Wat de gemeente doet

U komt het werk van uw gemeente en gemeenteraad elke dag tegen, in vele gedaanten. Toch zou het werk van de gemeente pas echt opvallen als we dat een paar weken niet zouden doen. Dan zouden al die zaken die hieronder staan, niet gebeuren:

Wat doen we daarvoor:

1.   wegen, fietspaden, voetpaden, tunnels en bruggen aanleggen en onderhouden.

2.   maatregelen treffen om verkeersveiligheid te verbeteren (bijvoorbeeld via drempels, rotondes en stoplichten).

3.    zorgen voor parkeergelegenheid (parkeerplekken, parkeergarages en parkeerterreinen).

4.  zorgen dat iedereen zijn auto zo goed mogelijk kan parkeren (bijvoorbeeld via betaald parkeren en parkeervergunningen)

Wat doen we daarvoor:

5.   de openbare ruimte schoon houden, gras maaien, struiken snoeien.

6.   zorgen voor voldoende en gezonde bomen in de openbare ruimte.

7.   beeldbepalende bomen op particuliere grond beschermen.

8.   in de winter gladheid bestrijden in de herfst bladruimen.

9.   campagne voeren tegen zwerfafval (via de OdrU).

10.   bestrijden van ratten en muizen (via RMN).

11.   plaatsen aanwijzen waar honden wel en niet mogen worden uitgelaten.

12.   controleren of inwoners zich houden aan regels rond hondenpoep.

13.   zorgen voor voldoende en aantrekkelijk openbaar groen (o.a. parken) en speelplaatsen.

14.   zorgen voor een goed werkende riolering.

15.   zorgen voor straatverlichting (bovengronds: gemeente, ondergronds: Stedin).

16.   controleren of de regels over wat wel en niet mag in de openbare ruimte, worden nageleefd.

Wat doen we daarvoor:

17.   overlast en vandalisme terugdringen.

18.   inwoners voorlichten om misdrijven te voorkomen (woninginbraak, fietsendiefstal, auto-inbraak).

19.   helpen voorkomen dat risicopersonen terugvallen in verkeerd gedrag.

20.   regels maken rond o.a. prostitutie en het verkopen en afsteken van vuurwerk.

21.   toezicht houden op naleving regels via de BOA’s.

22.   inwoners vragen ogen en oren open te houden op bepaalde momenten (Burgernet en stimuleren van Whatsappgroepen).

23.   inwoners vragen ogen en oren open te houden als ze hun hond uitlaten (Waaks).

24.   in bijzondere gevallen camera’s in de openbare ruimte plaatsen.

25.   branden blussen en stimuleren brandveiligheid (brandweer via VRU).

26.   crisisbeheersing (bij crises die breder effect hebben in de samenleving).

Wat doen we daarvoor:

27.   ondersteuning bieden aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen (denk aan ouderen, gehandicapten, mensen met een psychische stoornis, verslaving, of mensen die vereenzamen), via Sociaal Team.

28.   bevorderen dat inwoners mee (kunnen) doen in de samenleving (via MeanderOmnium).

29.   beschermde woonplekken bieden voor kwetsbare mensen (via gemeente Utrecht).

30.   hulp bieden aan mensen met schulden (via RSD).

31.   begeleiding en integratie van statushouders.

32.   ondersteunen en werven van vrijwilligers en ondersteunen van mantelzorgers (via MeanderOmnium).

33.   begeleid werken (via de Biga Groep). 

34.   voorkomen en bestrijden huiselijk geweld (via SVMN en Sociaal Team).

35.   volwasseneneducatie en taalcursussen (via o.a. bibliotheek).

36.   de bibliotheek financieren.

37.   armoedebestrijding o.a. door maatwerk, het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en de stichting Leerkansen.

38.   wijkservicepunten financieren (via MeanderOmnium).

39.   zorg voor dak- en thuislozen (via gemeente Utrecht).

40.   bijdragen aan dierenwelzijn (financiering dierenambulance, dierenasiel en dierenbescherming).

Wat doen we daarvoor:

41.   jeugdzorg regelen voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben (via CJG).

42.   kindermishandeling en huiselijk geweld tegengaan (via SVMN en CJG).

43.   jeugdgezondheidszorg (via GGD).

44.   kinder- en peuteropvang (financiering, toezicht en handhaving).

45.   ondersteuning voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

46.   gebouwen van basisonderwijs (bouw en verbouwingen).

47.   voorkomen van schooluitval (via leerplichtambtenaren en RMC).

48.   leerlingenvervoer voor speciale groepen.

49.   jongerenwerk (via MeanderOmnium).

