Categorieën

  • Zeist
  • Overig

Nieuwe toekomst voor Utrechtseweg Noord

De Utrechtseweg is een belangrijke en beeldbepalende toegangsweg van Zeist. De weg rijgt als een kralensnoer verschillende gebieden en functies aaneen. Het noordelijk deel van de Utrechtseweg gaat de komende jaren veranderen. Een aantal grote locaties aan de weg wordt herontwikkeld. Dit biedt de gemeente en inwoners een goede kans om te onderzoeken hoe we het gebied mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Met als doel: een omgeving waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren. En met een uitstraling die past bij de prachtige, monumentale buitenplaatsen van de Stichtse Lustwarande. 

Samen met geïnteresseerden en belanghebbenden is de gebiedsvisie voor de Utrechtseweg Noord gemaakt. In de gebiedsvisie worden drie ambities voor het gebied beschreven.

1. Het versterken van de identiteit en uitstraling van de Stichtse Lustwarande

Het ruimtelijk beeld van de Stichtse Lustwarande is zo waardevol dat de identiteit en uitstraling van het gebied nog sterker wordt gemaakt. De Utrechtseweg is en blijft een kralensnoer van verschillende deelgebieden met een diversiteit aan functies en uitstraling.

2. Een robuust Groen Raamwerk

Het groene raamwerk van de Stichtse Lustwarande wordt ontwikkeld tot een robuust netwerk van groenverbindingen. Waarbij de groene omgeving uitnodigt tot ontmoeten. Het gebied moet een kralensnoer blijven van locaties met verschillende functies. Dat kunnen de voormalige monumentale buitenplaatsen zelf zijn, maar ook nieuwe gebouwen.

3. Een duurzame en gezonde leefomgeving: de Gezonde stad

In het gebied wordt uitgegaan van ontwikkelingen in een duurzame en gezonde leefomgeving: klimaatneutraal, levensloopbestendig en flexibel: of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Daarmee krijgt het gebied een toegevoegde kwaliteit: de wijk van de toekomst.

Documenten

Een eerste stap in de uitwerking van de gebiedsvisie is de inrichting van een Groen Raamwerk (openbare ruimte). Dit borgt de kwaliteit van het gebied in de toekomst en verbindt de verschillende (herontwikkelings)locaties tot een geheel.

Terugblik proces

In 2019 hebben wij een voorlopig ontwerp 'Groene Raamwerk en Pestersbosje (PDF; 5,7MB) gemaakt. Daarover konden omwonenden en belanghebbenden toen meebeslissen. De gemeenteraad heeft dit voorlopige ontwerp in 2020 vastgesteld.

Het definitieve ontwerp is een technische uitwerking hiervan. Dit definitieve ontwerp voor de openbare ruimte hebben we gemaakt samen met Buro Lubbers, gespecialiseerd in landschapsarchitectuur.

Buro Lubbers heeft de aanpassingen ten opzichte van het voorlopige ontwerp toegelicht. U kon schriftelijk op het ontwerp reageren en de informatieavond bezoeken. Op basis van de reacties is bekeken welke aanpassingen er nog nodig waren aan het ontwerp. Alle reacties werden gebundeld en beantwoord in een  reactienota (PDF, 441 KB).

Eind 2021 werd het definitief ontwerp 'Groene Raamwerk en Pestersbos' vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

Het Pesterbosje is een rijksmonument en daar is tuinhistorisch onderzoek (pdf, 5 MB)  naar gedaan. Voor de uitvoering van de werkzaamheden een rijksmonumenten vergunning nodig. Deze vergunning wordt nog aangevraagd. Er is al wel subsidie aangevraagd om het park op te knappen.

Proces

Een werkgroep heeft het concept voorlopig ontwerp van het Pesterbosje gemaakt. In 2020 is het voorlopig ontwerp vastgesteld door de gemeenteraad. De werkgroep bestaat uit:

  • omwonenden
  • de groene groepen
  • Buro Lubbers
  • een gemeenteambtenaar

Het definitief ontwerp werd samen met Buro Lubbers opgesteld en gepresenteerd. U kon schriftelijk op het ontwerp reageren en de informatieavond bezoeken. Alle reacties werden gebundeld en beantwoord in een reactienota (PDF, 441 KB).

Eind 2021 werd het definitief ontwerp 'Groene Raamwerk en Pestersbos' vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. 

Onderhoud

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd in het kader van het project Pestersbos. Een uitkomst hiervan was: doordat er in de afgelopen jaren geen onderhoud is uitgevoerd, is er schade ontstaan aan monumentale beplanting en/of bomen. Daarom gaan wij alsnog deze onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om verdere schade te voorkomen. Deze werkzaamheden staan los van het project Pestersbos.

We voeren de werkzaamheden uit in de periode van 30 januari tot 15 maart. Op 15 maart start het broedseizoen, dus we zorgen dat we dan klaar zijn met de werkzaamheden.

Aan de Laan van Eikenstein 9 wordt een nieuwe woonwijk met ongeveer 100 woningen gebouwd. De projectontwikkelaar noemt het project 'De Zeister Enk'. In september 2020 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hiervoor vast. Het beeldkwaliteitsplan is bijlage 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Aan de Utrechtseweg 37 in Zeist staat de voormalige justitiële inrichting Eikenstein. De eigenaren Fakton Capital en Plegt-Vos willen Eikenstein herontwikkelen. Het gebouw, de locatie en het terrein van Eikenstein krijgen een bijzondere invulling. Een plek waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten. Om te wonen, te werken en te ontspannen. Hoofdaccent vormt het ‘wonen’. Sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen kunnen hier een plek krijgen.

Lees meer over de Eikenstein jeugdgevangenis