impressie nieuwe gebouwen

Herontwikkeling kantoorpand De Dreef 2

Op de hoek van de Dreef en de Utrechtseweg staat een verouderd kantoorpand, dat gedeeltelijk leeg staat. De eigenaar Consilium Ontwikkeling B.V. is met de gemeente in overleg over herontwikkeling van het terrein. Het voorstel is om hier een mix van de functies wonen, werken en ontmoeten te realiseren.

Uitwerking herontwikkeling

De projectontwikkelaar wil op het terrein 4 kleinschalige gebouwen maken, die toekomstbestendig zijn en een duurzaam en architectonisch hoogwaardig ontwerp hebben. Hierin komen ongeveer 100 woningen voor starters en doorstromers. Ook is er ruimte voor kantoorruimte aan de Utrechtseweg.

De bebouwing blijft binnen de bestaande rooilijnen van het huidige kantoorgebouw. Hierdoor blijft het groene karakter van de buitenruimte behouden. Het parkeren gebeurt ondergronds.

Ontwerp bekijken

Op de website van de projectontwikkelaar www.drivezeist.nl kunt u de ontwerpschetsen bekijken. U vindt daar meer informatie over de plannen en u kunt er een eerste reactie op de plannen geven.

Planning en proces

Vanwege de Corona maatregelen is een informatiebijeenkomst op dit moment niet mogelijk.

De ontwikkelaar bereidt nu een digitaal participatietraject voor. Direct omwonenden en belanghebbenden ontvangen hierover een brief en wij zullen de informatie (zodra deze beschikbaar is) op de website zetten.

Principeverzoek

Na het participatietraject wordt het plan uitgewerkt tot een principeverzoek. Hiermee vraagt de eigenaar aan de gemeente om aan te geven of zij in principe bereid is mee te werken aan de ontwikkeling. Dat wordt voorgelegd aan het college van B&W.

Bestemmingsplan

Na een positief besluit van het college werkt de ontwikkelaar het plan samen met de gemeente verder uit tot een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. Ten behoeve van de ontwikkeling wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen de eigenaar en de gemeente.

Voor het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan geldt een gebruikelijke inspraakprocedure. Daarover houden wij u op de hoogte via de gemeentelijke bekendmakingen in de Nieuwsbode en op deze website. Direct omwonenden en belanghebbenden informeren wij met een bewonersbrief.

Naar projectenoverzicht