Clubgebouw Blikkenburg

De gemeente heeft in 2017 het Masterplan Buitensportaccommodaties vastgesteld. Daarin staat onder andere de gewenste situatie voor het sportpark Blikkenburg beschreven. Onderdeel van de plannen is het gezamenlijke gebruik van de meest oostelijke velden door de voetbalclubs VV FZO en ZSC Patria. Om de bouw van één clubgebouw voor deze 2 verenigingen mogelijk te maken is het bestemmingsplan 'Clubgebouw Blikkenburg' opgesteld. Ook de huidige Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt in het nieuwe clubgebouw gehuisvest. Door het meervoudige gebruik worden kosten en ruimte bespaard.

De oude clubgebouwen worden gesloopt. Daardoor kan het sportpark efficiënter ingedeeld worden, zodat er meer velden op het sportpark gerealiseerd kunnen worden. Daar is veel behoefte aan, zoals beschreven staat in het masterplan.

Plangebied

Het plangebied ligt in het sportpark Blikkenburg Oost, dichtbij het huidige clubgebouw van voetbalvereniging FZO. Het sportpark grenst aan het Slot Zeist aan de Zinzendorflaan. Hieronder staat een link naar de Verbeelding (plankaart) van het plan. Ook kunt u de exacte locatie zien op de landelijke voorziening: ruimtelijkeplannen.nl.

De procedure

Voordat het ontwerpbestemmingsplan werd opgesteld zijn de plannen besproken met omwonenden, belangengroepen en de sportclubs zelf. Voor de zomer van 2019 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De zienswijzen, die ten zijn ingebracht hebben geleid tot wijzigingen in het ontwerp van het gebouw. Ook is het bestemmingsplan aangepast aan de wensen van omwonenden. Dit staat beschreven in de nota van zienswijzen.

Op 16 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Zeist het aan de zienswijzen aangepaste bestemmingsplan vastgesteld. Het besluit kunt u via onderstaande link inzien. Daarna heeft de provincie de aanpassingen bestudeerd. Zij hebben ingestemd met het plan. Daarmee is het nu klaar voor de beroepstermijn.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 10 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist (alleen op afspraak te bezoeken vanwege onze maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus).

Alle informatie kunt u ook vinden via de links onderaan deze webpagina. Een interactieve versie van de plankaart vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl (tip: via de rechterkolom kunt u alle documenten inzien).

Beroep

Gedurende genoemde termijn kan iedereen, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het pas in werking nadat de voorzieningenrechter op het verzoek heeft beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aanpassingen aan het ontwerp

Dit jaar is gewerkt aan een geheel nieuw ontwerp voor het clubgebouw. Daarbij is het minimaliseren van de (geluids)overlast voor omwonenden als uitgangspunt genomen. Dit heeft geleid tot aanpassingen aan het plan zoals beschreven in de Nota van Zienswijzen (pdf, 145 KB).

De vastgestelde versie van het bestemmingsplan biedt de ruimte, die nodig is voor dit nieuwe ontwerp van het clubgebouw. Pas na afloop van de beroepstermijn zal het definitieve ontwerp voor het gebouw gemaakt worden.

Bijlagen