Abbinglocatie

Voor een gedeelte van het perceel Odijkerweg 130 wordt het bestemmingsplan 'Abbinglocatie' voorbereid.

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van circa 61 woningen: deels appartementen, deels rijwoningen en deels twee-onder-één-kap woningen. In het ontwerp zijn de woningen, met bijbehorende voorzieningen, geplaatst rondom een centraal groen middengedeelte. Bij het ontwerp is (mede) rekening gehouden met de bestaande woningen en de invloed van het nabij gelegen spoor. Alle details van het plan kunt u vinden in het voorontwerp: de bestanden zijn via onderstaande links te openen.

Plangebied

Het plangebied beslaat het meest oostelijke gedeelte van het kwekerijterrein van Abbing aan de Odijkerweg. Deze grond grenst aan de bestaande bebouwing rondom het station en valt binnen de door de provincie aangewezen ‘rode contour’. Dat betekent, dat de grond geschikt is voor stedelijke functies, zoals woningbouw.

Procedure

De voorgenomen ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente kan medewerking verlenen aan de plannen door een passend nieuw bestemmingsplan voor de locatie vast te stellen.

  1. Allereerst werd in de zomer van 2019 het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan andere betrokken overheidsinstanties, zoals de wet dat voorschrijft.
  2. Na de zomervakantie werd aan iedereen de gelegenheid geboden om een zienswijze op het plan naar voren te brengen.

Zienswijze

De exacte datum waarop het ontwerpbestemmingsplan ter inzage zal worden gelegd, is nu nog niet bekend. Het is al wel zeker, dat iedereen gedurende 6 weken kan reageren op het ontwerpplan. 

Bijlagen