Informatiebijeenkomst 2 februari: verslag

Op 2 februari was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden over het onderzoeken van kansen voor een nieuwe kern in het stationsgebied Driebergen-Zeist. Van deze avond hebben we een verslag gemaakt.

Aanwezigen

  • projectmanagers gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Zeist
  • onafhankelijk voorzitter
  • ongeveer 120 omwonenden, raadsleden en overige belangstellenden

Vragen en antwoorden

Tijdens de avond zijn 11 vragen gesteld.

1. Hoe en wanneer worden natuur-, en cultuur- en andere organisaties geraadpleegd?

In de participatie voor de gebiedsvisie wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen, zo ook natuur- en cultuurorganisaties. Hoe de participatie er precies uit gaat zien weten we nog niet. We zullen er uitgebreid over communiceren en zorgen dat iedereen op de hoogte is.

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo weet u zeker dat u direct op de hoogte bent van komende activiteiten of bijeenkomsten.

2. Er is gesproken met verschillende bedrijven en een inventarisatie gedaan, wat is daar de uitkomst van?

Beide gemeenten hebben gezamenlijk oriënterende gesprekken gevoerd met een groot aantal eigenaren en stakeholders in het gebied. In deze gesprekken is enerzijds uitleg gegeven over gezamenlijke ambities en het aankomende planproces. Anderzijds is opgehaald hoe partijen aankijken tegen een mogelijke gebiedsontwikkeling en welke wensen zij daarbij hebben.

De rode draad die uit deze gesprekken naar voren komt is dat veel eigenaren en stakeholders binnen afzienbare tijd eigen belangrijke keuzes willen maken over vernieuwing, verhuizing, uitbreiding, verkoop, of anderszins. Veel van hen staan positief tegenover ontwikkeling omdat zij hierin kansen zien. Zij vragen om concrete ambities om hun eigen plannen op af te kunnen stemmen.

3. In de krant is te lezen dat er 4.000 woningen in Zeist komen en dat bedrijven vertrekken. In een brief vanuit de gemeente staat dat er 550 woningen komen. In het regiostuk staan variërend van 500 tot 1500. Dit is een ander beeld dan wat er nu geschetst wordt.

Voor Driebergen-Zeist zijn er nog geen definitieve aantallen woningen vastgelegd. Wel worden er in verschillende documenten getallen genoemd als eerste inschatting.

In het regionale plan (het Integraal Ruimtelijk Perspectief) is aangegeven is tussen 500 en 2.500 woningen (voor Zeist en Utrechtse heuvelrug samen).

Het aantal van 4.000 woningen is opgenomen in het coalitieakkoord van Zeist (pdf, 1 MB) . Dat gaat om het totaal aantal woningen dat Zeist in haar hele gemeente tot 2030 wil realiseren.

We willen benadrukken dat er nog geen woningaantal vaststaat en als uitgangspunt dient voor de gebiedsvisie. Wel hebben beide gemeenten de ambitie om hier een meer stedelijke ontwikkeling te realiseren.

4. Wie gaan er meekijken vanuit milieu? 

Voor de gebiedsvisie zullen er diverse onderzoeken uitgevoerd worden, ook op het gebied van milieu, natuur en duurzaamheid. In ieder geval zal de Omgevingsdienst Regio Utrecht als adviseur van beide gemeenten optreden.

Op specifieke onderwerpen, zoals flora en fauna, zal een scan of onderzoek uitgevoerd worden door nog te selecteren bureaus. Daarnaast is er veel expertise in de samenleving. Wij hopen dat die in de participatie wordt ingebracht.

5. Er wordt ook gewerkt aan een Omgevingsvisie voor de gemeente Zeist. In hoeverre loopt dat parallel met dit plan? En wat is leidend?

