Eikenstein - Utrechtseweg 37

Aan de Utrechtseweg 37 (vlakbij de kruising met de Kromme Rijnlaan/De Dreef) ligt de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein. Enkele jaren geleden werd bekend, dat het terrein vrij zou komen voor woningbouw. Samen met omwonenden en belangengroepen is een gebiedsvisie opgesteld voordat het Rijksvastgoedbedrijf het perceel aan een ontwikkelaar verkocht. 

De nieuwe eigenaar heeft, op basis van deze gebiedsvisie en aanvullende participatie, een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat het planologische kader moet gaan vormen voor de toekomstige woningbouw.

Uitgangspunten

Op basis van de gebiedsvisie  blijft zowel het monumentale hoofdgebouw als de 2 monumentale voormalige dienstwoningen, die daarvoor aan de Utrechtseweg liggen, behouden. Het monument maakt onderdeel uit van een lint van buitenplaatsen en landgoederen langs de Utrechtseweg, dat bekend staat als de Stichtse Lustwarande. De voor de Stichtse Lustwarande kenmerkende  groene omzoming langs de Utrechtseweg en langs de zijkanten van het perceel, blijft ook behouden.

Op verzoek van de gemeenteraad is gezocht naar een passende bijdrage binnen dit project aan de woningvoorraad van Zeist. Er is immers een grote behoefte aan meer woningen. Daarbij is aandacht nodig voor woningen in het betaalbare segment. Het plan dat nu voorligt gaat uit van maximaal 207 woningen, waarvan 84 sociale huurwoningen. De woningen worden gerealiseerd in de monumenten en nieuw gebouwd op het terrein om en achter de voormalige gevangenis. Er komt een gevarieerd aanbod aan woningtypen.

Verder is afgesproken dat het nieuwe woonwijkje inclusief wordt met woonruimtes voor een doelgroep met een lichte zorgvraag en met collectieve ruimtes voor de sociale verbinding tussen de toekomstige bewoners van het nieuwe woonwijkje.

Ontwerp bestemmingsplan “Eikenstein, Utrechtseweg 37 Zeist”

Om de woningbouw op het terrein van Eikenstein mogelijk te maken wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 16 juni tot en met woensdag 27 juli 2022 ter inzage gelegen. Alle documenten die bij het ontwerpbestemmingsplan horen kunt u via onderstaande bijlagen inzien. Ook kunt u een interactieve versie van de plankaart (De Verbeelding) vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Tegelijkertijd lag het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder) ter inzage. Meer informatie daarover staat helemaal onderaan deze pagina.

Zienswijze

Tussen 16 juni en 27 juli 2022 kon iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Verschillende organisaties en personen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De eigenaar van de grond onderzoekt momenteel in hoeverre hij tegemoet kan komen aan deze zienswijzen. Tegelijkertijd werkt de eigenaar de plannen verder uit. Dit vraagt meer tijd dan in eerste instantie voorzien en zal nog enige tijd duren.  

Daarna wordt het plan, inclusief een gemeentelijke reactie op de zienswijzen, voorgelegd aan de gemeenteraad.

De ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij hun besluitvorming over het plan. Naar verwachting zal de gemeenteraad in 2023 beslissen over de vaststelling van het plan. De exacte datum is nog niet bekend. Wanneer deze wel bekend is, wordt dat op deze pagina bekend gemaakt. Allen die een zienswijze hebben ingediend krijgen persoonlijk bericht.

Ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

Binnen het bestemmingsplan worden nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen (namelijk woningen) gerealiseerd, daarom moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van woningen binnen het plangebied, vanwege het wegverkeer op de Utrechtseweg, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. Dat ontwerp lag tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.