gebiedsvisie voor het gebied tussen de A12 en de spoorlijn in Zeist-zuid

Verkenning A12-spoorzone

Zijn er wel of niet mogelijkheden voor duurzame opwek van elektriciteit via zonnevelden en windmolens in het gebied tussen de A12 en de spoorlijn in Zeist-zuid? Dat is een belangrijke vraag in de gebiedsverkenning in de A12/spoorzone. De gemeenteraad heeft in oktober 2020 besloten tot deze verkenning.

Resultaat van de verkenning

Naar aanleiding van de verkenning heeft de gemeenteraad op 22 februari 2022 besloten geen verder vervolg te geven aan de verkenning naar de (on)mogelijkheden van windmolens in de A12/spoorzone. Redenen hiervoor zijn: teveel onzekerheden over geluidsnormering en over haalbaarheid. De gemeenteraad heeft besloten om niet eerder dan in 2025 (RES 3.0) de kansen voor windmolens in de A12/spoorzone te heroverwegen.

Lees hier het raadsvoorstel met het resultaat van de verkenning (pdf, 119 KB), waarover de raad besloot.

Wat betreft zonnevelden wordt nu voor dit gebied de beleidsvisie Zonnevelden van kracht. De gemeenteraad heeft deze beleidsvisie in 2020 vastgesteld, en heeft daarin de A12/spoorzone aangewezen als ‘kansrijk’ voor zonnevelden. Ook bevat de beleidsvisie randvoorwaarden die de gemeente stelt aan plannen voor zonnevelden. Dergelijke plannen vragen een bestemmingsplanwijziging. En dus moet de gemeenteraad hierover besluiten. Naast alle afwegingen die de gemeenteraad maakt bij een verzoek voor een wijziging van een bestemmingsplan, geeft de beleidsvisie extra voorwaarden en verplichtingen mee aan projecten met zonnevelden.

De gemeente heeft tijdens de verkenning informatie verzameld over wat windmolens zouden betekenen voor omwonenden, natuur, beleving van het landschap, landbouw, geluid, slagschaduw, archeologie en cultuurhistorie. Windmolens hebben negatieve gevolgen voor veel van deze aspecten. Het kost geld om die effecten te voorkomen of te compenseren. Vooral de kosten om de geluidsproductie van windmolens te verlagen maken de kans op een rendabel plan voor windmolens in dit gebied, klein. 

Wat ging vooraf?

Ook de gemeente Zeist draagt bij aan het terugdringen van klimaatverandering door over te schakelen op duurzame energie. De gemeenteraad heeft in 2019 unaniem besloten dat we in 2030 één derde van onze elektriciteitsvraag binnen onze gemeente duurzaam willen opwekken. We willen zoveel mogelijk daken gebruik voor zonnepanelen, maar dat zal niet genoeg zijn. Daarom onderzoeken we waar binnen de eigen gemeente eventueel mogelijkheden zijn voor zonnevelden en windmolens.

Wij hebben begin 2020 laten onderzoeken waar in de gemeente Zeist windmolens (pdf, 2 MB) zouden kunnen staan. Later is in een brief aan de raad uitgebreider is stilgestaan hoe kansrijk de verschillende locaties  zijn.

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 besloten dat ze voor één van die locaties, de A12/spoorzone, een verkenning wil uitvoeren (lees meer in het Raadsbesluit (pdf, 194 KB) en de Aanpak opwek duurzame elektriciteit tot 2030 (pdf, 589 KB)). Die locatie ziet de gemeenteraad als het meest kansrijk voor zonnevelden en windmolens.

De gemeente Zeist is de verkenning gestart samen met grondeigenaren, agrariërs en andere belanghebbenden. Samen vormen zij de Kerngroep. Een vertegenwoordiging van bewoners heeft zich in de loop van het proces uit het overleg in de Kerngroep teruggetrokken. 

In de gebiedsverkenning hebben we naast het belang van duurzame energie nadrukkelijk ook andere belangen en waarden in het gebied meegewogen, zoals: natuur, gezondheid (geluid), biodiversiteit, landschap, landbouw en cultuurhistorie. 

De gemeente heeft een extern bureau informatie laten verzamelen over deze thema's. Dat bureau heeft de verzamelde informatie bijeengebracht in een rapport en een aantal bijlagen:

Die verzamelde informatie heeft nu geleid tot het raadsbesluit de verkenning naar mogelijkheden van windmolens af te ronden en wordt niet verder uitgewerkt.

Meer informatie

Lees meer over hoe de gemeente Zeist werkt aan grootschalige opwek van duurzame zonne- en windenergie.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan door te mailen naar zeist@zeist.nl ter attentie van Paul Ketelaars, of door te bellen met 14 030.