De Dreef

Op 28 februari is het besluit hogere waarden voor de omgevingsvergunning De Dreef 2 in Zeist vastgesteld. 

De omgevingsvergunning voorziet in de transformatie van het kantoorpand naar 75 appartementen en commerciële ruimten. Omdat de aanvraag om omgevingsvergunning niet binnen het geldende bestemmingsplan past en de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels.

Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van het beoogde woongebouw, vanwege het wegverkeer op De Dreef en de Utrechtseweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van het woongebouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en het besluit hogere waarden vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 maart tot en met donderdag 25 april ter inzage. Ook kunt u de stukken op afspraak inzien bij de gemeente Zeist, Publiekshal aan Het Rond 1 in Zeist.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet voor het einde van de genoemde termijn op de post zijn gedaan en binnen een week door de gemeente zijn ontvangen. Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

  • uw naam en adres en de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
  • de gronden van het bezwaar

Inwerkingtreden besluit

Het besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de werking van het besluit op te schorten kunnen belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen, een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek kan schriftelijk worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.