Oude Arnhemseweg

Categorieën

 • Zeist
 • Verkeer

Het wegdek en de riolering van de Oude Arnhemseweg en een aantal omliggende straten zijn verouderd. We willen de veiligheid op de weg verbeteren en meer ruimte maken voor groen. Daarom zijn we al enige tijd bezig met aanpassingen aan de Oude Arnhemseweg en omgeving.

Dit project noemen we Reconstructie Oude Arnhemseweg Midden. Naast de Oude Arnhemseweg (van de Schermerslaan tot aan de Schaerweijdelaan) horen bij dit project:

 • de Sanatoriumlaan
 • een deel van de Da Costalaan
 • een deel van Genestetlaan
 • de Roemer Visscherlaan
 • de PC Hooftlaan
 • het Jan Luijkenlaantje

De werkzaamheden binnen dit project zijn inmiddels afgerond. De aannemer is nog aanwezig voor kleine (rest)werkzaamheden.

Het fiets- en voetpad bij de kruising aan de Schermerslaan wordt nog aangepast. Hiervoor moet eerst het bestraten van de Oude Arnhemseweg (midden) worden afgerond. We proberen dit uiterlijk 21 juli af te ronden.

We zijn ook bezig met het voorbereiden van plannen voor het aanpassen van het wegdek tussen de Schaerweijdelaan en de Montaubanstraat. Dit project noemen we Reconstructie Oude Arnhemseweg Zuid.  

Oude Arnhemseweg Midden

De riolering in het gebied Oude Arnhemseweg midden is aangelegd in de jaren 30 van de vorige eeuw en was daarom aan vervanging toe. Het wegdek was verouderd en we willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren. Daarnaast willen we meer ruimte maken voor groen en zorgen voor een betere opname van regenwater in de bodem. Daarom hebben we verschillende werkzaamheden gecombineerd in 1 project: reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving.

Het projectgebied Oude Arnhemseweg Midden en omgeving bestaat uit het middelste deel van de Oude Arnhemseweg (van de Schermerslaan tot aan de Schaerweijdelaan), de Roemer Visscherlaan, de P.C. Hooftlaan, de Sanatoriumlaan, de Da Costalaan en het zuidelijke stuk van de De Genestetlaan.

Dit zijn de werkzaamheden:

 • Riolering vervangen
 • Regenwater afkoppelen van riool waardoor regenwater in de bodem komt
 • Verharding herinrichten en vervangen van rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen
 • Kruispunten veiliger maken:
  • Oude Arnhemseweg – Burg. Patijnlaan – Jacob Catslaan
  • Oude Arnhemseweg – Sanatoriumlaan – Schermerslaan
 • Groen terugbrengen en uitbreiden
 • Faciliteren particuliere verduurzaming en energietransitie

Afkoppelen riool

We hebben steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenbuien. Dit zorgt voor een overbelasting van het riool. Door de aanpassing van het riool, komt het regenwater in de toekomst in de bodem terecht, in plaats van in het riool.

De grootschalige werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De aannemer zal de komende maanden nog aanwezig zijn voor kleine (rest)werkzaamheden.

Het fiets- en voetpad bij de kruising aan de Schermerslaan wordt nog aangepast. Hiervoor moet eerst het bestraten van de Oude Arnhemseweg (midden) worden afgerond. We proberen dit uiterlijk 21 juli af te ronden. De aanpassing van het laatste stukje fietspad realiseren we na de zomervakantie.

Wij leveren graag een bijdrage aan de verduurzaming van de buitenruimte. Daarom zijn vergroenen (meer groen in de wijk), afkoppelen (regenwater wordt opgenomen in de bodem in plaats van in het riool) en ontstenen (stenen eruit, groen erin) een belangrijk onderdeel van dit project.

Bewoners van het projectgebied konden zich tijdens meerdere duurzaamheidsmarkten aanmelden voor  verschillende duurzaamheidsmaatregelen. Inmiddels is aanmelden niet meer mogelijk. 

Oude Arnhemseweg Zuid

Het project 'Oude Arnhemseweg Zuid' omvat het wegdeel van de Oude Arnhemseweg tussen de Montaubanstraat en de Schaerweijdelaan.

