gebiedsvisie voor het gebied tussen de A12 en de spoorlijn in Zeist-zuid

Verkenning A12-spoorzone

Zijn er wel of niet mogelijkheden voor duurzame opwek van elektriciteit via zonnevelden en windmolens in het gebied tussen de A12 en de spoorlijn in Zeist-zuid? Dat verkent gemeente samen met belanghebbenden. De gemeenteraad heeft in oktober 2020 besloten tot deze verkenning. Daarbij staat niet bij voorbaat vast dat er zonnevelden en windmolens in het gebied gaan komen. Ook staat niet van tevoren vast hoe hoog eventuele windmolens zouden moeten worden. In de gebiedsverkenning worden nadrukkelijk ook andere belangen en waarden in het gebied afgewogen, zoals: natuur, gezondheid, biodiversiteit, landschap, landbouw en cultuurhistorie.

Waarom een verkenning?

Ook de gemeente Zeist draagt bij aan het terugdringen van klimaatverandering door over te schakelen op duurzame energie. De gemeenteraad heeft in 2019 unaniem besloten dat we in 2030 één derde van onze elektriciteitsvraag binnen onze gemeente duurzaam willen opwekken. Dat halen we niet alleen met zonnepanelen op daken. Daarom onderzoeken we waar binnen de eigen gemeente eventueel mogelijkheden zijn voor zonnevelden en windmolens.

Wij hebben begin 2020 laten onderzoeken waar in de gemeente Zeist windmolens (pdf, 2.21 MB) zouden kunnen staan. Later is in een brief aan de raad uitgebreider is stilgestaan hoe kansrijk de verschillende locaties  zijn.

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 besloten dat ze voor één van die locaties, de A12/spoorzone, een verkenning wil uitvoeren (lees meer in het Raadsbesluit (pdf, 1.46 MB) en de Aanpak opwek duurzame elektriciteit tot 2030 (pdf, 589 KB)). Die locatie ziet de gemeenteraad als het meest kansrijk voor zonnevelden en windmolens.  Er is in dat gebied mogelijk ruimte voor één of twee windmolens en tientallen hectaren zonnevelden. Wij onderzoeken de mogelijkheden daarvoor, samen met belanghebbenden.

Hoe werken we aan de verkenning?

De gemeente Zeist doet deze verkenning samen met grondeigenaren, agrariërs, bewoners en andere belanghebbenden. Als windmolens een reële optie lijken te kunnen worden, betrekken we ook inwoners van omliggende gemeenten (Bunnik en Utrechtse Heuvelrug).

Het is een open verkenning. Aan het eind van de verkenning legt het college de gemeenteraad een voorstel voor over de te nemen vervolgstap.

In het proces om te komen tot de gebiedsverkenning wegen we naast het belang van duurzame energie nadrukkelijk ook andere belangen en waarden in het gebied mee, zoals: natuur, gezondheid, biodiversiteit, landschap, landbouw en cultuurhistorie. Onderdeel van de verdere verkenning is ook de vraag hoe omwonenden kunnen delen in de opbrengst van eventuele zonnevelden of windmolens.

Waar gaat de verkenning over?

Een paar zaken staan vast, omdat de raad daar al over heeft besloten:

  • Op het grondgebied van Zeist wordt uiterlijk in 2050 evenveel energie duurzaam opgewekt als er aan energie wordt verbruikt.
  • In 2030 is 33% van de benodigde opwek van duurzame energie in Zeist gerealiseerd.
  • Voor de periode tot 2030 kijken we naar bewezen en haalbare technieken om duurzame elektriciteit op te wekken. Dat zijn op dit moment zonnevelden en windmolens. 
  • We houden goed in de gaten welke nieuwe manieren van opwek van duurzame energie mogelijk zijn. Het gesprek daarover, vindt niet plaats in deze gebiedsverkenning, maar is onderdeel van de actualisering van de Routekaart Nieuwe Energie (in 2022).
  • We verkennen de mogelijkheden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit in de A12/spoorzone. Dat lijkt op dit moment het meest kansrijke gebied op het grondgebied van Zeist. 
  • Er staat niet vast dat er windmolens en zonnevelden in de A12/spoorzone komen. Ook de hoogte van eventuele windmolens staat niet vast.
  • De verkenning is geen voorbereiding van concrete projecten. Dus als uit de verkenning zou blijken dat er kansen liggen voor zonnevelden en/of windmolens, dan zal een grondeigenaar of projectontwikkelaar eerst in overleg met belanghebbenden tot een plan moeten komen, waarover de gemeente dan beslist. 

Meer informatie

Lees meer over hoe de gemeente Zeist werkt aan grootschalige opwek van duurzame zonne- en windenergie.

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met procesmanager Paul Ketelaars. Dat kan door te mailen naar zeist@zeist.nl ter attentie van Paul Ketelaars, of door te bellen met 14 030.

Naar projectenoverzicht