Privacy

Privacy is een recht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, van bezit, het persoonlijk leven en het recht om vertrouwelijk te communiceren. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent. Kortom, privacy is een ruim begrip.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

  • uw naam
  • adres
  • e-mailadres en telefoonnummer

Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn, zoals: uw geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, of meer persoonlijke informatie, bijvoorbeeld over uw gezondheid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Daarvoor heeft de wet u een aantal rechten gegeven.

Als gemeente registreren en gebruiken wij diverse persoonsgegevens van u. U heeft 3 belangrijke rechten waarmee u invloed hierop kunt uitoefenen:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Deze rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar. Voor de uitoefening van deze rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is.

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo hebben wij op zeist.nl algemene informatie staan over de eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop wij uw privacy waarborgen. Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt zo mogelijk aan u gegeven, als uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Recht op inzage

Op uw verzoek kunt u uitsluitsel krijgen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat zo is, geven wij u een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie over wat wij daarmee doen en waarom. Als u wilt, krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens. Mocht het document te omvangrijk zijn, dan kunnen wij ervoor kiezen u inzage te geven op het gemeentehuis.

Recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Wijzigen persoonsgegevens

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen als deze niet (meer) kloppen, of aanvullen als ze niet compleet zijn.

Verwijderen en wissen van persoonsgegevens

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en de bewaartermijn nog niet is verstreken. In het verlengde daarvan ligt het recht om vergeten te worden (wissen). Wij kunnen, indien mogelijk, zorgen dat uw persoonsgegevens die wij op het internet hebben geplaatst of laten plaatsen, worden gewist. Ook uw persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

Eigen verklaring of standpunt

Als wijziging, aanvulling of verwijdering van uw gegevens niet mogelijk of gewenst is, dan kunt u uw eigen standpunt of verklaring in uw dossier laten opnemen.

Bezwaar tegen de verwerking

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking onmiddellijk te staken.

Beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan nodig zijn als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren, of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking.

Om gebruik te maken van uw rechten dient u een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders.

Direct een AVG verzoek indienen (inloggen met Digid)

Meer informatie over DigiD.

Het kan ook schriftelijk of per email. Stuur uw verzoek en een kopie identiteitsbewijs (maak een veilige kopie met de kopieID app) op naar: Gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM  Zeist of zeist@zeist.nl.

Beoordeling van uw verzoek

Uw privacyrechten zijn geen absolute rechten. Sommige rechten zijn afhankelijk van omstandigheden of van het belang van de verwerking van de persoonsgegevens. Ook kan de uitoefening van uw rechten in strijd zijn met rechten en vrijheden van anderen. Daar moeten wij rekening mee houden.

Beslistermijn en rechtsbescherming

De beslistermijn op uw verzoek is een maand. Voor complexe verzoeken kan de beslistermijn tot 3 maanden worden verlengd.

Niet eens met ons besluit op uw verzoek

In het geval van een schriftelijke (inclusief elektronische) beslissing op uw verzoek kunt u binnen 6 weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Daarnaast kunt u binnen de termijn voor het instellen van beroep aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek richten tot bemiddeling of advisering in uw geschil. Buiten deze rechtsmiddelen kunt u een klacht indienen bij de AP.

De functionaris gegevensbescherming (FG) is het aanspreekpunt voor alle zaken die de bescherming en het recht van de persoonlijke levenssfeer aangaan. Iedereen in de gemeente Zeist van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan bij hem terecht voor informatie over de verwerking van gegevens. De FG waakt over het juist en veilig gebruik van deze gegevens bij alle relevante verwerkingen en wordt daarbij geholpen door de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Werkwijze

De FG houdt bij onze gemeente toezicht op de toepassing en naleving van de wet. Daarnaast adviseert hij over de toepassing van de wet binnen de organisatie en zorgt ervoor dat er nagedacht is over privacybeleid. Om dit mogelijk te maken is een openbaar register van alle verwerkingen essentieel. Ook het maken van goede afspraken met anderen zorgt ervoor dat wij steeds zorgvuldiger omgaan met de privacy van onze inwoners. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, dan geeft hij een volledig overzicht mee en periodiek laat hij aan het bestuur zien hoe privacybewust onze gemeente is.

Contact met de gemeente

De functionarissen gegevensbescherming (FG) kunt u telefonisch of per e-mail benaderen voor uw vragen, uw mening of met idee├źn die gaan over privacybescherming.

De FG's van de gemeente Zeist zijn:

  • de heer Nieuwenhuizen, telefoonnummer 06 5113 5393
  • de heer Van den Berg, telefoonnummer 06 5381 9055

U kunt hen een e-mail sturen via FG@zeist.nl

Regelhulp voor bedrijven

naar regelhulp bedrijven

Beleid over privacy

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De AP is een zelfstandig bestuursorgaan, dat 'deel uitmaakt' van het ministerie van Justitie en Veiligheid.