We gaan eerst het wegdeel aanpassen vanaf de Sanatoriumlaan tot aan de Schaerweijdelaan. Daarna volgt nog het gedeelte van de Schaerweijdelaan tot aan de Montaubanstraat. Het stuk vanaf De Dreef tot aan de Sanatoriumlaan is al klaar.

Op 23 november 2022 hebben we een informatiebijeenkomst gehouden voor direct omwonenden en ondernemers.

Op 25 januari vond de informatiebijeenkomst plaats voor de bewoners van de omliggen de straten.

Planning

Inmiddels is het aanbestedingstraject is afgerond en is er een aannemer gekozen. Medio september gaan we met de aannemer in overleg over de planning. 

Zodra er meer bekend is over de planning van de werkzaamheden, informeren wij u hierover.

Bekijk schetsontwerp (pdf, 15 MB)

Op de aangepaste presentatietekening is de Oude Arnhemseweg te zien, vanaf de kruising Schaerweijdelaan tot aan de kruising Montaubanstraat. Deze tekening laat zien hoe de straat er in de toekomst uit gaat zien, nadat de geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het wegdek wordt vernieuwd en de straat wordt grotendeels ingericht als een fietsstraat, waarop ook auto’s zijn toegestaan. Het deel vanaf de Montaubanstraat tot en met de kruising met Lommerlust wordt tweerichtingsverkeer. Daardoor is de rijbaan hier breder dan in de rest van de straat, het zebrapad komt ook terug in de nieuwe situatie.

Meer ruimte voor groen

Door de aanpassing is er meer ruimte voor groen. Het aantal bomen en overig groen zal toenemen, dit vergroot de biodiversiteit en zorgt voor een fijne leefomgeving. In verband met bestaande kabels en leidingen in de ondergrond is het niet mogelijk om in alle nieuwe groenvakken ook bomen te planten. Nu staan er 85 bomen, in de nieuwe situatie zijn dit er meer. Er is op dit moment 130 mgroen. In de nieuwe situatie wordt dit meer. De bestaande hoeveelheid parkeergelegenheid komt terug in de nieuwe situatie, in totaal 386 strekkende meter.

Regenwater niet meer in riool

Het regenwater op straat wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel en wordt met een infiltratiesysteem direct in de bodem opgenomen.  

Afbeeldingen nieuwe situatie

Er zijn uitwerkingen gemaakt van 3 delen van de straat: locatie A, B en C. Die zijn te zien in aparte afbeeldingen naast de tekening.

In deze afbeeldingen is de fietsstraat te zien. Deze fietsstraat begint na de kruising met Lommerlust, waar de straat verdergaat in 1 richting. De rijbaan is hier 4 meter breed en de parkeervakken zijn duidelijk zichtbaar door de markering en de bestrating in een andere kleur. Het parkeren wisselt elkaar af aan weerszijden van de weg en er komen meer groenvakken.

Er is geen apart fietspad meer in de nieuwe situatie. Op enkele plekken in de straat komen drempels.

Volgens de huidige ideeën worden onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

 • verharding herinrichten
 • vervangen rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen.
 • afkoppelen regenwater van riool (waar dat mogelijk is), zodat regenwater in bodem terecht komt
 • groen terugbrengen en uitbreiden

De fietser is de belangrijkste weggebruiker van de Oude Arnhemseweg.

Gebruik

Sluipverkeer willen we zoveel mogelijk weren van deze belangrijke fietsroute. Auto's kunnen de fietsstraat wel gebruiken, maar alleen als gastgebruiker.

Inrichting

De fietsstraat krijgt rood asfalt. Fietsen op asfalt is comfortabel. De rode kleur ervan is hét kenmerk voor een (doorgaand) fietspad.

Er komen drempels of plateaus over de hele breedte van de weg om de verkeerssnelheid te verminderen. Het weggedeelte proberen we ook visueel te versmallen door de parkeerplaatsen verhoogd aan te leggen (op gelijk niveau als de stoep).

Voor fietsers is de fietsstraat tweerichtingsverkeer. Voor auto's blijft de fietsstraat eenrichtingsverkeer (richting Schaerweijdelaan), net zoals in de huidige situatie.