenvergadering van de coöperatie O-gen en de deelgebiedscommissie Zuidoost Utrecht / Kromme Rijngebied
 • Gesprekspartner Stichting MooiSticht (Welstand)
 • Gesprekspartner voor de Stichting Hart voor Zeist

Laura Hoogstraten: Wonen, Meedoen, Jeugd en Onderwijs

Portretfoto wethouder Laura Hoogstraten

Laura Hoogstraten is sinds 2018 wethouder van Zeist voor GroenLinks.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Toekomstig bestendig Wonen & Meedoen!

Portefeuilles:

 • Toekomst bestendig wonen (inclusief verduurzaming)
 • Passend werk en inkomen (inclusief arbeidsmarktbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen)
 • Bestaanszekerheid (inclusief schuldenproblematiek)
 • Jeugd (inclusief kindermishandeling)
 • Integratie
 • Onderwijs en leerplicht (inclusief passend onderwijs en onderwijshuisvesting)
 • Parkeren
 • Dierenwelzijn
 • Project: Versnellingsopgave woningbouw

Wijkwethouder

Centrum en Lyceumkwartier inclusief:

 • Allegro
 • De Wending
 • Rozenheuvel
 • Walkartpark
 • Dorpsstraten
 • Centrumvisie

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen/nevenfuncties:

 • Lid bestuur RDWI (Regionale Dienst Werk & Inkomen)
 • Deelnemer aan de algemene ledenvergadering van de CPS (de Coöperatie ParkeerService u.a.)
 • Deelnemer aan de bestuurstafel / thema tafel Gezonde woon- en leefomgeving van de netwerk samenwerking U10
 • Deelnemer aan de bestuurstafel ZuidOost Utrecht
 • Deelnemer aan de pijler Samenleving van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)
 • Gesprekspartner voor de Stichting Hart voor Zeist

Marcel Fluitman: Sociaal, Gezond, Kunst en Cultuur

Portretfoto wethouder Marcel Fluitman

Marcel Fluitman is sinds 2014 wethouder van Zeist voor het CDA.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Vitale gemeenschappen en Merkbaar nog beter in Zorg voor elkaar

Portefeuilles:

 • Volksgezondheid (inclusief wonen en zorg)
 • Welzijn (inclusief dorpshuizen)
 • Ouderen
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning inclusief de Bed, Bad en Broodregeling, verwarde personen en huiselijk geweld)
 • Kunst en Cultuur (inclusief bibliotheek, muziekschool, Het Slot)
 • Cultureel erfgoed, buitenplaatsen, archeologie en monumenten
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (inclusief evenementen)
 • Dienstverlening
 • Toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare voorzieningen
 • Begraven
 • Project: begraafplaats
 • Project: wijkgezond
 • Project: invulling c.q. bestemming voormalig V&D pand

Wijkwethouder

Zeist-Noord en Zeist-Oost inclusief:

 • Algemene begraafplaats
 • Kerckebosch

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen/nevenfuncties:

 • Lid bestuur GGDrU (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht)
 • Lid bestuur van BIGA (werkvoorziening / social enterprise voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
 • Deelnemer aan de stuurgroep SRO Zeist BV (zwembad Dijnselburg)
 • Deelnemer aan de bestuurstafel / thema tafel Gezonde en inclusieve regio van de netwerk samenwerking U10
 • Deelnemer aan de bestuurstafel ZuidOost Utrecht
 • Deelnemer aan de pijler Samenleving van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)

Overige nevenfuncties

 • Vrijwilligerswerk R.K. Parochie Sint Maarten in Zeist

Wouter Catsburg: Duurzaamheid, Mobiliteit, Openbare ruimte en ICT

Portretfoto wethouder Wouter Catsburg

Wouter Catsburg is sinds 2018 wethouder van Zeist voor ChristenUnie-SGP.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Mobiliteit in beweging en Samen aan de slag voor het klimaat.

Portefeuilles:

 • Openbare ruimte
 • Mobiliteit: Verkeer en openbaar vervoer
 • Duurzaamheid (waaronder milieu, energie, afval en zwerfvuil, circulaire economie)
 • Riolering
 • Natuur en bomenbeheer (beleid en fonds voor de vervangingsopgave)
 • Privacy en informatiebeveiliging
 • Informatie / digitalisering

Wijkwethouder

Zeist-West inclusief:

 • Project Winkelcentrum De Clomp

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen/nevenfuncties:

 • Lid bestuur AVU (Afvalverwijdering Utrecht)
 • Lid bestuur RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
 • Deelnemer aan de bestuurstafels / thema tafels Duurzame Bereikbaarheid en Klimaatneutrale Regio van de netwerk samenwerking U10
 • Deelnemer aan de pijler Economie en Fysieke Leefomgeving van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)