Categorieën

 • Zeist

Veldheim Stenia Peronnik Van Renesselaan

Utrechtseweg 69, 86 en 119 zijn percelen van de toenmalige Stichting Zonnehuisscholen. Er zijn plannen voor de herontwikkeling van de percelen.

Herontwikkelingsmogelijkheden

Stand van zaken

De verschillende eigenaren van de percelen willen de terreinen opnieuw gaan ontwikkelen. Wilt u op de hoogte blijven van de plannen? Meldt u dan aan via de website overuwbuurt.overheid.nl.

Stenia (Utrechtseweg 86)

De zorgorganisatie Orpea is bezig met het maken van een herontwikkelingsplan voor dit terrein. Orpea wil ongeveer 100 cliënten huisvesten op Stenia en de locatie ontwikkelen binnen het bestemmingsplan.

Orpea heeft een concept vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Zeist. Wij hebben aangegeven medewerking te kunnen verlenen aan het bouwplan, op voorwaarde dat het uitgewerkt wordt volgens de onze opmerkingen.

Orpea heeft overleg gehad met vertegenwoordigers van omwonenden. Op dinsdag 18 mei organiseert ze een informatiebijeenkomst voor de buurt. Waarschijnlijk dient ze de definitieve vergunningaanvraag nog voor de zomer in.

Orpea wordt eigenaar van Stenia, zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Peronnik (Utrechtseweg 119)

Peronnik is eind 2020 door Mooi Zeist verkocht aan drie beleggers met een Zeister achtergrond. De nieuwe eigenaren zijn bezig met het maken van een plan en zullen daarna een vergunningaanvraag bij de gemeente indienen.

Veldheim (Utrechtseweg 69)

De eigenaar, Mooi Zeist, heeft door een onderzoeksbureau een marktanalyse laten uitvoeren. In dit advies staat wat een passende functie kan zijn voor Veldheim. Het advies is op 12 januari gepresenteerd aan omwonenden in een digitale bijeenkomst. Conclusie van het rapport is dat een combinatie van de functies 'wonen', 'maatschappelijk' en 'zorg' geschikt is voor de locatie. Het advies en verslag van de bijeenkomst kunt u bekijken op de website van Mooi Zeist.

Op basis van het marktonderzoek en de reacties hierop stelt de eigenaar een bouwmassastudie, programma en ruimtelijke visie op. Deze zullen worden besproken met omwonenden. De eigenaar en de gemeente Zeist hebben een intentieovereenkomst gesloten met als doel te komen tot een herontwikkelingsplan, waarbij een principeverzoek en een besluit hierover door de gemeenteraad de eerste stap is.

Herontwikkeling Van Renesselaan 30 A2

Eind 2020 is ook dit perceel verkocht aan drie beleggers met een Zeister achtergrond. De nieuwe eigenaren hebben voor dit pand een concept verzoek gedaan om af te wijken van het bestemmingsplan en in het pand (studenten)bewoning toe te staan. Het pand heeft nu de bestemming ‘Maatschappelijk’. De gemeente Zeist zal het verzoek en de onderbouwing daarvoor toetsen.

Voorwaarden herontwikkeling

De gemeente stelt voorwaarden (pdf, 1 MB) aan herontwikkeling:

 • herontwikkeling van de percelen moet in samenspraak gebeuren met de omgeving;
 • de nieuwe eigenaar moet aantonen dat er geen vraag is naar percelen met een maatschappelijke bestemming;
 • eventuele nieuwbouw moet het monumentale karakter van de percelen versterken;
 • voorafgaand aan eventuele nieuwbouw moet de nieuwe eigenaar een cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren;
 • bij de realisatie van woningen is differentiatie uit de Woonvisie in principe leidend.

De drie percelen aan de Utrechtseweg hebben in het huidige bestemmingsplan een maatschappelijke bestemming. Het hoofdhuis Utrechtseweg 69 is een Rijksmonument en de hoofdhuizen van Utrechtseweg 86 en 119 zijn gemeentelijke monumenten.

Herontwikkeling (bijvoorbeeld nieuwbouw) die afwijkt van de bestemming is niet mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Bij een concrete wens van de nieuwe eigenaar zal de gemeenteraad de uitgangspunten voor herontwikkeling vaststellen.

De eigenaar van de terreinen heeft vergunningen aan de gemeente Zeist gevraagd voor het tijdelijk laten bewonen van de panden Stenia en Veldheim door arbeidsmigranten, spoedzoekers en studenten. Zo'n vergunning is nodig, omdat de bestemming nu niet toestaat dat er mensen wonen.

Voor Veldheim en Stenia geldt dat daar een tijd is gewoond, terwijl dit niet is toegestaan. De eigenaar heeft nieuwe vergunningaanvragen ingediend voor het antikraak bewonen van deze twee percelen. Belangrijk verschil met de eerdere vergunningaanvragen:

 • het gaat nu om antikraak bewoning;
 • met een minimale bezetting;
 • voor een kortere periode.

Oók is er in een beheerparagraaf in de vergunningaanvraag opgenomen hoe overlast wordt voorkomen en hoe wordt omgegaan met overlast als deze zich toch voordoet.

Besluiten

 1. Utrechtseweg 86 (Stenia)
  Voor Stenia is op 11 mei een vergunning verleend voor tijdelijke antikraakbewoning door 28 personen (was 60) voor de duur van 12 maanden.
 2. Utrechtseweg 69 (Veldheim)
  Voor Veldheim is op 11 mei een vergunning verleend voor tijdelijke antikraakbewoning door 85 personen (was 139) voor de duur van 18 maanden.
 3. Van Renesselaan 30A 2
  Voor Van Renesselaan 30A 2 is op 30 april een vergunning verleend aan de nieuwe eigenaren, voor tijdelijke antikraakbewoning door 5 personen (was 40) voor de duur van 12 maanden.

Voor meer informatie over de plannen voor een eventuele, toekomstige herontwikkeling kunt u contact opnemen met de eigenaar, Mooi Zeist B.V., via telefoonnummer 026 363 92 55 of per e-mail via mf.kinran@rvgrealestate.nl (contactpersoon is M. Faruk Kinran).

Heeft u vragen aan de gemeente Zeist over de procedure van een eventuele, toekomstige herontwikkeling? Neemt u dan contact met ons op via het vijfcijferig telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.