In de Omgevingsvisie van Zeist wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt. Driebergen-Zeist is beschreven in de Propositie van Zeist als een nader te onderzoeken ontwikkelrichting. In de propositie worden nog meer onderzoeksrichtingen beschreven. Deze worden allemaal beschreven, dan wel mogelijk gemaakt, in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is daarmee het leidende document. De uitwerking voor Driebergen-Zeist vindt plaats via de gebiedsvisie tot uiteindelijk een omgevingsplan.

6. Er wordt gesproken over een nieuwe kern, wat wordt hiermee bedoeld? 

Hiermee wordt bedoeld dat de ontwikkeling meer moet zijn dan alleen wonen of werken. Gezien de ligging van het gebied, op enige afstand van de bestaande kernen Zeist en Driebergen, is het belangrijk om ook te kijken naar ondersteunende functies. Daarbij kunt u denken aan voorzieningen op het gebied van winkels, recreatie, sport, etc. Daarbij is het niet de bedoeling dat dit leidt tot onevenredige concurrentie met bestaande functies. 

7. Er wordt aangegeven dat er nog geen plannen zijn. Waarom wordt er dan al wel gesproken over hoogbouw in veel kranten?

Er zijn nog geen plannen. Wel hebben beide gemeenten besluiten genomen die van invloed zijn op het gebied. Zeist heeft besluiten genomen over de Propositie van Zeist en concept omgevingsvisie. Utrechtse Heuvelrug heeft besluiten genomen over de Toekomstvisie Utrechtse Heuvelrug en de concept Omgevingsvisie. Daarin worden ambities benoemd, en één van die ambities is dat de locatie rond het station zich leent voor bebouwing met een stedelijke uitstraling, dus met hoogbouw.

8. In 2014 is er al een gebiedsvisie gemaakt binnen de rode contouren, waarom wordt deze gebiedsvisie niet gehanteerd? 

De gebiedsvisie uit 2014 is op onderdelen nog steeds relevant en actueel. Zeker daar waar het de beschrijving van kwaliteiten en waarden betreft. We zullen de gebiedsvisie dan ook zeker gebruiken. We moeten ons echter wel realiseren dat sinds 2014 de wereld niet heeft stilgestaan. Nieuwe grote opgaven dienen zich aan, zoals een groot woningtekort en behoefte aan nieuwe vormen van werkgelegenheid, de druk op de mobiliteit en het landschap, en een energietransitie. Deze opgaven maken het nodig om opnieuw en deels ook met andere ogen, naar het gebied te kijken.

9. Als er wordt gezegd dat er rekening gehouden moet worden met toekomstplannen, en dat is onder andere de woningnood, kan het dan zo zijn dat er straks een stuk meer woningen gebouwd gaan worden? 

Ja, dan kan. We weten nu hoeveel woningen er nodig zijn in de komende jaren, en daar baseren we onze plannen op. Maar deze cijfers kunnen veranderen, net als in de afgelopen 10 jaar is gebeurd. 

10. Met meer woningen in het gebied krijg je ook meer mobiliteit, dus ook meer file en meer belasting voor het milieu, hoe wordt hier naar gekeken? 

Precies om dat uit te zoeken, is de fase van de gebiedsvisie bedoeld. We kijken naar alle aspecten en  consequenties van een nieuwe ontwikkeling. En gezamenlijk proberen we daar ook oplossingen voor te verzinnen, bijvoorbeeld door mensen te stimuleren gebruik te maken va het openbaar vervoer en de fiets, en niet van de auto.

11. Klein gebied qua oppervlakte, in mijn wijk leeft weleens de angst dat er bewoners uitgekocht kunnen worden. Kan dit uitgesloten worden of is dit een mogelijkheid? 

Nee, helaas kunnen we dat nu nog niet uitsluiten. We begrijpen dat dit onzekerheid met zich meebrengt zeker voor de mensen die in de buurt van het station wonen. We zullen proberen die onzekere periode zo kort mogelijk te laten zijn, maar op dit moment kunnen we niet aangeven wanneer we hier meer duidelijkheid kunnen geven. We zullen in ieder geval goed met elkaar in gesprek moeten blijven.