Categorieën

  • Zeist
  • Woningbouw

Zorgwoningen aan Dwarsweg - locatie De Komeet

Op de hoek van de Dwarsweg-Anne de Vrieslaan (terrein voormalige supermarkt De Komeet, Dwarsweg 11A) komt het bouwproject De nieuwe Komeet. Hier bouwt woningbouwvereniging RK Zeist een appartementengebouw met 25 zorgappartementen voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben.

Deze zorgappartementen willen zij verhuren aan Reinaerde. Deze zorgorganisatie zal de zorg aan de bewoners gaan verlenen. 

RK Zeist wil in 2022-2023 starten met de bouw van de zorgappartementen. 

De bewoners van de woningen hebben geen auto. De parkeerplaatsen op eigen terrein zijn bedoeld voor bezoekers en zorgverleners, die hierdoor geen gebruik hoeven te maken van parkeerplaatsen in de wijk. 

RK Zeist zal ook nog zorgen voor 10 parkeerplaatsen in parkeergarage 't Hof.

Proces

In maart 2020 heeft RK Zeist de direct aangrenzende buren over de plannen geïnformeerd en in juni 2020 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Bestemmingsplan

De projectlocatie op de plek van voormalige supermarkt De Komeet heeft nu de bestemming detailhandel. Het nieuwe appartementengebouw past daarom niet binnen het bestemmingsplan. RK Zeist heeft bij ons een aanvraag gedaan om af te mogen wijken hiervan.

Het projectplan past binnen de ambities van de gemeente Zeist voor sneller méér betaalbare huurwoningen.

Omgevingsvergunning

RK Zeist heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van een appartementengebouw voor 25 sociale zorghuurappartementen.

We hebben het plan beoordeeld op verschillende gronden, zoals stedenbouw, verkeer en milieu. De gemeente Zeist heeft het voornemen om op basis van artikel 2.1, eerste lid onder a en c van de Wabo (buitenplanse afwijking) medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw.

Binnen de inzagetermijn was er gelegenheid om een zienswijze in te dienen over het conceptbesluit. De ontvangen zienswijzen zijn voorzien van een reactie en verwerkt in de zienswijzennota.

Definitief besluit en beroep

Op 1 februari heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het plan. Daarna is de vergunning verleend. Dit besluit wordt in de eerste week van april gepubliceerd en ligt dan 6 weken ter inzage voor beroep bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Voor meer informatie over de terinzagelegging en de mogelijkheden voor het indienen van een beroepschrift, verwijzen wij u naar de betreffende bekendmaking van de vergunning op de website officielebekendmakingen.nl. U kunt zich ook abonneren op de bekendmakingen van de gemeente Zeist of zoeken in de bekendmakingen.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden (bijvoorbeeld bouwhoogte, parkeren, enzovoort) hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroeptermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

De uitspraak van de rechtbank staat vervolgens open voor hoger beroep bij de Raad van State.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze nieuwbouwplannen? Neemt u dan contact op met de heer Blankestijn van RK Woningstichting Zeist via telefoonnummer 030 698 5030of per e-mail via blankestijn@rkwbv.nl.

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning of het bestemmingsplan? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030of per e-mail via zeist@zeist.nl.