Dorpsontwikkeling Austerlitz

Categorieën

  • Austerlitz

Austerlitz wil een compleet dorp zijn met een beperkte groei tot maximaal 2.000 inwoners. De bouw van woningen is nodig om de huidige voorzieningen op termijn in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Daarnaast zorgt nieuwbouw ervoor dat huidige inwoners kunnen doorstromen naar een andere woning binnen het dorp. Om deze doelen te realiseren is een dorpsplan (pdf, 132 KB)  opgesteld.

In 2014 hebben alle betrokken partijen een akkoord bereikt over realisatie van het Dorpsplan. Een belangrijke stap in het proces was de aanpassing van het bestemmingsplan. In 2015 is het voorontwerp bestemmingsplan “Dorpsplan Austerlitz” door het college vastgesteld.

Het plan bevatte een uitgewerkt ontwerp voor de 115 koopwoningen in Austerlitz-noord. Voor het onderdeel in Austerlitz-centrum, ‘Het Hart van Austerlitz’, was alleen een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De planvorming hiervoor zou dus pas later concreet worden. Op verzoek van veel inwoners is de planvorming voor het centrum versneld, waardoor het nodig werd om 2 verschillende bestemmingsplannen te maken.

Voor het centrum van Austerlitz ontwikkelden we een plan waarin onderwijs, wonen, zorg en ontmoeting elkaar vinden en versterken. Daarvoor is ook een aansluiting met het dorpshuis gemaakt. De uitvoering van het plan 'Hart van Austerlitz' is in volle gang.

Op 16 januari 2018 werd het bestemmingsplan 'Hart van Austerlitz'vastgesteld.  Inmiddels is dat bestemmingsplan geheel onherroepelijk in werking getreden.

Voor de nieuwe woonwijk in het noorden van Austerlitz is het bestemmingsplan Austerlitz Noord opgesteld. Hier worden meer dan 100 nieuwe woningen gebouwd. Op 28 maart 2017 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld en ook dit plan is geheel onherroepelijk in werking. Hier vindt u meer informatie over het bestemmingsplan 'Austerlitz Noord'.

Bij de vaststelling van het plan “Austerlitz Noord” is extra aandacht besteed aan de nieuwe bosstrook tussen de nieuwe woonwijk en de bestaande camping. Daarover zijn goede afspraken gemaakt tussen de gemeente, de twee ontwikkelaars van het gebied en de camping. Onderdeel van die afspraken is het opstarten van een herziening van het bestemmingsplan om 9 extra woningen binnen de al vastgestelde bouwvlakken mogelijk te maken.

Hier vindt u meer informatie over het bestemmingsplan 'Austerlitz Noord 1e herziening'.

In 2011 heeft de gemeente samen met de inwoners van Austerlitz een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek waren:

  • Vergroot het aantal inwoners naar 2.000 in het jaar 2023, om voldoende draagvlak voor bestaande voorzieningen te behouden.
  • Ontwikkel voorzieningen voor zorgbehoevende inwoners, met name in het centrumgebied.

Inmiddels is het bouwplan ‘Ville Verte’ gerealiseerd.

Stuurgroep

In de stuurgroep zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd:

  • Austerlitz Zorgt
  • Austerlitz’ Belang
  • het dorpshuis
  • Woongoed Zeist
  • Wereldkidz
  • Warande
  • de gemeente