Huis ter Heideweg 19

De ontwerp-omgevingsvergunning betreft:

  • het plaatsen van lichtmasten, hekwerken, dug-outs, opslagruimtes, foutpalen, tribunes, scoreborden,
  • het aanleggen van een beweegplein en
  • het vervangen en verplaatsen van afrastering.

Locatie

Op het terrein van sportvereniging SV Zeist op de Huis ter Heideweg 19 in Huis ter Heide.

Verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad heeft op 24 januari 2023 besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor deze ontwikkeling af te geven. De raad heeft ook besloten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend.

Deze ontwikkeling past niet in het bestemmingsplan. Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met een verklaring van geen bedenkingen en een ruimtelijke onderbouwing kan afgeweken worden van het bestemmingsplan.

Ter inzage

De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen met ingang van donderdag 23 maart gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien via de bijlagen. Ook kunnen geïnteresseerden telefonisch contact met ons opnemen en aangeven dat ze stukken willen inzien. De stukken worden dan geanonimiseerd en per e-mail verstuurd.

Zienswijze

Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan op 3 manieren:

  • online (u moet dan inloggen met DigiD)
  • schriftelijk, stuur uw zienswijze naar: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, t.a.v. team Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 513, 3700 AM Zeist.
  • mondeling, maak een afspraak via telefoonnummer 14 030

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie. Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.