Eikenstein - Utrechtseweg 37

Aan de Utrechtseweg 37 (vlakbij de kruising met de Kromme Rijnlaan/De Dreef) ligt de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein. Enkele jaren geleden is het terrein vrijgekomen voor woningbouw. Samen met omwonenden en belangengroepen is toen een gebiedsvisie opgesteld.

Op basis van die gebiedsvisie en aanvullende participatie is een bestemmingsplan opgesteld, dat de benodigde procedure heeft doorlopen. Vervolgens is dit bestemmingsplan op 12 december 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook is, in verband met het geluid op de gevels van de voorziene woningen, het bijbehorende besluit hogere waarden vastgesteld.

Bestemmingsplan Eikenstein, Utrechtseweg 37 Zeist

In het plan blijven het monumentale hoofdgebouw en de 2 monumentale voormalige dienstwoningen daarvóór behouden. In het monument en daarachter worden maximaal 207 woningen voorzien, waarvan 84 sociale huurwoningen. Verder is afgesproken dat het nieuwe woonwijkje inclusief wordt met woonruimtes voor een doelgroep met een lichte zorgvraag en met collectieve ruimtes voor de sociale verbinding tussen de toekomstige bewoners van het nieuwe woonwijkje.

Om de woningbouw op het terrein van Eikenstein mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 16 juni tot en met woensdag 27 juli 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn verschillende zienswijzen ingediend. In overleg tussen de gemeente, de eigenaar en de indieners van de zienswijzen is onderzocht in hoeverre tegemoet kon worden gekomen aan deze zienswijzen. De manier waarop met de zienswijzen is omgegaan staat in de Nota van zienswijzen.

Besluit

Dit bestemmingsplan volgde (nog) de procedure zoals beschreven in de Wet ruimtelijke ordening. Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan vastgesteld. Daarna heeft de provincie het gewijzigd vastgestelde plan bestudeert. De provincie is akkoord, zodat het plan ter inzage kan worden gelegd voor de beroepstermijn.

Beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf dinsdag 16 januari gedurende 6 weken digitaal ter inzage. Ook is het plan in te zien via de sites van de rijksoverheid: www.omgevingswet.overheid.nl (de nieuwe website) en www.ruimtelijkeplannen.nl (de oude website).

Belanghebbenden kunnen tijdens die 6 weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden waarop het bezwaar rust
  • indien mogelijk: een kopie van het bestreden besluit

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Het beroep heeft geen schorsende werking en het plan zal dus in werking treden na afloop van de beroepstermijn. Indien beroep wordt ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening worden verzocht om de inwerkingtreding op te schorten. Dit doet men bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via hetzelfde adres. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor zowel de behandeling van het beroep als voor de behandeling van het verzoek tot voorlopige voorziening worden griffierechten geheven.

Besluit hogere waarden

Binnen het bestemmingsplan worden nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (namelijk woningen) gerealiseerd. Getoetst is hoe deze voldoen aan de Wet geluidhinder. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Utrechtseweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld en ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen op dit ontwerp ingediend.

Op 10 november 2023 heeft het college het besluit hogere waarden vastgesteld. Ook dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf dinsdag 16 januari 2024. Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u online inzien:

Beroep mogelijk tegen besluit hogere waarden

Belanghebbenden kunnen binnen de genoemde termijn, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde besluit hogere waarden. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's Gravenhage, onder vermelding van uw naam en adres alsmede het kenmerk van het betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreden besluit

Het besluit treedt in werking 1 dag na afloop van de beroepstermijn.

Meer informatie

Voor informatie over het besluit Hogere Waarden kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon 088 022 50 00.