Zorgwoningen aan Dwarsweg - locatie 'De Komeet'

Op de hoek van de Dwarsweg–Anne de Vrieslaan (terrein voormalige supermarkt De Komeet, Dwarsweg 11A) wil RK Woningbouwvereniging Zeist (RKWBV) een appartementengebouw met 25 zorgappartementen realiseren voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben. Deze zorgappartementen willen zij verhuren aan Reinaerde; Reinaerde zal de zorg aan de bewoners gaan verlenen. 

Dit bouwproject heet 'De nieuwe Komeet'. RKWBZ wil begin 2022 starten met de bouw van de zorgappartementen. 

Proces

In maart 2020 heeft RKWBZ de direct aangrenzende buren over de plannen geïnformeerd en in juni 2020 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Bestemmingsplan

De projectlocatie op de plek van voormalige supermarkt De Komeet heeft nu de bestemming 'detailhandel'. Het nieuwe appartementengebouw past daarom niet binnen het bestemmingsplan. De RK Woningbouw heeft bij ons een aanvraag gedaan om af te mogen wijken hiervan.

Het projectplan past binnen de ambities van de gemeente Zeist voor sneller méér betaalbare huurwoningen.

Omgevingsvergunning

In oktober 2020 heeft de RKWBZ een aanvraag omgevingsvergunning bij ons ingediend voor de nieuwbouw van een appartementengebouw voor 25 sociale zorghuurappartementen. 

We hebben het plan beoordeeld op verschillende gronden, zoals stedenbouw, verkeer en milieu. De gemeente Zeist heeft het voornemen om op basis van artikel 2.1, eerste lid onder a en c van de Wabo (buitenplanse afwijking) medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw.

Inzage

Het ontwerpbesluit op die aanvraag - met de daarbij behorende stukken en tekeningen waaronder de ruimtelijke onderbouwing - ligt vanaf 12 augustus 2021 gedurende een periode van 6 weken digitaal ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Ook is het ontwerpbesluit op 11 augustus 2021 gepubliceerd in de Nieuwsbode.

U kunt het ontwerpbesluit inclusief bijlagen digitaal inzien op deze website.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 030 om de stukken (digitaal) in te zien. 

Zienswijze

Binnen de inzagetermijn, vanaf 12 augustus tot en met 22 september 2021, kunt u een zienswijze indienen over het conceptbesluit. Via een zienswijze kunt u uw mening geven over het projectplan en het ontwerpbesluit dat is genomen. 

Een zienswijze kunt u schriftelijk indienen bij: burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, ter attentie van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM te Zeist. 

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 030.

Het is ook mogelijk om een zienswijze digitaal in te dienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Meer informatie over hoe u een zienswijze kunt indienen

Wanneer er zienswijzen (tijdig) worden ingediend, wegen wij die mee in de besluitvorming. Op basis van de binnengekomen zienswijzen wordt een zienswijzennota opgesteld. Hierna vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats en komen wij tot een definitief besluit.

Beroep

Het definitieve besluit ligt 6 weken ter inzage voor beroep bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden (bijvoorbeeld bouwhoogte, parkeren, enzovoort) hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroeptermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

De uitspraak van de rechtbank staat vervolgens open voor hoger beroep bij de Raad van State.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze nieuwbouwplannen? Neemt u dan contact op met de heer Blankestijn van RK Woningstichting Zeist via telefoonnummer 030 698 5030 of per e-mail via blankestijn@rkwbv.nl.

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning of het bestemmingsplan? Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.

Informatie over de officiële bekendmakingen van de gemeente Zeist

Naar projectenoverzicht