Duinweg

De omgevingsvergunning betreft de locatie Duinweg 28 en 30 in Bosch en Duin. De vergunning maakt het oprichten van 2 vrijstaande woningen mogelijk.

Procedure

Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen. De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 2 mei gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Zeist.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Dit kan op 3 manieren:

  • Schriftelijk: stuur uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, ter attentie van team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • Digitaal (met DigiD)
  • Mondeling: neem contact met ons op om een afspraak te maken 

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.

Besluit hogere waarden

De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van 2 nieuwbouw villa’s aan de Duinweg 28 en 30 in Bosch en Duin. Omdat de aanvraag om omgevingsvergunning niet binnen het geldende bestemmingsplan past en de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de beoogde woningen, vanwege het wegverkeer op de Duinweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Besluit hogere waarden ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt vanaf donderdag 2 mei gedurende 6 weken ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis van Zeist.

Zienswijze besluit hogere waarden

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen.

Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z-2024-100907.