impressie nieuwe gebouwen

Categorie├źn

  • Zeist

Herontwikkeling kantoorpand De Dreef 2

Op de hoek van de Dreef en de Utrechtseweg staat een verouderd kantoorpand, dat gedeeltelijk leeg staat. De eigenaar is met de gemeente Zeist in overleg over herontwikkeling van het terrein. Het voorstel is om hier een mix van de functies 'wonen', 'werken' en 'ontmoeten' te realiseren.

Plan voor herontwikkeling

De projectonwikkelaar wil de locatie herontwikkelen naar nieuwe bouwvolumes met een gemengd programma van wonen, werken en ontmoeten. Hun conceptplan bestaat uit:

  • mix van wonen en werken, en
  • een ondergrondse parkeervoorziening.

De doelgroep voor de woningen is met name het middeldure segment. Ruimtelijk uitgangspunt is ontwikkelen in de bestaande 'boskamer' en behoud van het groene karakter.

Verder is aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd om in samenwerking het plan uit te werken en de voorbereidingen te treffen voor een planologische procedure.

Conceptplan

Op de website van de projectontwikkelaar leest u meer informatie over de plannen en kunt u de schetsen van het ontwerp bekijken. Ook kunt u zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief van de projectontwikkelaar.

Instemming principeverzoek

De projectontwikkelaar heeft bij ons een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling. De gemeente Zeist heeft ingestemd met dat principeverzoek. Wij hebben aan ons principebesluit uitgangspunten en randvoorwaarden verbonden.

Het ingediende principeverzoek draagt bij aan de herwaardering en herontwikkeling van Utrechtseweg Noord en aan uitvoering van andere ambities van onze gemeente, zoals het realiseren van woningen voor het middeldure segment. Door de herontwikkeling ontstaan er kansen voor verdere verbetering van het groene raamwerk in het gebied.

Dit principebesluit betekent dat wij samen met initiatiefnemer het plan verder uit willen werken tot een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. Over deze plannen neemt de gemeenteraad een besluit.

Dit principeverzoek betekent niet dat wij hebben ingestemd met de gehele ruimtelijke constellatie, het exacte programma en de hoeveelheid bebouwing. Deze zijn afhankelijk van de uitwerking van het plan.

Uitgangspunten en randvoorwaarden uitwerking plan

Wij hebben aan ons principebesluit uitgangspunten en randvoorwaarden verbonden voor de planuitwerking, die belangrijk zijn voor de uiteindelijke verschijningsvorm, het uiteindelijke programma en de uiteindelijke afweging om in te stemmen met het op te stellen bestemmingsplan. Ze vormen de basis voor de uitwerking van het plan en gaan vooral over:

  •  behoud van bomen en groen,
  • de samenhang met de omgeving (bouwhoogte, routes, zichtlijnen, groene raamwerk), en
  • functiemenging.

Vervolg proces

De projectontwikkelaar gaat het conceptplan, samen met ons, verder uitwerken tot een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. De uitwerking van het plan zal worden besproken met omwonenden en belanghebbenden.

Voor het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan geldt daarnaast een gebruikelijke inspraakprocedure. Direct omwonenden en belanghebbenden informeren wij hierover met een bewonersbrief.