Categorieën

 • Den Dolder
 • Woningbouw

Almata politieacademie

De voormalige jeugdgevangenis Almata aan de Hindelaan 7 in Den Dolder wordt een Politieacademie. De Politieacademie krijgt ook faciliteiten voor training en keuring. Er vinden in de toekomst onder andere de volgende activiteiten plaats:

 • onderwijs
 • sport
 • schiettraining op overdekte schietbanen
 • naspelen (simuleren) van praktijksituaties

Het noordelijk deel van het terrein is eigendom van de politie. Het gaat om het gebouw en het omringende terrein, zoals de sportvelden en de parkeerplaats.

Het zuidelijk deel van het terrein is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De politie huurt het zuidelijk deel en gaat dat misschien ook kopen.

Planning

In 2023 verwachten wij dat de politie een besluit neemt over het programma van eisen (functies en voorzieningen) voor de invulling van de trainings- en opleidingslocatie in Den Dolder. Daarna zullen zij het Omgevingsplan gaan voorbereiden en het bouwplan verder uitwerken. De politie zal mensen uit de omgeving en andere belanghebbenden dan opnieuw betrekken bij de verdere planuitwerking.

De politie heeft een ruimtelijke visie (pdf, 13 MB) gemaakt. Dat is een kaart met een toelichting. Hiervoor is de inbreng van de werkgroep gebruikt. De werkgroep bestond uit omwonenden en huurders of eigenaren van de omliggende bedrijven. Ook het gemeentelijk beleid, onderzoeksrapporten en dergelijke zijn gebruikt.

Deze visie heeft een bijlage: het Participatierapport (pdf, 2 MB) . Dit participatierapport bestaat uit een beschrijving van het proces, de werkgroepverslagen en een samenvatting van de inbreng van de werkgroep.

In de visie voor Almata staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de herontwikkeling:

 • bebouwing;
 • plekken waar beplanting moet komen, met aandacht voor de ecologie;
 • toegang van het terrein;
 • parkeren;
 • cultuurhistorie;
 • duurzaamheid en milieu.

In de visie leest u hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede, groene strook. De bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen.

Verkeer

Het is nog niet duidelijk hoe het verkeer afgewikkeld gaat worden. De gemeenteraad heeft wel aangegeven dat een rijroute via de Hertenlaan de minst wenselijke keuze is.

Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan het project Nieuwe Verbindingen in Den Dolder. In dat project wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming in Den Dolder, nu en in de toekomst. De verkeersontsluiting van de Politieacademie is onderdeel van dat project. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad in 2022 een besluit over het project Nieuwe Verbindingen in Den Dolder.

Inspraakreacties

Diverse omwonenden en bedrijven hebben gereageerd op de visie en het participatierapport. De samenvatting daarvan en onze reactie daarop staat in de gemeentelijke reactienota (pdf, 63 KB) .

Besluit en vervolg

De gemeenteraad stemde op 20 mei in met de integrale ruimtelijke visie en de reactienota. Over de verkeersontsluiting volgt nog een raadsbesluit in 2022.

Op basis van de visie, de reactienota en het participatierapport wordt het bestemmingsplan aangepast. Dat vormt uiteindelijk het juridisch toetsingskader voor de uitwerking van bouwplannen in de toekomst.

De politie zal mensen uit de omgeving omgeving en andere belanghebbenden opnieuw betrekken bij de verdere uitwerking van haar plannen.

Heeft u vragen over een nieuwe invulling van Almata? Neemt u dan contact met ons op.