Amersfoortseweg 24

De omgevingsvergunning betreft de locatie Amersfoortseweg 24. De omgevingsvergunning maakt het volgende mogelijk:

  • het herinrichten van het terrein,
  • het vervangen van de terreinobjecten
  • het aanleggen van een fietspad

Procedure

Om het plan mogelijk te maken is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage.De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u online inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende tegen de verleende omgevingsvergunning gedurende de beroepstermijn van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 beroep instellen. Dit kan op 2 manieren:

  • Digitaal via mijn.rechtspraak.nl (u heeft hiervoor uw DigiD nodig)
  • Schriftelijk aan: de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van bodemzaken Postbus 1605, 3500 DA Utrecht.

Voorlopige voorziening

De omgevingsvergunning treedt in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Heeft u er veel belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan kan, naast het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht kunt u telefonisch terecht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.