Portefeuilles wethouders

Hier vindt u de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van de wethouders.

Portretfoto van wethouder Sander Jansen

Sander Jansen is sinds 2015 wethouder van Zeist voor de VVD.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: (Regionale) economie als versneller & maatschappelijk bewust financieel beleid.

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Welstand
 • Economie en toerisme en recreatie (waaronder: detailhandel, centrumorganisatie Stichting Hart voor Zeist, bedrijfsterreinen, regionale samenwerking in Q4, EBU en U10, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Route Bureau)
 • Financiën (waaronder P&C instrumenten, belastingen, investeringen, garanties en verzekeringen, subsidiebeleid, risicomanagement)
 • Sport (inclusief project masterplan Buitensportaccommodaties)
 • Transformatie in het sociaal domein (ontschotting / kosten beheersing)
 • Grondzaken en vastgoed
 • Regionale mobiliteit (U-Ned)
 • Project: Stationsgebied Driebergen-Zeist
 • Project: Utrechtseweg Noord
 • Project: Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg
 • Project: Drieluik Den Dolder
 • Project: Willem Arntsz Hoeve
 • Project: Hart van Austerlitz / Austerlitz-Noord
 • Vergunningen behorend bij de portefeuille zoals Bouwvergunningen

Wijkwethouder

Den Dolder, Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide

Vertegenwoordiging in de gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen/nevenfuncties:

 • Lid bestuur RDWI (Regionale Dienst Werk & Inkomen)
 • Lid bestuur BgHU (Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap)
 • Deelnemer aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de WOM (Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch), van SRO Zeist BV (Zwembad Dijnselburg), van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en van waterleidingbedrijf Vitens NV
 • Trekker van de bestuurstafel Economische positionering van de netwerk samenwerking U10
 • Deelnemer aan de pijlers Financiën en Economie en Fysieke Leefomgeving van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)
 • Lid Economic Board Utrecht, cluster Gezond
 • Bestuurlijk trekker van de Health Hub Utrecht namens U10

Portretfoto wethouder Laura Hoogstraten

Laura Hoogstraten is sinds 2018 wethouder van Zeist voor GroenLinks.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Toekomstig bestendig Wonen & Meedoen!

Portefeuilles:

 • Wonen
 • Jeugd (inclusief kindermishandeling)
 • Onderwijs en leerplicht (inclusief passend onderwijs en onderwijshuisvesting)
 • Parkeren
 • Taal
 • Inclusieve samenleving (waaronder toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare voorzieningen, emancipatie, gendergelijkheid)
 • Asiel en Integratie
 • Dierenwelzijn
 • Project: Versnellingsopgave woningbouw
 • Project: Allegro
 • Project: De Wending
 • Project: Walkartpark
 • Project: Dorpsstraten
 • Project: Centrumvisie
 • Vergunningen behorend bij de portefeuille, zoals woonvergunningen en parkeervergunningen

Wijkwethouder

Centrum en Lyceumkwartier

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen/nevenfuncties:

 • Deelnemer aan de algemene ledenvergadering van de CPS (de Coöperatie ParkeerService u.a.)
 • Deelnemer aan de bestuurstafel / thema tafel Gezonde woon- en leefomgeving van de netwerk samenwerking U10
 • Bestuurlijk trekker Asiel en Integratie U10
 • Deelnemer aan de bestuurstafel ZuidOost Utrecht
 • Deelnemer aan de pijler Samenleving van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BIGA (werkvoorziening / social enterprise voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)

Portretfoto wethouder Marcel Fluitman

Marcel Fluitman is sinds 2014 wethouder van Zeist voor het CDA.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Vitale gemeenschappen en Merkbaar nog beter in Zorg voor elkaar en Dienstverlening

Portefeuilles:

 • Volksgezondheid (inclusief wonen en zorg)
 • Wijkvisies
 • Welzijn (inclusief dorpshuizen)
 • Werk en inkomen en bestaanszekerheid
 • Ouderen
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning inclusief de Bed, Bad en Broodregeling, verwarde personen en huiselijk geweld)
 • Toezicht en handhaving (inclusief buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA's))
 • Wijkwerken / leefbaarheid
 • Omgevingswet: coördinatie
 • Kunst en Cultuur (inclusief bibliotheek, muziekschool, Het Slot)
 • Cultureel erfgoed, buitenplaatsen, archeologie en monumenten
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (inclusief evenementen)
 • Dienstverlening
 • Horecabeleid
 • Begraven
 • Zwembad
 • Project: Begraafplaats
 • Project: Wijkgezond
 • Project: Invulling c.q. bestemming voormalig V&D pand
 • Project: Herontwikkeling Emmaplein/Markt
 • Project: Leefbaarheid Vollenhove
 • Project: Nieuwbouw Kerckebosch
 • Vergunningen behorend bij de portefeuille, zoals evenementenvergunningen

Wijkwethouder

Zeist-Noord en Zeist-Oost

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen/nevenfuncties:

 • Lid bestuur GGDrU (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht)
 • Lid bestuur RDWI (Regionale Dienst Werk & Inkomen)
 • Deelnemer aan de stuurgroep SRO Zeist BV (zwembad Dijnselburg)
 • Deelnemer aan de bestuurstafel / thema tafel Gezonde en inclusieve regio van de netwerk samenwerking U10
 • Trekker van de opgavetafel Lobby en Positionering U10
 • Deelnemer aan de bestuurstafel ZuidOost Utrecht
 • Voorzitter van de pijler Samenleving van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)
 • Bestuurslid AenO-fonds Gemeenten
 • Lid College Arbeidszaken VNG

Portretfoto wethouder Wouter Catsburg

Wouter Catsburg is sinds 2018 wethouder van Zeist voor ChristenUnie-SGP.

Coördinatie op de maatschappelijke opgaven: Mobiliteit in beweging en Samen aan de slag voor het klimaat.

Portefeuilles:

 • Openbare ruimte
 • Mobiliteit: Verkeer en openbaar vervoer
 • Duurzaamheid (waaronder milieu, energie, afval en zwerfvuil, circulaire economie)
 • Riolering
 • Natuur en bomenbeheer (beleid en fonds voor de vervangingsopgave)
 • Privacy en informatiebeveiliging
 • Informatie / digitalisering
 • Omgevingswet: ICT
 • Verduurzamen wonen
 • Project: Winkelcentrum De Clomp
 • Vergunningen behorend bij de portefeuille, zoals milieu- en kapvergunningen

Wijkwethouder

Zeist-West

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen/nevenfuncties:

 • Lid bestuur AVU (Afvalverwijdering Utrecht)
 • Lid bestuur ODRU (Omgevingsdienst Regio Utrecht)
 • Lid bestuur RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
 • Deelnemer aan de bestuurstafels / thema tafels Duurzame Bereikbaarheid en Klimaatneutrale Regio van de netwerk samenwerking U10
 • Deelnemer aan de pijler Economie en Fysieke Leefomgeving van het Platform Middelgrote Gemeenten (PMG)
 • O-gen (vitaal platteland en duurzaamheid)
 • Lid van bestuurstafel Groen en Landschap