Portefeuilles wethouders

Hier vindt u de portefeuilleverdeling en nevenfuncties van de wethouders.

Sander Jansen: Werk, Economie, Ruimte en Sport

Sander Jansen is sinds 2015 wethouder van Zeist voor de VVD.

Werk

 • Implementatie en uitvoering Participatiewet
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Uitvoering WSW (BIGA)
 • RSD
 • Brede sociale visie
 • Transformatie/innovatie (incl. algemene systeemvragen) sociaal domein
 • Regionale samenwerking sociaal domein

Economie

 • Economische regionale samenwerking (Q4, EBU, U10)
 • Ontwikkeling bedrijventerreinen (inclusief leegstandsbeleid en markt)
 • Toerisme en recreatie (inclusief gebiedscommissie)
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ruimte

 • Bestemmingsplannen en flexibilisering bestemmingsplannen
 • Voorbereiding Omgevingswet
 • Lopende ruimtelijke projecten (bv. Walkartpark, Voorheuvel/Rozenstraat)
 • Welstand (Welstandscommissie) en monumenten
 • Vergunningverlening WABO (inclusief kapvergunningen)
 • Milieuvergunningverlening/handhaving
 • Boswerf
 • OdrU
 • Wonen

Sport

 • Sportbeleid (inclusief gebruik sportaccommodaties)
 • Aanpak wachtlijsten sportverenigingen
 • Project wijkgezonder

Wijk

 • de dorpen

Projecten

 • Hart van de Heuvelrug
 • Leefbaarheidsplan Austerlitz
 • Drieluik Den Dolder
 • Station Driebergen-Zeist
 • Zwembad
 • Pilot regelluw

Johan Varkevisser: Duurzaamheid, Jeugd, Onderwijs en Financiën

Wethouder Johan Varkevisser

Johan Varkevisser is sinds 2010 wethouder van Zeist voor D66.

Duurzaamheidsbeleid

 • Duurzaamheidsfonds (inclusief maatschappelijke initiatieven)
 • Duurzame gemeente
 • Milieuvisie
 • Energie
 • Bomenfonds (inclusief vervangingsvraagstuk) met bomenbeheerplan

Jeugd

 • Implementatie en uitvoering Jeugdwet
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Jeugdzorg

Onderwijs

 • Huisvesting
 • Aanpak wachtlijsten scholen en keuzevrijheid
 • Extra onderwijs < 18 jaar (zwemonderwijs, milieueducatie, verkeersonderwijs)
 • Passend onderwijs
 • Leerplicht

Informatievoorziening (inclusief privacy en informatiebeveiliging)

Financiën

 • P&C-cyclus
 • Belastingen
 • Tarieven en leges
 • Coördinatie bezuinigingen
 • Coördinatie grondexploitaties
 • Subsidiebeleid
 • Financieel sociaal domein (inclusief risicomanagement)

Grondzaken en vastgoed

Wijk

 • Noord

Projecten

 • Wijk van de toekomst
 • Buurtbegroting

Marcel Fluitman: Zorg, Ouderen en Cultuur

Marcel Fluitman

Marcel Fluitman is sinds 2014 wethouder van Zeist voor het CDA.

Zorg

 • Uitvoering WMO
 • Transitie AWBZ-WMO
 • Zorgaanbod

Gezondheidszorg

 • Ouderenbeleid
 • GGD

Kunst en cultuur

 • Cultureel Ondernemerschap (subsidiebeleid K&C sector)
 • Bibliotheek
 • Muziekschool
 • Kunstaanbod
 • Dorpshuizen
 • Culturele podia
 • Slot Zeist
 • Erfgoedpartners (museumkwartier)

Wijk

 • Centrum en Oost

Projecten

 • Centrumplan
 • Warande
 • Dorpsstraten
 • Kerkebosch
 • Gemeentelijke begraafplaats

Roy Luca: Verkeer, Openbare ruimte en Dienstverlening

Roy Luca is sinds 2014 wethouder van Zeist voor Seyst.nu.

Verkeer

 • Uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
 • Verkeersveiligheid
 • Aanpak verkeersknelpunten/doorstroming
 • Parkeerbeleid
 • Openbaar vervoer (inclusief tramdossier)
 • Fietsmobiliteit

Openbare ruimte

 • RMN/AVU
 • Groen/grijs onderhoud (schoon en heel)
 • Afvalketen (inclusief zwerfvuil)

APV (vergunningen) en deregulering

Gemeentelijke organisatie

 • Dienstverlening
 • Inkoopbeleid
 • Personeel en organisatie
 • Facilitaire zaken

Wijk

Projecten

 • Vogelwijk
 • De Clomp

Nevenfuncties wethouders

Sander Jansen

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied;
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Welstand en Monumentcommissie Mooi Sticht
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen
 • Lid comité van aanbeveling Ronde van Zeist

Overige nevenfuncties

 • Geen

Johan Varkevisser

Wethouder Johan Varkevisser

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Lid en plaatsvervangend voorzitter bestuur belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht 
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Afval verwijdering Utrecht
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Reinigingsdienst Midden Nederland
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Valleigebied
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Welstand en Monumenten Midden Nederland
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid commissie Dienstverlening en Informatiebeleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Overige nevenfuncties

 • Vrijwilliger Mijn Groene Huis

Marcel Fluitman

Wethouder Marcel Fluitman

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Voorzitter A+O fonds Gemeenten 
 • Lid College voor Arbeidszaken (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Lid algemeen bestuur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Regionale Dienst Werk & Inkomen
 • Lid Bestuur Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch

Overige nevenfuncties

 • Vrijwilligerswerk R.K. Parochie Sint Maarten in Zeist

Roy Luca

Nevenfuncties uit hoofde van functie

 • Lid algemeen bestuur Afval verwijdering Utrecht
 • Lid algemeen bestuur Reinigingsdienst Midden Nederland
 • Plaatsvervangend lid bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Overige nevenfuncties

 • geen