Huis ter Heideweg 19

De omgevingsvergunning betreft de locatie Huis ter Heideweg 19, het terrein van sportvereniging SV Zeist. De omgevingsvergunning maakt het volgende mogelijk:

  • het plaatsen van  lichtmasten, hekwerken, dug-outs, opslagruimtes, foutpalen, tribunes en scoreborden
  • het aanleggen van een bewegingsplein
  • het vervangen van afrastering

Procedure

Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo doorlopen. De gemeenteraad heeft besloten om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt vanaf donderdag 23 november gedurende 6 weken ter inzage. De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u online inzien. Ook kunt u de stukken inzien op het gemeentehuis.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als belanghebbende tegen de verleende omgevingsvergunning gedurende de beroepstermijn van vrijdag 24 november 2023 tot en met donderdag 4 januari 2024 beroep instellen. Dit kan op 2 manieren:

  • Digitaal via mijn.rechtspraak.nl (u heeft hiervoor uw DigiD nodig)
  • Schriftelijk aan: de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van bodemzaken Postbus 1605, 3500 DA Utrecht.

Voorlopige voorziening

De omgevingsvergunning treedt in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Heeft u er veel belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan kan, naast het indienen van een beroepschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie over het instellen van beroep en het griffierecht kunt u telefonisch terecht bij de Rechtbank Midden-Nederland (088 361 1754).