Wat doen we daarvoor:

50.   afval gescheiden inzamelen (GFT, PMD, glas, papier, grofvuil, KCA, restafval) (via RMN).

51.   een recyclingstation beheren, waar inwoners grof vuil en ander afval gescheiden kunnen inleveren.

52.   duurzame initiatieven stimuleren en ondersteunen (o.a. Stichting Energie Zeist/Mijn Groene Huis, Samen Duurzaam Zeist, laadpalen voor elektrische auto’s, stadslandbouw).

53.   zorgen dat bedrijven en anderen zich aan de milieuregels houden, denk aan lucht, bodem en geluid (vergunningen en controle op naleving van de vergunningen, via de OdrU).

54.   woningeigenaren en ondernemers stimuleren energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

55.   stimuleren dat nieuwe woningen zeer energiezuinig zijn en zoveel mogelijk hun eigen duurzame energie opwekken.

56.   doen aan communicatie en educatie op het gebied van natuur en duurzaamheid (bijvoorbeeld via de Boswerf en lesprogramma’s op scholen, door de OdrU).

57.   de kinderboerderij financieren.

58.   bijdragen aan biodiversiteit, onder meer door natuurvriendelijk beheer van gemeentelijk groen.

59.   gemeentelijke gebouwen energiezuinig maken.

Wat doen we daarvoor:

60.   zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod.

61.   bedrijven stimuleren zich in Zeist te vestigen (of er te blijven).

62.   bereikbaarheid en veiligheid op bedrijventerreinen helpen verbeteren.

63.   regels opstellen voor koopzondagen en avondopenstelling.

64.   vergunningen voor markten, horecavergunningen en evenementenvergunningen.

65.   ondernemers ondersteunen in hun activiteiten (via Ondernemersplein).

66.   evenementen stimuleren en in goede banen leiden.

Wat doen we daarvoor:

67.    mensen helpen een baan te vinden (via de RSD).

68.    bijstandsuitkering (via de RSD).

69.    aanpak van jeugdwerkloosheid.

70.    financiële ondersteuning (bijzondere bijstand) voor mensen met een laag inkomen.

71.    collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen.

Wat doen we daarvoor:

72.   stimuleren dat er voldoende woningen worden gebouwd voor alle inwoners.

73.   stimuleren dat er verschillende soorten woningen worden gebouwd, voor alle soorten inwoners (mensen met meer of minder geld, grote en kleine gezinnen, senioren, jongeren, alleenstaanden).

74.   zorgen dat duidelijk is waar woningen, bedrijven, winkels, uitgaansgelegenheden, groen en natuur kunnen komen (via bestemmingsplannen).

75.   controleren dat bij bouw van woningen en bedrijven wordt voldaan aan regelgeving (rond milieu, bouwveiligheid, brandveiligheid en dergelijke).

76.   plannen ontwikkelen en uitvoeren om de openbare ruimte te verbeteren (centrumproject, winkelcentrum De Clomp, stationsgebied Driebergen-Zeist, enzovoort).

77.   bescherming van monumenten (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten).

Wat doen we daarvoor:

78.   stimuleren van sporten en een breed aanbod van soorten sporten.

79.   beheer en exploitatie van het zwembad (vanaf 2018: 50% aandeelhouder).

80.   zorgen voor bouw, beheer en exploitatie van sportparken en sporthallen.

Wat doen we daarvoor:

81.   subsidies voor culturele instellingen en activiteiten (theater in Figi, Beauforthuis, Kunstenhuis in De Werkschuit en in De Klinker, De Peppel, enzovoort).

82.   op andere wijze stimuleren en ondersteunen van culturele activiteiten door verenigingen en organisaties.

83.   kunst in de openbare ruimte tonen en tentoonstellingen organiseren in Slot Zeist.

En eerlijk gezegd: deze lijst is nog lang niet compleet. Want wat de gemeente nog meer doet:

 • de algemene begraafplaats beheren
 • paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen uitgeven
 • uittreksels en Verklaringen rond het gedrag uitgeven
 • uitreiken Koninklijke onderscheidingen
 • mensen in de echt verbinden (trouwen) en geregistreerd partnerschap verzorgen
 • persoonsregistraties bijhouden (verhuizingen, geboorten, echtscheidingen, sterfgevallen)
 • naturalisatie regelen (Nederlander worden)
 • gevonden voorwerpen bewaren, meldingen van verloren voorwerpen aannemen
 • belastingen en leges innen (via BghU)
 • via wijkmanagers verbinding leggen met en tussen inwoners en organisaties in wijken
 • inwoners en ondernemers betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid (participatie)
 • communiceren over wat we doen
 • enzovoort, enzovoort…